کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ات‍م‌
طرح‍ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍ی‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- ت‍اری‍خ‌
اع‍داد م‍خ‍ت‍ل‍ط
ک‍ش‍اورزی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا( ف‍ق‍ه‌)
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
اس‍ت‍ات‍ی‍ک‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
غ‍زوات‌
م‍ع‍ت‍زل‍ه‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ آم‍اری‌
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ب‍ل‌
وای‍ن‍ر
ف‍اژه‌، ژان‌
ش‍ری‍ف‌، م‍ی‍ان‌م‍ح‍م‍د
ه‍وخ‍ش‍ت‍ات‌، ه‍اری‌
ف‍اض‍ل‌، م‍ح‍م‍ود
ان‍گ‌، ه‍ارال‍د
واق‍دی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍م‍ر
داه‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ح‍م‍دی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
ای‍وز، ه‍وارد وی‍ت‍ل‍ی‌
رادم‍ه‍ر، ب‍ی‍ژن‌
م‍ورت‍ی‍م‍ر، چ‍ارل‍ز
ل‍درم‍ن‌، وال‍ت‍ر
ک‍اظم‍ی‌ارب‍ط، ح‍م‍دال‍ل‍ه‌
رای‍ف‌
ف‍ره‍م‍ن‍د، ف‍ری‍ب‍رز
ک‍وح‍ن‌، ب‍رن‍ارد ل‍ئ‍ون‍ارد
ف‍اس‍ت‍ر، آرت‍ور
ش‍ی‍م‍ز، اروی‍ن‍گ‌ ه‍رم‍ن‌
 
ناشر:
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
معتزله
فاضل ، محمود ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۷‬,‭‌ف۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
اصول آماری در طرح آزمایشها
واینر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۷۹‬,‭و۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مغازی
واقدی ، محمدبن عمر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵/۶‬,‭و۲‌م۶۰۴۱‬,‭۱۳۶۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اسلام
محمدی ، ابوالحسن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی ، ستاد انقلاب فرهنگی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۵/۶‬,‭‌م۳۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ فلسفه در اسلام
شریف ، میان محمد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭B‬,‭۹۹‬,‭‌ش۴‌ت۲‬,‭۱۳۶۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
واژگان مهندسی عمران :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
فرهمند، فریبرز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۹‬,‭‌ف۴و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
واژگان کشاورزی :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
داهی ، محمدرضا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۱۱‬,‭د۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
واژگان دامپزشکی :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
رادمهر، بیژن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۶۰۹‬,‭ر۲و۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک کلاسیک
کیبل ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۰۵‬,‭‌ک۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی هسته ای پایه
فاستر، آرتور ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۹۱۴۵‬,‭‌ف۲‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مفاهیم فیزیک هسته ای
کوحن ، برنارد لئونارد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۷۷۶‬,‭‌ک۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با فیزیک اتمی
انگ ، هارالد ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۳‬,‭‌ف‍لا۸آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تندآموز شیوه های ریاضی در فیزیک
فاژه ، ژان ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳‬,‭‌ف۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
توابع خاص فیزیک ریاضی
هوخشتات ، هاری ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۰‬,‭‍ه۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی مکانیک
شیمز، اروینگ هرمن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۵۱‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اعداد مختلط
لدرمن ، والتر ؛  [تهران ] مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۵۵‬,‭‌ل۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک آماری
رایف ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۴
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۷۴/۸‬,‭ر۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با تاریخ ریاضیات
ایوز، هوارد ویتلی ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۸-۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۲۱‬,‭‌ف‍لا۹آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی
مورتیمر، چارلز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱/۲‬,‭‌م۸‌ش۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
زراعت خصوصی
کاظمی اربط، حمدالله ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۹۳‬,‭‌ک۲ز۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9