کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌-آل‍ودگ‍ی‌
ش‍ک‍ار -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ -- ح‍ف‍اظت‌ --م‍ش‍ارک‍ت‌ ش‍ه‍رون‍دان‌
م‍ع‍دن‌ش‍ن‍اس‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار --ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌ -ای‍ران‌ -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
آث‍ار طب‍ی‍ع‍ی‌
ب‍وم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ش‍ب‍ی‍ه‌س‍ازی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ --ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
س‍رگ‍رم‍ی‍ه‍ای‌ ه‍وای‌ آزاد
زون‌ ب‍اف‍ر
 
پدیدآور:
گ‍ران‍ت‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ ادوارد
ک‍ری‍م‍ی‌،داری‍وش‌
ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌، دی‍ن‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌( ۱۳۸۰:ت‍ه‍ران‌)
ادی‍ن‍گ‍ت‍ون‌، ج‍ان‌
س‍ورل‌، چ‍ارل‍ز
اص‍غ‍ری‌ ل‍ف‍م‍ج‍ان‍ی‌، ص‍ادق‌
ش‍اح‍ی‍در، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
 
ناشر:
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌: س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
آی‍ی‍ژ:س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌، ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط طب‍ی‍ع‍ی‌ و ت‍ن‍وع‌ زی‍س‍ت‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌، ح‍وض‍ه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ م‍ح‍ی‍ط طب‍ی‍ع‍ی‌ و ت‍ن‍وع‌ زی‍س‍ت‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
کانیهای جهان
سورل ، چارلز ؛  تهران سازمان حفاظت محیط زیست   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۳۶۳/۲‬,‭‌س۹‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
شکار و صید در حقوق ایران
شاحیدر، عبدالکریم ؛  تهران سازمان حفاظت محیط زیست   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۶۹۹‬,‭‌ش۲‌ش۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
اکولوژی و مدیریت منابع طبیعی
گرانت ، ویلیام ادوارد ؛  تهران آییژ:سازمان حفاظت محیط زیست   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۵۴۱/۱۵‬,‭‌گ۴‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ضوابط واستانداردهای زیست محیطی
تهران انتشارات سازمان حفاظت محیط زیست   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۷۴‬,‭‌ض۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اکولوژی ، فعالیت های تفریحی و صنعت جهانگردی :اکوتوریسم
ادینگتون ، جان ؛  سازمان حفاظت محیط زیست   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۵۴۵‬,‭‌ف‍لا۷‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
برنامه عزم مل برای حفاظت از محیط زیست
تهران سازمان حفاظت محیط زیست   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۷۱/۷‬,‭‌ب۴‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پژوهشنامه دفترشورای پژوهشی سازمان مرکزی
سازمان حفاظت محیط زیست ؛  تهران سازمان حفاظت محیط زیست   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مبانی حفاظت محیط زیست در اسلام
اصغری لفمجانی ، صادق ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی : سازمان حفاظت محیط زیست   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۴‬,‭‌م۳‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
همایش راهبردهای توسعه پایدار در بخش های اجرایی کشور
کریمی ،داریوش ؛  تهران سازمان حفاظت محیط زیست   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۷۸،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مجله فارسی
 
 
محیط زیست
تهران سازمان حفاظت محیط زیست   ،
شماره راهنما: ۳۹م‌ /، ۶۵۱،BG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
همایش بین المللی محیط زیست ، دین و فرهنگ :سخنرانی ها و مجموعه مقاله های ارائه شده تهران ۱۳۸۰
همایش بین المللی محیط زیست ، دین و فرهنگ ( ۱۳۸۰:تهران ) ؛  تهران سازمان حفاظت محیط زیست   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۹۲،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طرح تفصیلی اجرایی آثار طبیعی ملی دهلران ( فاز اول )
ایران .سازمان حفاظت محیط زیست .حوضه معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی ؛  ایلام سازمان حفاظت محیط زیست ، حوضه معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۴۹،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
طرح تفصیلی منطقه حفاظت شده مانشت و قلارنگ ( فاز اول )
ایران .سازمان حفاظت محیط زیست .حوزه معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی ؛  ایلام سازمان حفاظت محیط زیست ، حوزه معاونت محیط طبیعی و تنوع زیستی   ، ۱۳۹۳
شماره راهنما: ۲۵۵،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک