مرور الفبایی مرور الفبایی

بازگشت به صفحه اول
  • کتابخانه دانشگاه ایلام
مرور بر اساس :

عنوان
1     گ‍اب‍ری‍ل‌ گ‍ارس‍ی‍ا م‍ارک‍ز (زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ و ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ آث‍ار)   
2     گ‍ات‌ و ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ج‍دی‍د ت‍ج‍ارت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌   
3     گ‍ات‍ه‍ا: س‍روده‍ای‌ م‍ی‍ن‍وی‌ زرت‍ش‍ت‌   
4     گ‍ات‌ه‍ا: ک‍ه‍ن‌ت‍ری‍ن‌ ب‍خ‍ش‌ اوس‍ت‍ا   
5     گ‍ات‍ه‍ای‌ زرت‍ش‍ت‌ م‍ت‍ن‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ه‍ش‍ت‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌   
6     گ‍ات‌ه‍ای‌ زردش‍ت‌ ت‍رج‍م‍ه‌ای‌ ن‍وی‍ن‌   
7     گ‍از طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ غ‍ی‍رف‍ن‍ی‌   
8     گ‍از طب‍ی‍ع‍ی‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ از ۱۹۷۰ ت‍ا۲۰۴۰   
9     گ‍ال‍ری‌ ب‍ازی‍گ‍ران‌ س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ج‍ه‍ان‌ : م‍ع‍رف‍ی‌ ۱۰۰ ب‍ازی‍گ‍ر ب‍رت‍ر س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ج‍ه‍ان‌   
10     گ‍ال‍ی‍ل‍ه‌ ن‍وآور دوران‍س‍از   
11     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌Excel 2002[اک‍س‍ل‌۲۰۰۲ ]   
12     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ MS Project 2007   
13     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا Microsoft ADO . NET 2.0 [ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ای‌. دی‌. او . ن‍ت‌...   
14     گ‍ام‌ب‍ه‌گ‍ام‌ ب‍ا ASP.NET 2.0   
15     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا SDR map (V6.5) [اس‌. دی‌. آر. م‍پ‌ (وی‌۶/۵ )]   
16     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا Visual C 2005   
17     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌   
18     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا ان‍ق‍لاب‌   
19     گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ ب‍ا ت‍اری‍خ‌ : دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ی‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ م‍ش‍ارک‍ت‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ و ادب‍ی‍ات‌   
20     گ‍ام‌ب‍ه‌گ‍ام‌ ب‍ا ج‍ه‍ان‌ ه‍ن‍رم‍درن‌ پ‍ی‍ت‍رآی‍زن‍م‍ن‌ : ک‍ن‍ک‍اش‌ در آی‍ن‍ده‌