کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ج‍م‍ال‍ی‌، ج‍ب‍ار
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Poulty nutrition
Animal science
س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ب‍ال‍ری‍ش‍ک‍داران‌
Land races
 
پدیدآور:
ج‍م‍ال‍ی‌، ج‍ب‍ار
رس‍ت‍م‍ی‌، ل‍ی‍ل‍ی‌
م‍رادی‌، طاه‍ره‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ای‍لام‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی خصوصیات ظاهری و تعیین پتانسیل تولیدی در توده گاوهای بومی استان ایلام
جمالی ، جبار ؛  زنجان
شماره راهنما: ۹،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
مطالعه سیستماتیک بالریشکداران شهرستان ایلام
ایران .وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری .دانشگاه ایلام ؛  ایلام دانشگاه ایلام ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۶۶،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر سطوح مختلف عصاره آویشن بر عملکرد جوجه های گوشتی تحت استرس گرمایی
رستمی ، لیلی %alieL ,imatssoR ؛  دانشگاه ایلام دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۹۴بهمن
شماره راهنما: ۱۵۵۲،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سطوح مختلف پودر کلپوره بر عملکرد جوجه های گوشتی
مرادی ، طاهره % erehaT،idaroM ؛  دانشگاه تهران دانشکده کشاورزی   ، بهمن ۱۳۹۵
شماره راهنما: ۱۷۸۳،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک