کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍راء
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍راء
دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍راء(س‌ -- )ه‍ی‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ -- چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ش‍ع‍رب‍اف‌،خ‍دی‍ج‍ه‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍راء
دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍راء(س‌)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دانشگاه الزهراء(س )دیروز،امروز،فردا
شعرباف ،خدیجه ؛  تهران دانشگاه الزهراء   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۹،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی دانشگاه الزهراء(س )۱۳۸۰- ۱۳۷۹
دانشگاه الزهراء(س .)معاونت پژوهشی ؛  تهران دانشگاه الزهراء(س )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LG‬,‭۲۹۱‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی دانشگاه شهید بهشتی ۱۳۸۵
دانشگاه شهید بهشتی .معاونت پژوهشی ؛  تهران دانشگاه شهید بهشتی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭LGR‬,‭۱۵۳‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک