کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۵
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
راه‌ و رس‍م‌ زن‍دگ‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
م‍س‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ح‍زی‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌، ۱۱۰۳- ۱۱۸۰ ق‌ -.ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ج‍ب‍ر ت‍ع‍وی‍ض‌ پ‍ذی‍ر
آم‍ادگ‍ی‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ -- آزم‍ون‌
خ‍اک‌ - م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‌
ه‍س‍ت‍ی‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
م‍راج‍ع‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌
آی‍رودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
اس‍لام‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
م‍رب‍ی‍گ‍ری‌
ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ک‍رم‍ان‍ی‌ - ت‍اری‍خ‌
 
پدیدآور:
ژی‍ل‍س‍ون‌، ای‍ت‍ن‌
ت‍رک‌ن‍ژاد، س‍ام‌
ش‍وپ‍ن‍ه‍اور، آرت‍ور
اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر
م‍ع‍طوف‍ی‌، ف‍ت‍ح‌ ا...
اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌، رب‍ی‍ع‍ا
ف‍رب‍د، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌
اس‍م‍ی‍ت‌، ه‍ی‍وب‍رت‌
م‍ارت‍ن‍ز، ری‍ن‍ز
ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ص‍اف‍ی‌، ق‍اس‍م‌
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
وزی‍ری‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، اح‍م‍دع‍ل‍ی‌
آری‍اس‍پ‍ه‍ر، س‍م‍ی‍را
طه‍م‍وری‍ان‌، ف‍رزان‍ه‌
م‍وس‍وی‌ چ‍ل‍ک‌، اف‍ش‍ی‍ن‌
ارب‍ان‌، ه‍ال‌
ش‍ی‍خ‌، م‍ح‍م‍ود
 
ناشر:
ک‍ت‍اب‍دار
آگ‍اه‌
پ‍وران‌ پ‍ژوه‍ش‌
غ‍زل‌
ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
ح‍ک‍م‍ت‌
ن‍ور دان‍ش‌
س‍ن‍ج‍ش‌
پ‍ش‍وت‍ن‌
ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ع‍ل‍م‌
ق‍ق‍ن‍وس‌
س‍پ‍ه‍ر س‍خ‍ن‌: چ‍اپ‍ار
آس‍ی‍م‌
ن‍ش‍ر م‍ی‍زان‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
شاعری در هجوم منتقدان
شفیعی کدکنی ، محمدرضا ؛  تهران آگاه   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۶۶۷۲‬,‭‌ش۷‌ش۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
اسکینی ، ربیعا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۱۹۴۲‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ کرمان
وزیری کرمانی ، احمدعلی ؛  تهران علم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۴۷‬,‭و۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت
حسنی ، حسن ؛  تهران نشر میزان   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ح۵‌ح۷‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بزرگترین درسهای زندگی :بیست درس مهم برای زندگی بهتر
اربان ، هال ؛  تهران آسیم   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BJ‬,‭۲/،۱۵۸۱‬,‭‌ف‍لا۴‌ب۴‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
روانشناسی ورزشی " راهنمای مربیان "
مارتنز، رینز ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۱‬,‭‌م۲ر۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
سنجش و اندازه گیری در تربیت بدنی
شیخ ، محمود ؛  تهران بامداد کتاب   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۴۳۶‬,‭‌ش۹‌س۹۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی عمومی فارسی و عربی
صافی ، قاسم ؛  تهران سپهر سخن : چاپار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱/،۱۰۳۵‬,‭‌ص۲‌م۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
هنر همیشه بر حق بودن ، یا، ۳۸[ سی و هشت ]راه برای پیروزی در هنگامی که شکست خورده اید
شوپنهاور، آرتور ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭B‬,‭۸۰۹/۷‬,‭‌ش۹‍ه۹‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه اسلامی و یهودی به روایت ژیلسون
ژیلسون ، ایتن ؛  تهران حکمت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۲‬,‭ژ۹‌ف۸‬,‭۱۳۸۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
هستی دراندیشه فیلسوفان
ژیلسون ، ایتن ؛  تهران حکمت   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭BD‬,‭۳۳۱‬,‭ژ۹‍ه۵‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اصول پایه روش تحقیق در علوم پزشکی
آریاسپهر، سمیرا ؛  تهران نور دانش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۰‬,‭آ۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه دروس رشته ادبیات فارسی
تهران سنجش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌م۳‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
مبانی انسانشناسی
فربد، محمدصادق ؛  تهران پشوتن   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭GN‬,‭۲۵‬,‭‌ف۴‌م۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
کلید مس و آلیاژهای وابسته
معطوفی ، فتح ا... ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۸۱‬,‭‌م۶‌ک۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای حل تمرین ها، گامهایی در جبر تعویض پذیر رودنی شارپ
اسماعیلی ، جعفر ؛  اصفهان غزل   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳/،۲۵۱‬,‭‌ف‍لا۵ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات
ترک نژاد، سام ؛  تهران پوران پژوهش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ت۴۶‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
تجزیه و تحلیل مسائل مکانیک خاک
طهموریان ، فرزانه ؛  تهران فدک ایساتیس   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۱۰‬,‭د۲‌ف‍لا۶۲۵۶‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی پرواز و آیرودینامیک به زبان ساده ( مقدمه ای بر مهندسی هوافضا)
اسمیت ، هیوبرت ؛  تهران دانشگاه امام حسین (ع )، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭TL‬,‭۵۷۰‬,‭‌ف‍لا۵‌م۲‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
مرجع شناسی اسلامی ( معرفی مهم ترین مراجع چاپی و الکترونیکی )
موسوی چلک ، افشین ؛  تهران کتابدار   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۸۳۵‬,‭‌م۸۴‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9