کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : م‍ازن‍دران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Ships
Methane
International trade
ق‍ی‍م‍ت‌ گ‍ذاری‌
-اق‍ت‍ص‍اد م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
Oils
Simulation
magnetic hysteresis
Hydrogenation
گ‍او ش‍ی‍ری‌
Filters
Financial institution
bending die
Computer simulation
Banks
earthquake resistance
Catalysts
electronic commerce
Vocational training
Markets
 
پدیدآور:
ح‍ک‍م‍ی‌ ،م‍رج‍ان‌
م‍ه‍راب‌پ‍ور ،ل‍ی‍لا
روی‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
س‍پ‍ان‍ل‍و، ه‍ادی‌
اب‍راه‍ی‍م‌ن‍ژاد آق‍م‍ش‍ه‍دی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ،س‍ی‍دع‍س‍ک‍ری‌
ق‍ی‍طان‍چ‍ی‌، رض‍ا
زارع‌، ج‍ع‍ف‍ر
س‍ت‍اری‍ن‌ ،م‍ن‍ظر
ام‍ی‍ری‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ خ‍ورش‍ی‍دی‌،ک‍اوه‌
ک‍ی‍ان‌، لال‍ه‌
خ‍م‍ام‍ی‌،رض‍ا
ع‍اش‍وری‌، اع‍ظم‌
پ‍اک‍رت‌،ف‍ل‍ی‍ک‍س‌
ف‍لاح‌ م‍ه‍رب‍ان‍ی‌، ج‍واد
م‍ه‍ردادپ‍ی‌، لال‍ه‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌، س‍ل‍م‍از
ج‍ع‍ف‍ری‌ ص‍م‍ی‍م‍ی‌،اح‍م‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ وف‍ن‍ون‌ م‍ازن‍دران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ازن‍دران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اقتصاد مهندسی
جعفری صمیمی ،احمد ؛  مازندران دانشگاه علوم وفنون مازندران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۷۷/۴‬,‭‌ج۶‌م۲‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه گاوهای شیری
جعفری خورشیدی ،کاوه ؛  مازندران انتشارات پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۲۰۳‬,‭‌ج۷‌ت۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیاست های قیمت گذاری در کشورهای در حال توسعه
پاکرت ،فلیکس ؛  مازندران دانشگاه مازندران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۴۱۶/۵‬,‭‌پ۲‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین استراتژی بازاریابی صادرات سنگهای تزئینی در بازارهای عربی
کیان ، لاله ؛  مازندران ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
ظرفیت جذب انرژی قابهای خمشی فولادی با اتصالات استخوانی
فلاح مهربانی ، جواد ؛  مازندران ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۲،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سینتیکی واکنش هیدروژناسیون دی نیتروتولوئن
فتحی ، مرتضی ؛  مازندران ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۳،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مدلسازی و شبیه سازی کامپیوتری کوره های غلظت شکن پالایشگاه های نفت و توسعه و تدوین نرم افزار مربوطه
ستارین ،منظر ؛  مازندران ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۴،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و ایجاد نرم افزار فروش محصولات فرهنگی در بستر مفاهیم تجارت الکترونیک
زارع ، جعفر ؛  مازندران ۸۲
شماره راهنما: ۵،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
امکان سنجی استفاده از جذب سطحی برای جداسازی نیتروژن از متان
ابراهیم نژاد آقمشهدی ، معصومه ؛  مازندران ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۶،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
مدلسازی و شبیه سازی فرآیند نانوفیلتراسیون برای بررسی تصفیه مواد غذایی در یک سیستم مرکب
جهانگیری ، سلماز ؛  مازندران ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۷،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
کنترل بهینه نرخ سرویس دهی در یک مرکز خدماتی ( بانک کارآفرینی )
مهردادپی ، لاله ؛  مازندران ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۶،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل عوامل موثر در جذب سپرده ها در بانک ( مطاله موردی بانک ملت تهران )
سپانلو، هادی ؛  مازندران ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۷،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل تجربی عوامل موثر بر اندازه گیری تنشهای پسماند جوشی
مهراب پور ،لیلا ؛  مازندران ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۸،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران
حکمی ،مرجان ؛  مازندران ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۹،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
ایمن سازی سازه های بتنی به کمک بادبندهای فلزی در برابر زلزله و مطالعه موردی در شهر تهران
رویائی ، علیرضا ؛  مازندران ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۲۰،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
مدل سازی فرایند کاتالیکی هیدروژناسیون روغن های خوراکی
عاشوری ، اعظم ؛  مازندران ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۲۲،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل وضیعت اشتغال آموزش دیدگان سازمان آموزشی فنی و حرفه ای و برآورد الگوی عوامل موثر بر آن
امیری ، معصومه ؛  مازندران ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۲۳،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
ساخت ، تعیین مشخصات و آزمون کاتالیست های کبالت تقویت شده بااکسید سدیم برای سنتزفیشر -تروپش
قیطانچی ، رضا ؛  مازندران ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۲۴،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی وارائه راه کارمناسب برای ارتقای کیفیت وبازده تولید واحداستایرن منومر پتروشیمی تبریزباکمک شبیه سازی
حسینی ،سیدعسکری ؛  مازندران ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۲۵،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
اصول آنالیزوطراحی اسکله های شمع وعرشه فلزی برای کشتی های فلزی
خمامی ،رضا ؛  مازندران ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۲۶،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3