کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : ای‍لام‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍لام‌( اس‍ت‍ان‌ -- )ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ا و ق‍ی‍ام‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ای‍لام‌ -- ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ -- چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
ج‍ن‍گ‍ل‌ وج‍ن‍گ‍ل‌ داری‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ای‍لام‌( اس‍ت‍ان‌ -- )ع‍ک‍س‍ه‍ا
ت‍ف‍اس‍ی‍ر -- ت‍اری‍خ‌
ک‍ودک‍ان‌ -- س‍وء ت‍غ‍ذی‍ه‌ -- پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
م‍ع‍ادل‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ف‍ران‍س‍ی‍ل‌
ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌(ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌- ۴۰ ق‌ .ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ب‍اک‍ت‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ زی‍س‍ت‍ی‌
م‍ی‍وه‌ه‍ای‌ گ‍رم‍س‍ی‍ری‌
ص‍رع‌
ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ای‍لام‍ی‌
 
پدیدآور:
رح‍م‍ان‍ی‌دوس‍ت‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ام‍ی‍ری‌ن‍ژاد , ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌
م‍ح‍م‍دزاده‌، ع‍ب‍اس‌
ذاک‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍م‍س‌ ب‍خ‍ش‌، م‍س‍ع‍ود
ک‍رم‍ش‍اه‍ی‌، ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
ث‍اب‍ت‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
آزادب‍خ‍ت‌، م‍ح‍س‍ن‌
ه‍اش‍م‍ی‌ ای‍لام‍ی‌، س‍ع‍ی‍د
طاوی‍ران‍ی‌ ،م‍ص‍طف‍ی‌
ص‍اب‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
ص‍ادق‍ی‌، ل‍طی‍ف‌
م‍رواری‍د، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر
س‍ه‍راب‌ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د
م‍روت‍ی‌، س‍ه‍راب‌
ص‍ف‍ری‌ن‍ی‍ا، ع‍ل‍ی‌
ک‍ه‍ان‍ی‌،ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌
ج‍ک‍س‍ون‌،دی‍وی‌ ی‍د
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ ای‍ران‍گ‍ردی‌ و ج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌ اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌: ش‍رک‍ت‌ ت‍ص‍وی‍رس‍ازان‌ ای‍لام‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ وخ‍دم‍ات‌ ب‍ه‍داش‍ت‍ی‌ درم‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ای‍لام‌
ع‍ل‍ی‌ ص‍ف‍ری‌ن‍ی‍ا
طل‍ور
گ‍وی‍ش‌
ب‍رگ‌ آذی‍ن‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات تخصصی مهندسی ماشینهای کشاورزی
آزادبخت ، محسن ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۷۴‬,‭آ۴‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ بیوتکنولوژی کشاورزی :انگلیسی - فارسی
ذاکری ، حسین ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۹۴/۵‬,‭ذ۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغت مطبوعات (عربی ،فارسی )
صفری نیا، علی ؛  ایلام علی صفری نیا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۶۳۶‬,‭‌ص۷‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر و کاربرد آن
ثابتی ، مجتبی ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ث۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تخصصی منابع طبیعی
کرمشاهی ، بدالعلی ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭SD‬,‭۱۲۶‬,‭‌ک۴‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تکامل انسان در آیینه اخلاق
مروتی ، سهراب ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۷/۸‬,‭‌م۴‌ت۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
وضعیت تغذیه ای و درمان کودکان متبلا به سوء تغذیه شدید
مروارید، محمدجعفر ؛  ایلام طلور   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭RJ‬,‭۳۹۹‬,‭‌م۴و۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
بیوفیزیک ۱ غشاء
طاویرانی ،مصطفی ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۵۰۵‬,‭ط۲‌ب۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی پیرامون تاریخ تفسیر قرآن کریم ( سده نخست هجری )
مروتی ، سهراب ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۲‬,‭‌م۴‌پ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
تفسیر عرفانی نهج البلاغه
هاشمی ایلامی ، سعید ؛  ایلام برگ آذین   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۳۸‬,‭‍ه۲‌ت۷‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی دانشگاه ایلام ۱۳۸۰-۸۱
شمس بخش ، مسعود ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LGR‬,‭۲۱۴‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی دانشگاه ایلام ۸۰- ۱۳۷۴
امیری نژاد , علی اشرف ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LGR‬,‭۲۱۴‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مقدمه ای بر معادلات دیفرانسیل معمولی و کاربرد آنها
رحمانی دوست ، محمدحسین ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۳۷۲‬,‭ر۳‌م۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
تولید میوه های معتدله و نیمه گرمسیری
جکسون ،دیوی ید ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۵۵‬,‭‌ج۸‌ت۹‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شکستن در آیینه
صابری ، علیرضا ؛  ایلام برگ آذین   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۸۱۳۱‬,‭‌ص۲‌ش۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
سیمای سیاحتی ایلام =malI fo tiartrop msiruoT
صادقی ، لطیف ؛  ایلام سازمان ایرانگردی و جهانگردی استان ایلام : شرکت تصویرسازان ایلام   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۰۱‬,‭‌ص۱۶۵‌س۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
بیماری صرع
کهانی ،شمس الدین ؛  ایلام دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭RC‬,‭۳۷۲‬,‭‌ک۹‌ب۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آلزایمر
ایلام گویش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QR‬,‭۴۱/۲‬,‭آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
قیام ایلام در عصر رضاشاه
محمدزاده ، عباس ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۶۰‬,‭‌م۳‌ق۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ضرب المثلهای ایلامیان
سهراب نژاد، علی محمد ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۲۸۴‬,‭‌س۹‌ض۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9