کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ش‍ه‍رس‍ازی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ -- ت‍اری‍خ‌
ش‍ه‍رس‍ازی‌ - ای‍ران‌
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -- طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
ارت‍ب‍اط در ش‍ه‍رس‍ازی‌
م‍ع‍م‍اری‌ -ای‍ران‌ -ت‍اری‍خ‌
ف‍ض‍اه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ش‍ه‍رس‍ازی‌
م‍ع‍م‍اری‌ ج‍دی‍د -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
م‍ع‍م‍اری‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -- ای‍ران‌ --طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‌س‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -- ت‍اری‍خ‌
ش‍ه‍ره‍ا و ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ه‍ا
ف‍ض‍اه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -- ای‍ران‌
م‍ع‍م‍اری‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
ع‍م‍ران‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ش‍ه‍رن‍ش‍ی‍ن‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -- ای‍ران‌ -- طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
 
پدیدآور:
م‍وری‍س‌، ج‍ی‍م‍ز
ه‍اش‍م‍ی‌، ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌
ت‍وس‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
گ‍ی‍دی‍ون‌، زی‍گ‍ف‍ری‍د
ج‍ودت‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍وس‍وی‍ان‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ طرح‌ری‍زی‌ ک‍ال‍ب‍دی‌" م‍ل‍ی‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ای‌( "ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۷۰ : اص‍ف‍ه‍ان‌)
پ‍ی‍رم‍وره‌، ژان‌
س‍ل‍طان‌زاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍ی‍ع‍ه‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌
ق‍ری‍ب‌، ف‍ری‍دون‌
م‍ش‍ه‍دی‍زاده‌ ده‍اق‍ان‍ی‌، ن‍اص‍ر
ت‍ق‍وی‌ن‍ژاد دی‍ل‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
زی‍اری‌، ک‍رام‍ت‌ال‍ل‍ه‌
ب‍اس‍ت‍ی‍ه‌، ژان‌
ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
ث‍ن‍ای‍ی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ه‍وم‍ن‌
ف‍ره‍ن‍گ‍س‍را (ی‍س‍اول‍ی‌)
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌)
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور
وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ن‍ظام‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ و اج‍رای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)
ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ون‍ش‍رک‍ت‍اب‌
اداره‌ ک‍ل‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ وب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‌ ش‍ه‍رداری‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌
ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ (م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - س‍ی‍ن‍م‍ای‍ی‌)
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍ن‍ر
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8      
1  
کتاب فارسی
 
 
تحلیلی از ویژگیهای برنامه ریزی شهری در ایران
مشهدیزاده دهاقانی ، ناصر ؛  [تهران ] دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۲۴۷‬,‭آ۱‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شبکه ارتباطی در طراحی شهری
قریب ، فریدون ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۰۵۳‬,‭‌ق۴‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فضاهای شهری و بافتهای تاریخی ایران
سلطان زاده ، حسین ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی (مرکز فرهنگی - سینمایی )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۲۴۷‬,‭‌س۸‌ف۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ شکل شهر تا انقلابات صنعتی
موریس ، جیمز ؛  تهران جهاد دانشگاهی (دانشگاه علم و صنعت ایران )   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۰۰۰‬,‭‌م۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران ۱۲ - ۷ اسفند ماه ۱۳۷۴
کنگره تاریخ معماری و شهرسازی ایران ( نخستین :۱۳۷۴ : بم ) ؛  [تهران ] سازمان میراث فرهنگی کشور   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ک۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران
توسلی ، محمود ؛  [تهران ] مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۲۴۷‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی شهرهای جدید
زیاری ، کرامت الله ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۶۶‬,‭ز۹‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نگاهی به مهندسی ساختمان و معماری معاصر ایران :مجموعه آثار مهندسی ، معماری ، شهرسازی به مناسبت دومین دهه انقلاب اسلامی
جشنواره مهندسی ساختمان کشور( نخستین :۱۳۷۵ : تهران ) ؛  تهران وزارت مسکن و شهرسازی ، معاونت نظام مهندسی و اجرای ساختمان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۵‬,‭‌ن۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شش مفهوم در معماری معاصر
جودت ، محمدرضا ؛  تهران نشر توسعه   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۶۸۰‬,‭‌ج۹‌ش۵‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی کالبدی
کنفرانس بین المللی طرح ریزی کالبدی " ملی و منطقه ای ( "نخستین :۱۳۷۰ : اصفهان ) ؛  [تهران ] مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۳۹۱‬,‭‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
حقوق شهری و قوانین شهرسازی
هاشمی ، فضل الله ؛  [تهران ] مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۶۹‬,‭‍ه۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فضا، زمان و معماری
گیدیون ، زیگفرید ؛  تهران بنگاه ترجمه ونشرکتاب   ، ۱۳۵۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۰۳‬,‭‌گ۹‌ف۶‬,‭۱۳۵۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مباحث و روشهای شهرسازی
مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ؛  [تهران ] مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۰۱۶‬,‭‌م۴‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
معماری ، شهرسازی و شهرنشینی ایران در گذر زمان
تقوی نژاد دیلمی ، محمدرضا ؛  تهران فرهنگسرا (یساولی )   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۱۴۸۰‬,‭‌ت۷‌م۶‬,‭۱۳۶۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی معماری ، شهرسازی
موسویان ، محمد رضا ؛  تهران هومن   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۲۷۵۰‬,‭‌م۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فضاهای شهری :طراحی ، اجرا، مدیریت
پیرموره ، ژان ؛  تهران اداره کل روابط عمومی وبین الملل شهرداری   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۲۴۷‬,‭‌پ۹‌ف۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
با شهر و منطقه در ایران
شیعه ، اسماعیل ؛  تهران دانشگاه علم و صنعت ایران   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۲۴۷‬,‭‌ش۹‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
از شار تا شهر
حبیبی ، محسن ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۳۸۴‬,‭‌ح۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شهر
باستیه ، ژان ؛  تهران دانشگاه هنر   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۵۱‬,‭‌ب۲‌ش۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کاربرد[ SIG جی .آی .اس ]با استفاده از[OFNI/CRA آرک / اینفو ]در برنامه ریزی شهری و منطقه ای
ثنایی نژاد، حسین ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۰۳۱‬,‭‌ث۹‌ک۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8