کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
گ‍ی‍اه‍ان‌ زراع‍ی‌ - ک‍ش‍ت‌ و اص‍لاح‌
ق‍ی‍م‍ت‍ه‍ا
ه‍واش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ح‍ش‍ره‌ ک‍ش‍ه‍ا
س‍ب‍زی‍ج‍ات‌ -پ‍رورش‌
ت‍ج‍زی‍ه‌ دس‍ت‍گ‍اه‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ م‍ع‍دن‍ی‌
گ‍اوه‍ا -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ ف‍ل‍زی‌
م‍ق‍اوم‍ت‌ م‍ص‍ال‍ح‌
ورزش‍ی‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
۱.طی‍ف‌س‍ن‍ج‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - ای‍ران‌ - ه‍م‍دان‌( اس‍ت‍ان‌ - ) راه‍ن‍م‍اه‍ا.
خ‍اک‌ -ف‍ی‍زی‍ک‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌
طی‍ف‌س‍ن‍ج‍ی‌
ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ - ای‍ران‌ - ه‍م‍دان‌( اس‍ت‍ان‌ - ) راه‍ن‍م‍اه‍ا
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
 
پدیدآور:
داف‍ی‌، ج‍ان‌ ال‍س‍ت‍ر
ت‍اج‍ی‌، اک‍رم‌
ه‍ن‍ک‍س‌،آر.ج‍ی‌
م‍ن‍ص‍وری‌راد، داود
س‍ب‍زی‌پ‍رور، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
خ‍ان‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د
ش‍ع‍ب‍ان‍ی‌ب‍ه‍ار، غ‍لام‍رض‍ا
پ‍اول‌، پ‌
ت‍ی‍م‍وش‍ن‍ک‍و، اس‍ت‍ی‍ون‌
س‍ی‍دزاده‌ ص‍اب‍ون‍چ‍ی‌، ج‍واد
ب‍ی‍رم‍ن‌
ف‍ری‍د،م‍ح‍م‍ود
م‍ی‍س‍ل‍ر، گ‍ری‌.ال‌
خ‍ان‍ل‍ری‌، غ‍لام‍رض‍ا
اوت‌، آل‍ف‍رد اوی‍گ‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4      
1  
کتاب فارسی
 
 
کلیات شیمی معدنی
دافی ، جان الستر ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱/۲‬,‭د۲‌ک۸‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک شیمیایی
بیرمن ؛  همدان انتشارات دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۰۴‬,‭‌ب۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اصول شیمی آلی فلزی
پاول ، پ ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۱۱‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تراکتورها و ماشینهای کشاورزی
منصوری راد، داود ؛  [همدان ] دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۶۸-
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۷۵‬,‭‌م۸‌ت۴‬,‭۱۳۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و طرز اجرای مسابقات ورزشی
شعبانی بهار، غلامرضا ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۱۳‬,‭‌ش۷‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
زمین شناسی مهندسی ( ویژه دانشجویان عمران )
خانلری ، غلامرضا ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۷۰۵‬,‭‌خ۲ز۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مقاومت مصالح =slairetaM fo thgnertS
تیموشنکو، استیون ؛  [همدان ] دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۴۰۵‬,‭‌ت۹‌م۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی نظریه قیمت
اوت ، آلفرد اویگن ؛  [همدان ] دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۶۷
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۲۲۱‬,‭‌ف‍لا۸‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک خاک کاربردی
هنکس ،آر.جی ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۰-۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۹۲/۳‬,‭‍ه۹‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کاشت وپرورش سبزیجات (دائمی ،برگی ،کلمها)
فرید،محمود ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۲۳‬,‭‌ف۴ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
خوراک دادن عملی به گاو
همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۲۰۳‬,‭‌خ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
سم شناسی
خانجانی ، محمد ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۹۵۱/۵‬,‭‌خ۲‌س۸‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر:طیف بینی ترکیبات آلی
همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭‌ن۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
حل مساله در شیمی تجزیه
همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۷۹‬,‭‌ح۸‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
واژه نامه هواشناسی کشاورزی همراه با برخی جداول ، نمودارها ایزوگرام ها، کدهای بین المللی ...
سبزی پرور، علی اکبر ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۰۰/۳۵‬,‭‌س۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شیمی معدنی
میسلر، گری .ال ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۱۵۱/۲‬,‭‌م۹‌ش۹‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
اصلاح گیاهان با استفاده از کشت درون شیشه ای
تاجی ، اکرم ؛  همدان انتشارات دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۸۵‬,‭‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نگرشی بر طیف سنجی در شیمی معدنی
سیدزاده صابونچی ، جواد ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۹۵‬,‭‌س۹‌ن۷‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
کتاب تحقیقات سال : ۱۳۷۷ -۱۳۷۵ استان همدان
دانشگاه بوعلی سینا , معاونت پژوهشی , دبیرخانه شورای هماهنگی تحقیقات استان همدان ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‍ه۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کتاب تحقیقات سال ۱۳۷۸ استان همدان
دانشگاه بوعلی سینا ,معاونت پژوهشی , دبیرخانه شورای پژوهش و فناوری استان همدان ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۸۰‬,‭‍ه۸‌ک۲‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4