کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Spectrometry
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Cyanides
Food, Analysis
copper
Liquid chromatography
Fluorescence spectroscopy
Mass spectrometry
Electrospray ionization mass spectrometry
CHEMICAL ENGINEERING
benzene
Spectrometry
 
پدیدآور:
دادون‍دت‍وچ‍ائ‍ی‌، ف‍ران‍ک‌
Henderson, William.
خ‍ال‍دی‍ان‌، اس‍م‍ع‍ی‍ل‌
ول‍ی‌ ن‍ژاد،روح‌ال‍ل‍ه‌
اح‍م‍دب‍ی‍گ‍ی‌، اف‍ش‍ار
Ferrer, Imma
پ‍ن‍اه‍ی‌، پ‍وی‍ان‌
Albani, Jihad Renae
ب‍رزگ‍ر ام‍ی‍ری‌، ه‍ادی‌
 
ناشر:
Marcel Dekker
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
Wiley-Interscience
Wiley
John Wiley
Blackwell Science
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Mass spectrometry of inorganic, coordination and organometallic compounds
Henderson, William. ؛  Hoboken John Wiley   ، 2005
شماره راهنما: ‭QD‬,‭96‬,‭.H4M3‬,‭2005‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
اندازه گیری نقره به روش کاتالیتیکی -اسپکتروفتومتری توسط معرف ...
برزگر امیری ، هادی ؛  ایلام ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۱،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Applied electrospray mass spectrometry
New York Marcel Dekker   ، 2002
شماره راهنما: ‭QP‬,‭519.9‬,‭.M3A67‬,‭2002‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Principles and applications of fluorescence spectroscopy
Albani, Jihad Renae ؛  Oxford ;Ames, Iowa Blackwell Science   ، 2007
شماره راهنما: ‭QP‬,‭519.9‬,‭.F56A43‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Quantitative applications of mass spectrometry
Chichester, West Sussex ;Hoboken, NJ Wiley   ، 2006
شماره راهنما: ‭QD‬,‭96‬,‭.M3Q83‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
The determination of chemical elements in food
Hoboken, N.J. Wiley-Interscience   ، 2007
شماره راهنما: ‭TX‬,‭547‬,‭.C37‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Liquid chromatography / time-of-flight mass spectrometry
Ferrer, Imma ؛  Hoboken, N.J. Wiley   ، 2008
شماره راهنما: ‭QD‬,‭79‬,‭.C454,F47‬,‭2008‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
سنتز،شناسایی و بررسی طیفی : ترکیبات فسفونیوم از۱ ،۳ -بیس ( کلرومتیل -) بنزن وبنزیل برمیدو کمپلکس های آنها با پالادیم و جیوه و لیگاند فسفینیت و کمپلکس های آن با پالادیم
دادوندتوچائی ، فرانک ؛  دانشگاه ایلام ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۹،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
اندازه گیری اسپکتروفوتومتری تیوسیانات به روش استخراج زوج - یون واندازه گیری سیانید به روش سینتیکی - اسپکتروفوتومتری
ولی نژاد،روح الله ؛  دانشگاه ایلام ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۵۱،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
اندازه گیری اسپکتروفتومتری پرکلرات به روش استخراج زوج - یون و یون مس )II( به روش استخراج کمپلکس
خالدیان ، اسمعیل ؛  ایلام ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۲۱۳،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
مطالعه ی خواص آنتی اکسیدانی و سنتز نانو ذرات نقره با استفاده از عصاره ی آلی و آبی گیاه قدومه شیرازی
پناهی ، پویان %nayu0P ,ihanaP ؛  دانشگاه ایلام دانشکده علوم پایه   ، شهریور۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۱۹۴،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رسوب آسفالتین و اثر بازدارنده ها در نفت خام میدان نفتی آذر
احمدبیگی ، افشار%rahsfA ,igiebdamhA ؛  دانشگاه ایلام دانشکده فنی و مهندسی   ، شهریور۱۳۹۷
شماره راهنما: ۱۹۷۵،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک