کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ک‍ث‍ی‍ر و پ‍رورش‌ آب‍زی‍ان‌ ش‍ی‍لات‌ ای‍ران‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ق‍زل‌ آلا -- پ‍رورش‌ و ت‍ک‍ث‍ی‍ر
م‍اه‍ی‌ پ‍رورش‍ی‌ - ای‍ران‌ -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
م‍اه‍ی‍ه‍ا --ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا
ک‍پ‍ور -- پ‍رورش‌ و ت‍ک‍ث‍ی‍ر
م‍ی‍گ‍و -- پ‍رورش‌ و ت‍ک‍ث‍ی‍ر
 
پدیدآور:
ن‍ظری‌، رج‍ب‌م‍ح‍م‍د
ن‍ص‍ی‍ری‌، س‍ی‍روس‌
وی‍لال‍ن‌، خ‍وزه‌
ک‍ون‍گ‌
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ک‍ث‍ی‍ر و پ‍رورش‌ آب‍زی‍ان‌ ش‍ی‍لات‌ ای‍ران‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ک‍ث‍ی‍ر و پ‍رورش‌ آب‍زی‍ان‌ ش‍ی‍لات‌ ای‍ران‌ - اداره‌ آم‍وزش‌ وت‍روی‍ج‌
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ش‍ی‍لات‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ک‍ث‍ی‍ر و پ‍رورش‌ آب‍زی‍ان‌، اداره‌ ک‍ل‌ آم‍وزش‌ و ت‍روی‍ج‌
ن‍ورب‍خ‍ش‌: م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ی‍لات‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ک‍ث‍ی‍ر و پ‍رورش‌ آب‍زی‍ان‌، اداره‌ ک‍ل‌ آم‍وزش‌ و ت‍روی‍ج‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
زیست شناسی و تکثیر ماهی کپور نقره ای
نظری ، رجب محمد ؛  تهران شرکت سهامی شیلات ایران ، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان ، اداره کل آموزش و ترویج   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SH‬,‭۱۶۷‬,‭‌ک۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای ماهیان پرورشی دریایی
کونگ ؛  تهران معاونت تکثیر و پرورش آبزیان شیلات ایران - اداره آموزش وترویج   ، [بی تا]
شماره راهنما: ‭SH‬,‭۱۷۱‬,‭‌م۳‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاربردی پرورشی تجاری میگوی دریایی به روش نیمه متراکم
ویلالن ، خوزه ؛  تهران شرکت سهامی شیلات ایران ، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان ، اداره کل آموزش و ترویج   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭SH‬,‭۳۸۰/۶‬,‭و۹ر۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
پرورش ماهی قزل آلا در منابع آب کشاورزی
نصیری ، سیروس ؛  تهران نوربخش : موسسه تحقیقات شیلات ایران ، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان ، اداره کل آموزش و ترویج   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭SH‬,‭۱۶۷‬,‭‌ن۶‌پ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
پرورش کپور ماهیان در استخرهای ذخیره آب کشاورزی ( دستورالعمل اجرایی )
معاونت تکثیر وپرورش آبزیان اداره کل آموزش وترویج ؛  تهران شرکت سهامی شیلات ایران ، معاونت تکثیر و پرورش آبزیان ، اداره کل آموزش و ترویج   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭SH‬,‭۳۵۱‬,‭‌پ۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مجله فارسی
 
 
آبزی پرور
تهران معاونت تکثیر و پرورش آبزیان شیلات ایران   ،
شماره راهنما: ۲۴۹آ ، ۱۵۱،HS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک