کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ژن‍ت‍ی‍ک‌
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌
م‍راج‍ع‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ص‍ادرات‌ و واردات‌ -- ب‍ازاری‍اب‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ری‍اض‍ی‍ات‌ -- م‍س‍ائ‍ل‌، ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ا و غ‍ی‍ره‌
زم‍ی‍ن‌( ک‍ره‌ -- )ن‍اه‍م‍واری‍ه‍ا
دام‍پ‍روری‌ -- ب‍ه‍داش‍ت‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
ح‍س‍اب‍داری‌ ق‍ی‍م‍ت‌ ت‍م‍ام‌ش‍ده‌
ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
ت‍ول‍ی‍د -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
م‍دی‍ری‍ت‌ -- آم‍ار
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- م‍ت‍رادف‍ه‍ا و م‍ت‍ض‍اده‍ا
خ‍اک‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ل‍ی‍زر در ش‍ی‍م‍ی‌
ع‍ل‍ف‍ه‍ای‌ ه‍رز -ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ -ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌
ان‍رژی‌، م‍ن‍اب‍ع‌ - ای‍ران‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌
 
پدیدآور:
اس‍م‍اع‍ی‍ل‌پ‍ور، ح‍س‍ن‌
ه‍وم‍ن‌، اح‍م‍د
لام‍ع‌، ح‍س‍ن‌
ک‍اش‍ف‌ ب‍ه‍رام‍ی‌، ف‍ره‍ن‍گ‌
ج‍ل‍ی‍ل‍ی‌ خ‍ش‍ن‍ود، ج‍ل‍ی‍ل‌
ح‍ری‍ری‍ان‌، م‍ح‍م‍ود
چ‍ن‍س‍ل‍ر، ری‍چ‍ارد ج‍ان‌
دان‍ش‍م‍ن‍د، ح‍ی‍در
آری‍ان‍ژاد، م‍ی‍رب‍ه‍ادر ق‍ل‍ی‌
ن‍وری‌، م‍ه‍دی‌
غ‍لام‍رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ش‍ی‍م‍ی‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌
ب‍خ‍ت‍ی‌، ب‍ش‍ی‍ر
ام‍ام‍ی‌ م‍ی‍ب‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
ک‍اظم‍ی‌، ب‍اب‍ک‌
م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
رض‍وی‍ان‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ح‍اج‍ی‌زاده‌، اک‍ب‍ر
ف‍ی‍س‍ی‍ن‍ی‌، ژاک‍ل‍ی‍ن‌
ف‍ض‍ائ‍ل‍ی‌ن‍ژاد، ف‍ری‍دون‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ک‍رج‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ه‍ران‌)، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ش‍م‍ال‌ ت‍ه‍ران‌): م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ج‍وان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (اردب‍ی‍ل‌)، دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ورام‍ی‍ن‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ج‍ن‍وب‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌؛ ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (واح‍د ی‍زد)
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ - واح‍د ت‍ه‍ران‌ م‍رک‍زی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (واح‍د ت‍ه‍ران‌); ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (م‍ی‍ب‍د)
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (زن‍ج‍ان‌)، ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ه‍ران‌)
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ج‍ن‍وب‌ ت‍ه‍ران‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ت‍ه‍ران‌)، واح‍د ش‍م‍ال‌؛ م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ج‍وان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
مبانی بیوتکنولوژی و میکرب شناسی صنعتی
لامع ، حسن ؛  [بی جا] دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۲۴۸/۲‬,‭‌ل۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
نقش اشعه لیزر در تجزیه شیمیایی
معصومی ، علی ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (شمال تهران ): موسسه علمی اندیشه جوان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۶۳‬,‭‌م۶‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی انسانی :تشریح توصیفی و مصور بدن انسان ( برای پیرا پزشکان )
امامی میبدی ، محمدعلی ؛  میبد دانشگاه آزاد اسلامی (میبد)   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QM‬,‭۲۳/۲‬,‭‌ف‍لا۸‌ک۱۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده انگلیسی - فارسی :واژه های مترادف و متضاد
بختی ، بشیر ؛  تهران موسسه نشر کلمه : دانشگاه آزاد اسلامی (جنوب تهران )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۵۹۱‬,‭‌ب۳‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با مراجع تحقیق در زمینه ادب فارسی و بحث هایی در زمینه کتابشناسی و روش تحقیق
غلامرضایی ، محمد ؛  یزد دانشگاه آزاد اسلامی (واحد یزد)   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۱۰۳۵/۱‬,‭‌غ۸آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی (۲<)دو >منطبق با برنامه مصوب شورای عالی برنامه ریزی
هومن ، احمد ؛  زنجان دانشگاه آزاد اسلامی (زنجان )، حوزه معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‍ه۹‌ح۵‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
حسابداری صنعتی ، مدیریت و اقتصادی کاربردی
کاشف بهرامی ، فرهنگ ؛  [تهران ] دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۸۶‬,‭‌ک۲‌ح۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اصول شیمی فیزیک
فیسینی ، ژاکلین ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران ); حوزه معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۳‬,‭‌ف۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
شیمی دستگاهی
شیمی دستگاهی ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران )، واحد شمال ؛ موسسه علمی اندیشه جوان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
اصول بهداشت دام و طیور
فضائلی نژاد، فریدون ؛  [ورامین ] دانشگاه آزاد اسلامی (ورامین )   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۶۱‬,‭‌ف۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی گیاهچه های علفهای هرز باغها و مزارع
چنسلر، ریچارد جان ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (اردبیل )، دانشکده کشاورزی   ،
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۱۳‬,‭‌چ۹‌ش۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت بازاریابی بین المللی
اسماعیل پور، حسن ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۴۱۶‬,‭‌ف‍لا۵‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
خاکشناسی کشاورزی
حاجی زاده ، اکبر ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی ؛ نشر قومس   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۹۱‬,‭‌ح۲‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حفاظت صنعتی ؛ بانضمام مواد ۵۱ تا ۱۱۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران
کاظمی ، بابک ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران )، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭T‬,‭۵۵‬,‭‌ک۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فیزیوکرافی :شناخت پیکر زمین
حریریان ، محمود ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۶۳۱‬,‭‌ح۴‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ژنتیک و بیماریهای ارثی
نوری ، مهدی ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (کرج )   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۴۳۱‬,‭‌ن۹ژ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
ریاضیات عمومی در دانشگاه
دانشمند، حیدر ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران )   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۴۳‬,‭د۱۸ر۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
آمار و احتمالات و کاربرد آن در مدیریت
جلیلی خشنود، جلیل ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران )، واحد جنوب   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ج۸آ۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی تولید( ادغامی )
آریانژاد، میربهادر قلی ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران )، واحد جنوب   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭TS‬,‭۱۷۶‬,‭آ۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
منابع انرژی ایران
رضویان ، محمدتقی ؛  تهران دانشگاه آزاد اسلامی (تهران )، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۵۰۲‬,‭ر۶‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9