کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۰
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ات‍وک‍د( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
وی‍ژوال‌ ب‍ی‍س‍ی‍ک‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌
س‍خ‍ن‍ران‍ی‌
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌-ای‍ران‌
ت‍ل‍ق‍ی‍ح‌ م‍ص‍ن‍وع‍ی‌ ان‍س‍ان‌ --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
اس‍م‍ب‍ل‍ر( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا،۶۱ ق‌
ش‍ع‍رف‍ارس‍ی‌ --ق‍رن‌ ۱۱ق‌.
ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
اق‍ت‍ص‍اد -- م‍ق‍ال‍ه‌ن‍ام‍ه‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ درس‍ی‌ -- ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌
ک‍ردی‌--ای‍ران‌--ای‍لام‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ -- ت‍اری‍خ‌
پ‍اس‍ک‍ال‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- )م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌، رب‍ی‍ع‍ا
س‍الارک‍ی‍ا، م‍ح‍م‍درض‍ا
ص‍ف‍ائ‍ی‌، ف‍رش‍اد
ه‍ان‍ت‌، دان‍ل‌
م‍دی‍رش‍ان‍ه‌چ‍ی‌، ک‍اظم‌
ش‍س‍ت‍ل‍ن‍د، ژان‌ - ک‍ل‍ود
س‍م‍پ‍وزی‍وم‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ب‍اروری‌ و ن‍اب‍اروری‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ال‌ ج‍ن‍ی‍ن‌(ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۷۷:ت‍ه‍ران‌)
ک‍ری‍م‍ی‍ان‌، م‍ن‍ص‍ور
پ‍ری‌، گ‍رگ‌
م‍ای‌ ل‍ی‌، ری‍چ‍ارد
ت‍ق‍دم‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
ف‍ی‍اض‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌، م‍لاع‍ب‍دال‍رزاق‌
ه‍وم‍ر
ف‍ال‍ک‍ن‍ر، ک‍ال‍ی‍ن‌
ب‍ی‍ل‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ف‍روغ‍ی‌ ف‍ر، ن‍اص‍ر
ک‍ری‍م‍ی‌ دوس‍ت‍ان‌،غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌
ن‍ل‍س‍ون‌، آن‍اب‍ل‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ج‍ه‍ان‌ ن‍و
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍ان‍ک‌ م‍رک‍زی‌ ای‍ران‌
م‍زام‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌ ،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌):پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا
ح‍ف‍ی‍ظ
دان‍ش‍گ‍اه‌ اراک‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ (س‍م‍ت‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ وت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌ )
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌
ن‍ص‌
ره‍ن‍م‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ک‍ردس‍ت‍ان‌
ف‍اراب‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
ک‍ت‍اب‍درم‍ان‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
ایلیاد
هومر ؛  [تهران ] وزارت فرهنگ و آموزش عالی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PA‬,‭۴۰۳۲‬,‭‍ه۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فهرست موضوعی مقالات اقتصادی ،۱۳-
[تهران ] کتابخانه بانک مرکزی ایران   ، ۱۳۷۵ , ۱۳۷۸ , ۱۳۸۰ , ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ف‍لا۷‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آیات الاحکام
مدیرشانه چی ، کاظم ؛  تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۹‬,‭‌م۴آ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تراکتور و ماشینهای کشاورزی
هانت ، دانل ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۷۵‬,‭‍ه۲‌م۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
چگونه زیبا سخن بگوئیم " ایجاد محبوبیت و نفوذ در خانواده و اجتماع با استفاده از نیروی سحرآمیز کلام "
تقدمی ، محمدرضا ؛  مشهد کتابدرمانی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۴۱۲۹‬,‭‌ت۷‌چ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
ساخت ، پدیدآئی و تحول شخصیت
مای لی ، ریچارد ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۶۹۸‬,‭‌م۲‌س۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
آکسفورد فرهنگ پایه جدید انگلیسی - فارسی
تهران رهنما   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
دیوان فیاض لاهیجی ملاعبدالرزاق
فیاض لاهیجی ، ملاعبدالرزاق ؛  تهران انتشارات دانشگاه تهران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۶۵۲۷‬,‭‌ف۹د۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
اسکینی ، ربیعا ؛  تهران سازمان مطالعه وتدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جمعیت جهان
شستلند، ژان - کلود ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی ، مرکز چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۸۷۱‬,‭‌ش۵‌ج۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آفتابی بر سر نیزه ها
کریمیان ، منصور ؛  تهران فارابی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭‌ک۴آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
طراحی برنامه درسی
نلسون ، آنابل ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه (سمت )   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۵/،۲۸۰۶‬,‭‌ن۸ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
کردی ایلامی :بررسی گویش بدره
کریمی دوستان ،غلامحسین ؛  سنندج دانشگاه کردستان   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۲۵۶‬,‭‌ف‍لا۹۱‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روش های نوین تولید مثل انسانی از دیدگاه فقه و حقوق ( مجموعه مقالات )
سمپوزیوم تخصصی باروری و ناباروری مسائل فقهی و حقوقی انتقال جنین (نخستین :۱۳۷۷:تهران ) ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت ):پژوهشکده ابن سینا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۸/۶‬,‭‌س۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول شیمی آلی <دو>۲
فروغی فر، ناصر ؛  اراک دانشگاه اراک   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱/۲‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
آموزش ویژوال بیسیک ۶ در ۲۱ روز
پری ، گرگ ؛  تهران نص   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌پ۴آ۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای تشریحی مسائل پاسکال
سالارکیا، محمدرضا ؛  تهران حفیظ   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌س۲ر۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز کامل [ 41 dacotuA اتوکد۱۴]
بیل ، مایکل ؛  تهران مزامیر   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭T‬,‭۳۸۵‬,‭‌ب۹‌خ۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دختر مغول
فالکنر، کالین ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ف۲د۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
زبان ماشین و اسمبلی بانضمام مسائل حل شده هر بخش
صفائی ، فرشاد ؛  تهران جهان نو   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ص۷‌ف۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9