کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍اورزی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ش‍اورزی‌ -- ای‍ران‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍گ‍ان‍ه‍ا
ک‍ش‍اورزی‌ -- آف‍ری‍ق‍ا -- ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا -- س‍ی‍اس‍ت‌ دول‍ت‌ -- ن‍م‍ون‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
ک‍ش‍اورزی‌
ع‍م‍ران‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ - ف‍ران‍س‍ه‌
س‍ازم‍ان‌ خ‍وار و ب‍ار و ک‍ش‍اورزی‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د -ک‍ارم‍ن‍دان‌ -راه‍ن‍م‍اه‍ا
ف‍ق‍ر -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
غ‍لات‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ب‍ی‍م‍ه‌ ک‍ش‍اورزی‌ -- آس‍ی‍ا -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
س‍ن‍ج‍ش‌ از دور
ک‍ش‍اورزی‌ -- ت‍روی‍ج‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
ک‍ش‍اورزی‌ و دول‍ت‌ -- آف‍ری‍ق‍ا
ک‍ش‍اورزی‌ و دول‍ت‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د -- ام‍ور م‍ال‍ی‌
ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
 
پدیدآور:
رادک‍ل‍ی‍ف‍ت‌، م‍ای‍ک‍ل‌
ل‍وگ‍ال‌، ژان‌ -م‍ارک‌
م‍ون‍و، ژروم‌
س‍م‍ی‍ن‍ار س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ره‌وری‌ آس‍ی‍ای‍ی‌( ۱۹۹۰ :ت‍وک‍ی‍و)
ک‍لاس‍ن‌، ام‍ی‍ل‌ م‍اری‍ا
ف‍ران‍س‍وا، اوب‍ر
ک‍ول‍م‍ن‌، دی‍وی‍د
دی‍اک‍وس‍اواس‌
گ‍روورم‍ن‌، ورون‍ا
ع‍م‍اد خ‍راس‍ان‍ی‌، ن‍س‍ری‍ن‌دخ‍ت‌
ک‍وزی‌، آل‍ن‌
دوف‍وم‍ی‍ه‌، م‍ارک‌
ن‍ورت‍ون‌، راج‍ر
 
ناشر:
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍اورزی‌
وزارت‌ ک‍ش‍اورزی‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍اورزی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد جهانی غلات
فرانسوا، اوبر ؛  تهران مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۰۳۰/۵‬,‭‌ف۴‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مسائل کشاورزی در برنامه های تعدیل ساختاری
نورتون ، راجر ؛  تهران مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۱۴۱۷‬,‭‌ن۹‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کتاب کار پیشبران گروه :راهنمای عملی تشکیل گروههای خودیاری روستایی
گروورمن ، ورونا ؛  تهران مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۴/۵‬,‭‌گ۴‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
بیمه کشاورزی در آسیا[ OPA"" آ .پی .او :]گزارش سمینار سازمان بهره وری آسیا ۲۱ تا ۳۱ اوت ۱۹۹۰ توکیو، ژاپن
سمینار سازمان بهره وری آسیایی ( ۱۹۹۰ :توکیو) ؛  تهران مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HG‬,‭۹۹۶۹‬,‭‌س۸‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
دورسنجی
کوزی ، آلن ؛  تهران مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭G‬,‭۷۰/۴‬,‭‌ک۹د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمایش سرزمین
مونو، ژروم ؛  مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۳۹۵‬,‭‌م۸آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
توسعه پایدار
رادکلیفت ، مایکل ؛  تهران مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۷۵/۶‬,‭ر۴‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تاثیر سیاست های تجاری و نرخ ارز بر انگیزه های تولید کشاورزی
دیاکوساواس ؛  تهران مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۰‬,‭د۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فقر و روستا( مجموعه مقالات )
تهران مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۷۹‬,‭‌ف۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت منابع انسانی
لوگال ، ژان -مارک ؛  تهران مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۵۴۹/۵‬,‭‌ل۸‌م۴‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سیاستهای کشاورزی
دوفومیه ، مارک ؛  تهران مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۱۴۱۵‬,‭د۹‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آثار سیاست های تثبیت و تعدیل ساختاری بر جامعه روستایی
کلاسن ، امیل ماریا ؛  تهران مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۱۱۸‬,‭‌ک۸آ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد سیاسی ، سیاست قیمت گذاری کشاورزی
تهران مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۱۱۷/۷۵‬,‭‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فهرستگان کشاورزی ایران
عماد خراسانی ، نسرین دخت ؛  تهران مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۵۰۷۵‬,‭‌ع۸‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مجله فارسی
 
 
اقتصاد کشاورزی و توسعه
تهران مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   ،
شماره راهنما: ۷۲ال‍ف‌۲۴ف‌ ، ۱۶،S
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
بهبود کیفیت آموزش :راهنمای مربی برای ارزشیابی
تهران وزارت کشاورزی ، مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۱۴۲۹‬,‭آ۳‌ب۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تحول بخش کشاورزی و توسعه اقتصادی
کولمن ، دیوید ؛  تهران مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۵۹/۷‬,‭‌ک۸۴‌ت۳‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک