مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه ایلام
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‌.س‌.ال‍ی‍وت‌ ش‍اع‍را و ن‍اق‍دا و ک‍ات‍ب‍ا م‍س‍رح‍ی‍ا : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ن‌ ال‍دراس‍ات‌ ب‍اق‍لام‌ طائ‍ف‍   
2     ت‍أث‍ی‍ر آت‍ش‌س‍وزی‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ خ‍اک‌ در ک‍ارب‍ری‌ه‍ای‌ ج‍ن‍گ‍ل‌ و م‍رت‍ع‌   
3     ت‍أث‍ی‍ر اف‍ت‌ س‍طح‌ آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ر ف‍رون‍ش‍س‍ت‌ دش‍ت‌ م‍ه‍ران‌   
4     ت‍أث‍ی‍ر ب‍اک‍ت‍ری‍ه‍ای‌ ح‍ل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ ف‍س‍ف‍ات‌ و ق‍ارچ‌ م‍ی‍ک‍وری‍زا ب‍ر ص‍ف‍ات‌ م‍رف‍و- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌   
5     ت‍أث‍ی‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ک‍ارب‍ری‌ اراض‍ی‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ خ‍اک‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: پ‍ارک‌ ج‍ن‍گ‍   
6     ت‍أث‍ی‍ر ح‍م‍ام‌ ف‍راص‍وت‌ ب‍ر روی‌ ب‍رخ‍ی‌ خ‍واص‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ورق‍ه‌ه‍ای‌ ه‍ل‍و خ‍ش‍ک‌ش‍ده‌   
7     ت‍أث‍ی‍ر ض‍د ق‍ارچ‍ی‌ ع‍ص‍اره‌ ال‍ک‍ل‍ی‌ چ‍ن‍د گ‍ی‍اه‌ داروی‍ی‌ ب‍ر ق‍ارچ‌ ع‍ام‍ل‌ پ‍ژم‍ردگ‍ی‌ گ‍وج‍ه‌ف‍   
8     ت‍أث‍ی‍ر ف‍رص‍ت‌ه‍ای‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‍ه‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ BSC ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دی‍ل‌گ‍   
9     ت‍أث‍ی‍ر گ‍ی‍اه‌ زوف‍ا (Hyssopus Officinalis) ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد و ای‍م‍ن‍ی‌ ج‍وج‍ه‌ه‍ای‌ گ‍وش‍ت‍ی‌   
10     ت‍أث‍ی‍ر ن‍ان‍و ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ی‌ ب‍ر م‍ان‍دگ‍اری‌ گ‍ل‌ ب‍ری‍دن‍ی‌ آل‍س‍ت‍روم‍ری‍ا   
11     ت‍أث‍ی‍ر ه‍ن‍دس‍ه‌ و ف‍رم‌ ب‍ل‍وک‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ر دم‍ای‌ ت‍اب‍ش‍ی‌، ف‍اک‍ت‍ور دی‍د ب‍ه‌ آس‍م‍ان‌ و آس‍ای‍ش‌   
12     ت‍أث‍ی‍ر ه‍وش‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ف‍رص‍ت‌ه‍   
13     ت‍أم‍ل‍ی‌ در ت‍ذک‍ره‌ ح‍دی‍ق‍ه‌ ال‍ش‍ع‍را   
14     ت‍ا آس‍م‍ان‌ (زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ع‍ی‍دی‌)   
15     ت‍اب‍ش‌ ال‍ک‍ت‍روم‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌   
16     ت‍اب‍ش‌ ف‍راب‍ن‍ف‍ش‌: ب‍ازن‍گ‍ری‌ ع‍ل‍م‍ی‌ اث‍رات‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ف‍راب‍ن‍ف‍ش‌ ب‍ه‌ ب‍ه‍ان‍ه‌ ک‍اه‍ش‌ س‍راس‍ری‌ ض‍خ‍   
17     ت‍اب‍ع‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ م‍دولاس‍ی‍ون‌(MTF) در س‍ی‍س‍ت‍م‌ه‍ای‌ اپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌ و ال‍ک‍ت‍رواپ‍ت‍ی‍ک‍ی‌   
18     ت‍اپ‌ ن‍ات‍چ‌ Top notch 3A: English for todays world : with workbook   
19     ت‍ات‌ن‍ش‍ی‍ن‌ه‍ای‌ ب‍ل‍وک‌ زه‍را : (س‍زج‍وه‌ - ب‍رم‍وه‌)   
20     ت‍ا ت‍و ه‍س‍ت‍ی‌