مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه ایلام
مرور بر اساس :

عنوان
1     ت‌.س‌.ال‍ی‍وت‌ ش‍اع‍را و ن‍اق‍دا و ک‍ات‍ب‍ا م‍س‍رح‍ی‍ا : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ن‌ ال‍دراس‍ات‌ ب‍اق‍لام‌ طائ‍ف‍   
2     ت‍أث‍ی‍ر آت‍ش‌س‍وزی‌ ب‍ر خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و ش‍ی‍م‍ی‍ای‍ی‌ خ‍اک‌ در ک‍ارب‍ری‌ه‍ای‌ ج‍ن‍گ‍ل‌ و م‍رت‍ع‌   
3     ت‍أث‍ی‍ر اف‍ت‌ س‍طح‌ آب‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ر ف‍رون‍ش‍س‍ت‌ دش‍ت‌ م‍ه‍ران‌   
4     ت‍أث‍ی‍ر ب‍اک‍ت‍ری‍ه‍ای‌ ح‍ل‌ک‍ن‍ن‍ده‌ ف‍س‍ف‍ات‌ و ق‍ارچ‌ م‍ی‍ک‍وری‍زا ب‍ر ص‍ف‍ات‌ م‍رف‍و- ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‌   
5     ت‍أث‍ی‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ک‍ارب‍ری‌ اراض‍ی‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ خ‍اک‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌: پ‍ارک‌ ج‍ن‍گ‍   
6     ت‍أث‍ی‍ر ح‍م‍ام‌ ف‍راص‍وت‌ ب‍ر روی‌ ب‍رخ‍ی‌ خ‍واص‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ ورق‍ه‌ه‍ای‌ ه‍ل‍و خ‍ش‍ک‌ش‍ده‌   
7     ت‍أث‍ی‍ر روش‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍دی‍ری‍ت‌ گ‍ی‍اه‍ان‌ ه‍رز ب‍ر وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ زراع‍ی‌ ن‍خ‍ود دی‍م‌ در دو   
8     ت‍أث‍ی‍ر ری‍زگ‍رده‍ا ب‍ر خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ م‍ورف‍ول‍وژی‌ و ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‌ دو گ‍ون‍ه‌ ب‍ل‍وط ای‍ران‍ی‌ (i   
9     ت‍أث‍ی‍ر ض‍د ق‍ارچ‍ی‌ ع‍ص‍اره‌ ال‍ک‍ل‍ی‌ چ‍ن‍د گ‍ی‍اه‌ داروی‍ی‌ ب‍ر ق‍ارچ‌ ع‍ام‍ل‌ پ‍ژم‍ردگ‍ی‌ گ‍وج‍ه‌ف‍   
10     ت‍أث‍ی‍ر ع‍وام‍ل‌ ف‍ی‍زی‍وگ‍راف‍ی‌ ب‍ر م‍ؤل‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ن‍وع‌ ب‍ت‍ای‌ گ‍ون‍ه‌ه‍ای‌ گ‍ی‍اه‍ی‌ و م‍زوف‍ون‌ خ‍ا   
11     ت‍أث‍ی‍ر ف‍رص‍ت‌ه‍ای‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‍ه‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ BSC ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دی‍ل‌گ‍   
12     ت‍أث‍ی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌گ‍را و م‍ن‍ع‍طف‌ ب‍ر خ‍لاق‍ی‍ت‌ و اع‍ت‍م‍اد ک‍ارک‍ن‍ان‌ (م‍طال‍ع‍ه‌   
13     ت‍أث‍ی‍ر ک‍ارب‍ری‌ه‍ای‌ ج‍ن‍گ‍ل‌ و ب‍اغ‌ ب‍ر ت‍رس‍ی‍ب‌ ک‍رب‍ن‌ در زی‌ت‍وده‌ روی‌زم‍ی‍ن‍ی‌، لاش‍ری‍زه‌ و   
14     ت‍أث‍ی‍ر ک‍ارب‍ری‍ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ب‍ر ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و ت‍ن‍وع‌ م‍زوف‍ون‌ خ‍اک‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ چ‍ه‍ارم‍ل‍ه‌ و ت‍و   
15     ت‍أث‍ی‍ر گ‍ی‍اه‌ زوف‍ا (Hyssopus Officinalis) ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد و ای‍م‍ن‍ی‌ ج‍وج‍ه‌ه‍ای‌ گ‍وش‍ت‍ی‌   
16     ت‍أث‍ی‍ر م‍ح‍ل‍ول‌پ‍اش‍ی‌ س‍ال‍ی‍س‍ل‍ی‍ک‌ اس‍ی‍د و ج‍ی‍ب‍رل‍ی‍ک‌ اس‍ی‍د ب‍ر خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ رش‍د و ع‍م‍ل‍ک‍رد د   
17     ت‍أث‍ی‍ر ن‍ان‍وک‍وده‍ای‌ روی‌ و ک‍ل‍س‍ی‍م‌ ب‍ر رش‍د و گ‍ل‍ده‍ی‌ ل‍ی‍س‍ی‍ان‍ت‍وس‌   
18     ت‍أث‍ی‍ر ن‍ان‍و ل‍ول‍ه‌ه‍ای‌ ک‍رب‍ن‍ی‌ ب‍ر م‍ان‍دگ‍اری‌ گ‍ل‌ ب‍ری‍دن‍ی‌ آل‍س‍ت‍روم‍ری‍ا   
19     ت‍أث‍ی‍ر ه‍ن‍دس‍ه‌ و ف‍رم‌ ب‍ل‍وک‌ ش‍ه‍ری‌ ب‍ر دم‍ای‌ ت‍اب‍ش‍ی‌، ف‍اک‍ت‍ور دی‍د ب‍ه‌ آس‍م‍ان‌ و آس‍ای‍ش‌   
20     ت‍أث‍ی‍ر ه‍وش‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ر ک‍ارآف‍ری‍ن‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ ب‍ا ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ن‍ق‍ش‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ف‍رص‍ت‌ه‍