کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ ج‍دی‍د -- ق‍رن‌۲۰
زل‍زل‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ای‍ران‌
س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ -- ای‍ران‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ رش‍د
ش‍ه‍رس‍ازی‌ -- ای‍ران‌
ع‍م‍ران‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ - ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ش‍ه‍رس‍ازی‌
 
پدیدآور:
پ‍ی‍و، س‍دری‍ک‌
م‍زی‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
ت‍وس‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود
ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ طرح‌ری‍زی‌ ک‍ال‍ب‍دی‌" م‍ل‍ی‌ و م‍ن‍طق‍ه‌ای‌( "ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۷۰ : اص‍ف‍ه‍ان‌)
زن‍ج‍ان‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
 
ناشر:
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
جمعیت و توسعه :مجموعه مقالات
زنجانی ، حبیب الله ؛  [تهران ] مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۳۶۳۶/۴‬,‭آ۳ز۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
پهنه بندی خطر نسبی زمینلرزه در ایران از مجموعه مطالعات طرح کالبدی ملی ایران
[تهران ] مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭G‬,‭۷۶۲۱‬,‭‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول و روشهای طراحی شهری و فضاهای مسکونی در ایران
توسلی ، محمود ؛  [تهران ] مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۹۲۴۷‬,‭‌ت۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
طرح ریزی کالبدی
کنفرانس بین المللی طرح ریزی کالبدی " ملی و منطقه ای ( "نخستین :۱۳۷۰ : اصفهان ) ؛  [تهران ] مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۳۹۱‬,‭‌ک۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
از زمان و معماری
مزینی ، منوچهر ؛  [تهران ] مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭NA‬,‭۶۸۰‬,‭‌م۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مجله فارسی
 
 
آبادی
تهران مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران   ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
شماره راهنما: ۹۴ش‌ ، ۱۶۹/۵،TH
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
شهرهای پایدار در کشورهای در حال توسعه
پیو، سدریک ؛  تهران مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HT‬,‭۱۶۹/۵‬,‭‌پ۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک