کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۷۲
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ج‍ت‍ه‍دان‌ و ع‍ل‍م‍اء--س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ن‍م‍از
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- خ‍ودآم‍وز
ف‍ی‍زی‍ک‌
ای‍ران‌ -- ت‍اث‍ی‍ر غ‍رب‌
روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌
گ‍ارس‍ی‍ا م‍ارک‍ز، گ‍اب‍ری‍ل‌، ۱۹۲۸ - ، leirbuG ,zeuqraM aicraG -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
خ‍دا -ص‍ف‍ات‌
م‍ج‍ت‍ه‍دان‌ و ع‍ل‍م‍ا -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۴ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- ص‍رف‌ و ن‍ح‍و
ان‍وری‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د،- ۵۸۵ ؟ق‌ .دی‍وان‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍ی‍م‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍الات‌ -- م‍ک‍ان‍ی‍ک‌
ش‍ی‍ش‍ه‌س‍ازی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۷ ق‌
 
پدیدآور:
م‍ی‍ن‍ت‍ا، اس‍ت‍ی‍ون‌
س‍ه‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌
ع‍ب‍ی‍ری‌، ع‍ب‍اس‌
آری‍ن‌پ‍ور، ی‍ح‍ی‍ی‌
آل‌اح‍م‍د، ج‍لال‌
م‍ح‍ق‍ق‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ش‍ک‍ی‍ب‌ ان‍ص‍اری‌، م‍ح‍م‍ود
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ع‍راق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ ب‍زرگ‍م‍ه‍ر
ت‍ج‍ب‍ر، م‍ن‍ص‍ور
ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
م‍ت‍ق‍ی‌زاده‌، ع‍ی‍س‍ی‌
ب‍وس‍ی‍ف‌، آل‍ک‍س‍ی‌ ای‍وان‍ووی‍چ‌
م‍دن‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ص‍ادق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ن‍ی‍و، ک‍ارل‌
ت‍ول‍ی‌، ف‍ی‌ وان‍ی‍س‍ل‌
 
ناشر:
ف‍خ‍ر رازی‌
روش‍ن‍گ‍ران‌
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌
ات‍ا
ج‍اودان‌خ‍رد
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ س‍ن‍ای‍ی‌
ف‍ردوس‌
زوار
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ ق‍زوی‍ن‌
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ "س‌"
اس‍لام‍ی‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
س‍خ‍ن‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌ (اه‍واز)
س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
اسماء و صفات الهی فقط در قرآن
محقق ، محمدباقر ؛  تهران اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۱۸‬,‭‌م۲۷‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سرالصلوه
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی "س "   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۶/۲‬,‭‌خ۸‌س۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
سیدمحسن حکیم :مرزبان حوزه نور
عبیری ، عباس ؛  [تهران ] سازمان تبلیغات اسلامی ، مرکز چاپ و نشر   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۵/۲‬,‭‌س۹‌ع۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
از صبا تا نیما
آرین پور، یحیی ؛  تهران زوار   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۳۷۴‬,‭آ۴‌ف‍لا۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مفلس کیمیافروش ( نقد و تحلیل شعر انوری )
شفیعی کدکنی ، محمدرضا ؛  تهران سخن   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۸۳۴‬,‭‌ش۷‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
در خدمت و خیانت روشنفکران
آل احمد، جلال ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۱۳‬,‭آ۷د۴‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
گابریل گارسیا مارکز( زندگینامه و نقد و بررسی آثار)
مینتا، استیون ؛  تهران روشنگران   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PQ‬,‭۸۱۸۰‬,‭‌م۹‌گ۲‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
<المنهج = منهج >القویم لتعلم لغه القران الکریم
متقی زاده ، عیسی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۲۰۳‬,‭‌م۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
چه کنم ؟ دلم از سنگ که نیست
سهیلی ، مهدی ؛  [تهران ] کتابخانه سنایی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۰۲‬,‭‌س۹‌چ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
غرب زدگی
آل احمد، جلال ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۶۵‬,‭آ۷‌غ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
دیوان کامل شیخ فخرالدین عراقی
عراقی ، ابراهیم بن بزرگمهر ؛  تهران فخر رازی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۴۵‬,‭‌ع۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
دید و بازدید :مجموعه داستان
آل احمد، جلال ؛  تهران فردوس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۴‬,‭آ۷د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نون و قلم
آل احمد، جلال ؛  [تهران ] فردوس   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۹۳۴‬,‭آ۷‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
شهید ثانی ،مشعل شریعت
صادقی ، علی ؛  تهران سازمان تبلیغات اسلامی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۵/۲‬,‭‌ص۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شالوده صنعت شیشه
تولی ، فی وانیسل ؛  تهران شرکت سهامی شیشه قزوین   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۸۵۷‬,‭‌ت۹‌ش۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک سیالات و هیدرولیک
مدنی ، حسن ؛  تهران جهاد دانشگاهی ، موسسه انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۴۵/۲‬,‭‌م۴‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
تعلیم المحادثه العربیه :آموزش مکالمه عربی برای دانشجویان ایرانی مصور، با تمرین و تطبیق
شکیب انصاری ، محمود ؛  اهواز دانشگاه شهید چمران (اهواز)   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۲۰۳‬,‭‌ش۸۳‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات شیمی و کاربرد مواد در صنعت
بوسیف ، آلکسی ایوانوویچ ؛  تهران جاودان خرد   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌ب۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک در خدمت علوم بهداشت
نیو، کارل ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۳‬,‭‌ن۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
پژوهش عملیاتی در مدیریت
تجبر، منصور ؛  تهران اتا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۷/۶‬,‭‌ت۲‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9