مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه ایلام
مرور بر اساس :

عنوان
1     ش‍اپ‍رک‌   
2     ش‍اخ‍ص‌ ب‍ه‍ای‌ ک‍الاه‍ا و خ‍دم‍ات‌ م‍ص‍رف‍ی‌ خ‍ان‍واره‍ای‌ روس‍ت‍ای‍ی‌ ک‍ش‍ور۱۳۸۵   
3     ش‍اخ‍ص‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد رق‍اب‍ت‌ پ‍ذی‍ری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌   
4     ش‍اخ‍ص‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌   
5     ش‍اخ‍ص‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار : ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ح‍س‍اب‍ه‍ای‌ م‍ل‍ی‌ در ب‍س‍ت‍ر س‍ب‍ز   
6     ش‍اخ‍ص‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍ول‍ی‍دک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍خ‍ش‌ گ‍از ۸۵ -۱۳۸۲   
7     ش‍اخ‍ص‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍ول‍ی‍د ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍خ‍ش‌ م‍ع‍دن‌ س‍ال‌۱۳۸۵   
8     ش‍اخ‍ص‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ک‍الاه‍ای‌ ص‍ادرات‍ی‌ ک‍ش‍ور ت‍اب‍س‍ت‍ان‌۱۳۸۵   
9     ش‍اخ‍ص‍ه‍ا و ف‍رآی‍ن‍د ارزی‍اب‍ی‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌   
10     ش‍اخ‍ص‌ه‍ا و م‍ک‍ان‍ی‍زی‍م‌ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍ش‌ خ‍ش‍ک‍ی‌ در گ‍ی‍اه‍ان‌   
11     ش‍اخ‍ص‍ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌   
12     ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ س‍ن‍ج‍ش‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ زن‍ان‌ و خ‍ان‍واده‌   
13     ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ه‍ره‍ا: ش‍ام‍ل‌ داده‌ه‍ای‌ ۱۸ ش‍ه‍ر   
14     ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍ج‍م‍وع‍ه‌ آم‍اری‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر؛ وض‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ت‍اب‌ و ک‍ت‍اب‍خ‍وان‍ی‌ در ک‍ش‍   
15     ش‍اخ‍ص‌ ه‍رش‌ و ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ م‍ک‍م‍ل‌ آن‌   
16     ش‍اخ‌ ن‍ب‍ات‌ ح‍اف‍ظ : ش‍رح‌ غ‍زل‍ه‍ا ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌، ت‍ل‍ف‍ظ واژگ‍ان‌ دش‍وار ...   
17     ش‍اخ‍ه‌ه‍ای‌ ش‍وق‌ : ی‍ادگ‍ارن‍ام‍ه‌ ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ خ‍رم‍ش‍اه‍ی‌   
18     ش‍اخ‍ه‌ی‌ زری‍ن‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ج‍ادو و دی‍ن‌   
19     ش‍ارس‍ت‍ان‌ : ف‍ص‍ل‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ع‍م‍اری‌، ش‍ه‍رس‍ازی‌   
20     ش‍ازده‌ اح‍ت‍ج‍اب‌