کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍دری‍س‌
ح‍س‍اب‍رس‍ی‌
س‍اپ‌ -- ۲۰۰۰( ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ال‍ی‌
زب‍ان‌ روس‍ی‌ -- دس‍ت‍ور
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌( ع‍ال‍ی‌)
ق‍رآن‌ -- ق‍ص‍ه‌ه‍ا
ی‍اخ‍ت‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ب‍ه‍داش‍ت‌ ه‍م‍گ‍ان‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ق‌
اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌
خ‍اک‌ -- ح‍ف‍اظت‌ -- ب‍ه‌زب‍ان‌ س‍اده‌
ن‍ام‍ه‌ن‍گ‍اری‌ ع‍رب‍ی‌
ان‍س‍ان‌( اس‍لام‌)
س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰ م‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍وت‍وره‍ای‌ درون‍س‍وز
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
م‍ول‍وی‍ه‌
س‍ی‍س‍ت‍م‌ ع‍ام‍ل‌ ل‍ی‍ن‍وک‍س‌
 
پدیدآور:
زه‍رای‍ی‌، ح‍س‍ن‌
رزم‍گ‍ی‍ر، غ‍لام‍رض‍ا
راه‌چ‍م‍ن‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌
ب‍ری‌ گ‍ام‌، اوج‍ی‍ن‌
ف‍اس‍ت‍ر، آل‍ب‍رت‌ ب‍ری‍ل‌
اس‍ک‍ن‍دری‌، م‍ج‍ی‍د
ادی‍ب‌ رم‍ض‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
گ‍ول‍پ‍ی‍ن‍ارل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ب‍اق‍ی‌
م‍ی‍رق‍ادری‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌
م‍ح‍م‍دی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
م‍ق‍ص‍ودی‌، م‍ری‍م‌
ش‍ل‍ی‌، ج‍وزف‌
م‍ت‍وس‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ح‍دادچ‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا
ص‍ف‍وی‌، ام‍ان‌ال‍ل‍ه‌
رج‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
رس‍ول‍ی‌، ه‍اش‍م‌
آرن‍ز، ال‌ وی‍ن‌
 
ناشر:
ک‍اش‍ف‍ان‌ م‍ج‍د
س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍درس‍ه‌
ک‍ی‍ه‍ان‌
م‍ع‍ت‍م‍د
ن‍اق‍وس‌، اش‍اره‌
ت‍رم‍ه‌
م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ق‍دس‌ س‍ره‌
ان‍دی‍ش‍ی‍اران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ش‍اورزی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ گ‍رگ‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ان‍دی‍ش‍م‍ن‍د
دان‍ش‌ ن‍م‍ا
م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
اب‍رار م‍ع‍اص‍ر ت‍ه‍ران‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مولویه پس از مولانا
گولپینارلی ، عبدالباقی ؛  [تهران ] کیهان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۹۲/۹۱‬,‭‌گ۹‌م۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ انبیاء
رسولی ، هاشم ؛  قم موسسه بوستان کتاب   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۸۸‬,‭ر۵‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مبانی استنباط حقوق اسلامی ، یا، اصول فقه
محمدی ، ابوالحسن ؛  [تهران ] دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۵۵‬,‭‌م۳‌م۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
درسهایی از حفاظت آب و خاک به زبان ساده
فاستر، آلبرت بریل ؛  تهران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی ، انتشارات مدرسه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۲۶‬,‭‌ف۲د۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
زیست شناسی سلولی و ملکولی
حدادچی ، غلامرضا ؛  گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۵۸۱/۲‬,‭‌ح۴ز۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حسابرسی رویکردی یکپارچه
آرنز، ال وین ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۶۷‬,‭آ۴‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت مالی ( میانه )
بری گام ، اوجین ؛  تهران ترمه   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۴۰۲۶‬,‭‌ب۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
خودآموز[0002 PASاس .ای .پی ۲۰۰۰]
رزمگیر، غلامرضا ؛  اصفهان دانش نما   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۴۷‬,‭ر۴‌خ۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات معماری کاردانی به کارشناسی آزادو سراسری همراه با پاسخ تشریحی
مقصودی ، مریم ؛  تهران کاشفان مجد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۷‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آزمونهای رشته ساختمان سراسری و آزاد ۱۳۸۱- ۱۳۷۵
ادیب رمضانی ، محمدرضا ؛  تهران کاشفان مجد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۴‌م۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیستم های سوخت رسانی انژکتوری بنزینی با کنترل الکترونیکی [ )UCE(ئی سی یو]
تهران اندیشیاران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TJ‬,‭۷۹۷‬,‭‌س۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تعاریف ضروری ، مفاهیم و تکنیک های حل مسئله در استاتیک
شلی ، جوزف ؛  تهران معتمد   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ش۸‌ت۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
گزیده پژوهشهای جهان ۴
راه چمنی ، ابوالقاسم ؛  تهران ابرار معاصر تهران   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭D‬,‭۴۴۵‬,‭ر۲‌گ۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
آموزش گام به گام [1.8 xuniL taH deRردهت لینوکس ۸/۱]
اسکندری ، مجید ؛  تهران ناقوس ، اشاره   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ف‍لا۵آ۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
انسان شناسی
رجبی ، محمود ؛  قم موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی قدس سره   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۶/۲‬,‭ر۳‌ف‍لا۸‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
توسعه اقتصادی :مفاهیم ، مبانی نظری ، نهادگرایی و روش شناسی
متوسلی ، محمود ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۵‬,‭‌م۲‌ت۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
دستور آموزشی زبان روسی
زهرایی ، حسن ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PG‬,‭۲۱۲۹‬,‭ز۹د۵‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تقویت ساز و کارهای کشوری در پشتیبانی از" پژوهش در ضرورت های بهداشت ملی "
تهران اندیشمند   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭RA‬,‭۴۴۰/۸۵‬,‭‌ت۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتابه الرسائل باللغه العربیه و فن التلخیص ( :نامه نگاری به زبان عربی )و خلاصه نویسی
میرقادری ، فضل الله ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۱۶۱‬,‭‌م۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
روشها، فنون و الگوهای تدریس
صفوی ، امان الله ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۱۰۲۵/۲‬,‭‌ص۷ر۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9