کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ک‍اظم‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍وان‍ت‍ش‌
Covariant vector
Physics - elementary particles fieleds theory
Uncertainty principle
thesis in physics
Physics - elementary particles and fields theory
tensor
ش‍اه‍ی‌ -، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌ -، ۱۳۲۵ -- -- خ‍اطرات‌
Livestock
اح‍م‍د، اح‍م‍د، ۱۳۱۸ -- . - خ‍اطرات‌
 
پدیدآور:
ب‍ادپ‍ا، م‍ری‍م‌
ده‍ق‍ان‍ی‌ ک‍اظم‍ی‌،م‍ح‍س‍ن‌
ک‍اظم‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ش‍اه‍ی‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌
س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
ح‍م‍ی‍دی‌، ف‍ض‍ی‍ل‍ه‌
اح‍م‍د، اح‍م‍د
ده‍ق‍ان‍ی‌ ک‍اظم‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ای‍لام‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ف‍ن‍اوری‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ای‍لام‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات احمد احمد
احمد، احمد ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی ، حوزه هنری ، سوره مهر   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۴۸۶‬,‭‌ف‍لا۳‌خ۲‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
گاومیش و پرورش آن
کاظمی ، محسن ؛  ایلام ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۴،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
انتشارگر هموردای گراویتون در فضا -زمان دوسیته
دهقانی کاظمی ،محسن ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۲۱،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
کوانتش میدانهای اسپین - ۱جرم دار و بدون جرم در فضای کربن
دهقانی کاظمی ،محسن ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۲۸،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
اثر کازیمیر در فضا -زمان فریدمان - رابرتسون - واکر
دهقانی کاظمی ، محسن ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۶۳،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
تصحیحات گرانش کوانتومی بر تابش سیاهچاله ها
دهقانی کاظمی ، محسن ؛  ایلام دانشگاه ایلام ، معاونت پژوهش و فناوری   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۷۵،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
خاطرات عزت شاهی
شاهی ، عزت الله ؛  تهران شرکت انتشارات سوره مهر   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۶۸‬,‭‌ش۲آ۳‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل پایداری یک سیاهچاله باردار غیرخطی در فضا - زمان چهاربعدی
حمیدی ، فضیله %helizaF ,idimaH ؛  دانشگاه ایلام دانشکده علوم پایه   ، ۱۳۹۶شهریور
شماره راهنما: ۱۶۴۱،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
ترمودینامیک یک سیاهچاله باردار سه بعدی در حضور الکترودینامیک غیرخطی
سلیمانی ، فاطمه %hemetaF ,inamieloS ؛  دانشگاه ایلام دانشکده علوم پایه   ، ۱۳۹۶شهریور
شماره راهنما: ۱۶۴۲،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی پایداری گرمایی سیاه چاله های دیلاتونی ZTB باردار در گرانش رینبو و در حضور الکترودینامیک غیرخطی
بادپا، مریم %mayraM ,apdaB ؛  دانشگاه ایلام دانشکده علوم پایه   ، شهریور۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۹۷۳،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک