بهتر است مدير کتابخانه از کارکنان انتخاب شود تاهميشه در دسترس باشد و ديگر کارکنان نيز انگيزه لازم براي ارتقائ را داشته باشند بهتر است مدير کتابخانه از کارکنان انتخاب شود تاهميشه در دسترس باشد و ديگر کارکنان نيز انگيزه لازم براي ارتقائ را داشته باشند