کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۳ ق‌
اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌ -- ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ -- چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
م‍ن‍ظوم‍ه‌ه‍ای‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ -- ق‍رن‌ ۱۳ ق‌
ت‍ال‍پ‍ور، م‍ی‍رص‍وب‍دارخ‍ان‌، ۱۲۱۷- ۱۲۶۲ ق‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ال‍پ‍ور، م‍ی‍رم‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍رخ‍ان‌، ۱۷۰۴- ۱۸۴۵ م‌ -.دی‍وان‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ام‍ی‍رح‍س‍ن‌ س‍ج‍زی‌ ده‍ل‍وی‌ -- م‍ق‍الات‌
ن‍رم‌ اف‍زار م‍ت‍م‍ت‍ی‍ک‍ا
 
پدیدآور:
ص‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۹-
ت‍ال‍پ‍ور، م‍ی‍رص‍وب‍دارخ‍ان‌
ح‍ی‍دری‌ ت‍ال‍پ‍ور، م‍ی‍رش‍ه‍داد
س‍ن‍ج‍ران‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ال‍پ‍ور، م‍ی‍رم‍ح‍م‍دن‍ص‍ی‍رخ‍ان‌
 
ناشر:
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌،
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ش‍ب‍ه‌ ق‍اره‌ و آس‍ی‍ای‌ ج‍ن‍وب‍ی‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ش‍ب‍ه‌ ق‍اره‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
ن‍ور ع‍ل‍م‌. ؛ زاه‍دان‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌، چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ ال‍م‍ه‍دی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
آموزش نرم افزار[ acitamehtaM متمتیکا]
سنجرانی ، مرتضی ؛  زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان ، معاونت پژوهشی ، چاپخانه المهدی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۹۵‬,‭‌س۹آ۸‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات سومین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن
سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۷،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
دیوان غزل های میرمحمد نصیرخان تالپور(جعفری )
جعفری تالپور، میرمحمدنصیرخان ؛  زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان ،   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۶۹۴۸/۵‬,‭د۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دیوان میرشهدادخان تالپور ( حیدری )
حیدری تالپور، میرشهداد ؛  زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان ، مرکز مطالعات شبه قاره   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۹۲۳۹‬,‭‌ح۹د۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی شیرین و خسرو اثر میرصوبدارخان تالپور
تالپور، میرصوبدارخان ؛  زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۴۲۴‬,‭‌م۲۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال اثر میر صوبدارخان تالپور
تالپور، میرصوبدارخان ؛  زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۴۲۴‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی شیرین و خسرو
تالپور، میرصوبدارخان ؛  زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۴۲۴‬,‭‌م۲۳‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مثنوی سیف الملوک و بدیع الجمال
تالپور، میرصوبدارخان ؛  زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۷۴۲۴‬,‭‌م۲‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مجله فارسی
 
 
علوم انسانی
سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان   ،
شماره راهنما: ۷۹ل‌ /، ۲۰۸،ZA
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان ( ۱۳۷۶-۱۳۸۱)
دانشگاه سیستان و بلوچستان .معاونت پژوهشی ؛  زاهدان معاونت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭LG‬,‭۲۹۱‬,‭‌س۹‌ک۲‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش بین المللی بزرگداشت امیرحسن علاء سجزی دهلوی ( سعدی هند)
زاهدان مرکز مطالعات شبه قاره و آسیای جنوبی وابسته به دانشگاه سیستان و بلوچستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۱۲،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
همجمعی و شکست ساختاری در اقتصاد
صمدی ، علی حسین ، ۱۳۴۹- ؛  همدان نور علم . ؛ زاهدان ، دانشگاه سیستان و بلوچستان   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۳۹‬,‭‌ص۸‍ه۸‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک