کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍اد
ح‍س‍اب‌ ع‍ددی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ای‍ران‍ش‍ن‍اس‍ی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ن‍ام‍ه‌
ع‍رف‍ان‌
م‍ع‍دن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌( ع‌)، ام‍ام‌ س‍وم‌، ۴۰- ۶۱ ق‌ -- .م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ب‍ی‍ون‍ی‍ک‌
ت‍اری‍خ‌ ن‍وی‍س‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍رع‍ش‍ی‌ ن‍ج‍ف‍ی‌، ق‍م‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ات‍ری‍ال‍ی‍س‍م‌ دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‌
گ‍او ش‍ی‍ری‌
اس‍ت‍ع‍م‍ار ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ -- ای‍ران‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
غ‍لاه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
اس‍لام‌ -- پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌۱۴
اص‍ول‌ دی‍ن‌ -- پ‍رس‍ش‌ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ه‍ا
ت‍غ‍ذی‍ه‌ - ب‍ه‍داش‍ت‌
 
پدیدآور:
اف‍ش‍ار، ای‍رج‌
طراح‌، داود
آئ‍ی‍ن‍ه‌ون‍د، ص‍ادق‌
ص‍درال‍دی‍ن‌ ش‍ی‍رازی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
رف‍ی‍ع‌پ‍ور، ف‍رام‍رز
س‍ورل‌، چ‍ارل‍ز
خ‍ان‌م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ع‍س‍ک‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌
پ‍ن‍ی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، رال‍ف‌
ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍د
ص‍در، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
س‍ل‍طان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ژراردن‌، ل‍وس‍ی‍ن‌
 
ناشر:
پ‍ی‍ام‌ آزادی‌
م‍ج‍م‍ع‌ ع‍ل‍م‍ی‌ اس‍لام‍ی‌
دن‍ی‍ا
ان‍ت‍ش‍ار
م‍رک‍ز ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ام‍ور دام‌ (م‍ه‍اد)
س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
م‍وس‍س‍ه‌ در راه‌ ح‍ق‌
ب‍در
وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌، اداره‌ ک‍ل‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌
س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
دف‍ت‍ر رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ق‍ل‍م‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌)
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مصباح الهدایه
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران پیام آزادی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱/،۲۸۷‬,‭‌خ۸‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیونیک ( تکنولوژی از جانداران الهام می گیرد)
ژراردن ، لوسین ؛  تهران سروش (انتشارات صدا و سیما)   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۳۲۰‬,‭ژ۴‌ب۹‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
عبدالله بن سبا و افسانه های تاریخی دیگر
عسکری ، مرتضی ؛  [تهران ] مجمع علمی اسلامی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۱/۸‬,‭‌ع۵‌ع۲‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
منشور جاوید قرآن
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  اصفهان کتابخانه عمومی امام علی (ع )   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸‬,‭‌س۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
<الشواهد = شواهد >الربوبیه فی المناهج السلوکیه
صدرالدین شیرازی ، محمدبن ابراهیم ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۵۳‬,‭‌ص۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
علم تاریخ در اسلام
آئینه وند، صادق ؛  [تهران ] وزارت ارشاد اسلامی ، اداره کل انتشارات و تبلیغات   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۳۵/۶۵‬,‭آ۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فهرست مقالات فارسی در زمینه تحقیقات ایرانی
افشار، ایرج ؛  [تهران ] شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۶۰-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۹‬,‭‌ف‍لا۸۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
گنج و گنجینه ؛ در بررسی و معرفی کتابخانه موقوفه عمومی ... سید شهات الدین المرعشی النجفی
خان محمدی ، علی اکبر ؛  قم دفتر روابط عمومی کتابخانه   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۸۴۶‬,‭‌ف‍لا۹‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پایه های ایدئولوژی در اسلام
یزدی ، محمد ؛  [قم ] جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، دفتر انتشارات اسلامی   ، ۱۳۶۰-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۱/۵‬,‭‌ی۴‌پ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
معاد، یا، آخرین سیر تکاملی انسان
سلطانی ، غلامرضا ؛  قم جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ، دفتر انتشارات اسلامی   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۲‬,‭‌س۸‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حسین وارث آدم
شریعتی ، علی ؛  تهران قلم   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳‬,‭‌ش۴‌ح۵‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
بهداشت تغذیه خوردنیها و درمان با غذا
اصفهانی ، محمدمهدی ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۷۸۴‬,‭‌ف‍لا۶‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
پرورش گاو اصیل شیری با رعایت اصول تغذیه و بهداشت و درمان
طباطبائی ، علی ؛  مرکز همکاریهای امور دام (مهاد)   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۲۳۹‬,‭ط۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کشاورزی و درختکاری
طراح ، داود ؛  [تهران ] دنیا   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۱۷‬,‭‌ف‍لا۹ط۴۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جهان بینی در فلسفه ما
صدر، محمدباقر ؛  [تهران ] بدر   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭B‬,‭۸۰۹/۷‬,‭‌ص۴‌ج۹‬,‭۱۳۶۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کانیهای جهان
سورل ، چارلز ؛  تهران سازمان حفاظت محیط زیست   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۶۳/۲‬,‭‌س۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز عددی و روشهای کامپیوتری
پنینگتون ، رالف ؛  تهران دانشگاه تهران   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۹۷‬,‭‌پ۹آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بیست پاسخ
قم موسسه در راه حق   ، [۱۳۶۰ ]
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۲‬,‭‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
چه باید کرد؟
شریعتی ، علی ؛  تهران قلم   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳‬,‭‌ش۴‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کند و کاوها و پنداشت ها مقدمه ای بر روش های شناخت جامعه و تحقیقات اجتماعی
رفیع پور، فرامرز ؛  تهران انتشار   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭H‬,‭۶۲‬,‭ر۷‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3