نمودار تعداد مدارک

  • کتابخانه دانشگاه ایلام
      نمودار دایره ای دو بعدی       نمودار دایره ای سه بعدی       نمودار میله ای