کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : وره‍رام‌، ه‍دای‍ت‍ع‍ل‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Broiler
Prosopis fracta
ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
Antibiotics
ج‍وج‍ه‌ه‍ای‌ گ‍وش‍ت‍ی‌
Meat hygiene
 
پدیدآور:
م‍وس‍ی‌ن‍ژاد، ش‍ری‍ف‍ه‌
ک‍اظم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ن‍ج‍ف‍ی‌، ش‍ه‍ن‍از
وره‍رام‌، ه‍دای‍ت‍ع‍ل‍ی‌
اح‍م‍دی‌ ب‍اغ‍ی‌، م‍ی‍ت‍را
اس‍دی‌ ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، ش‍ک‍وه‌
ع‍ب‍دی‌، س‍وم‍ا
ع‍زی‍زن‍ی‍ا، س‍م‍ی‍ه‌
س‍ل‍ی‍م‍ی‌، پ‍روی‍ن‌
 
ناشر:
گ‍وی‍ش‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍ای‍ه‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ای‍لام‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ای‍لام‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
پایان نامه فارسی
 
 
افزایش عمرماندگاری لاشه طیورتازه باغوطه ورسازی درمحلول های شیمیایی مختلف
ورهرام ، هدایتعلی ؛  شیراز ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۶۳،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایلام
ورهرام ، هدایتعلی ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۵،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
ساخت پلیت مدرج مخصوص تست آنتی بیوگرام شانه ای
ورهرام ، هدایتعلی ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۹
شماره راهنما: ۱۸۷،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات جیره های حاوی پونه کوهی ، شوید و سین بیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی
اسدی فیروزآبادی ، شکوه ؛  دانشگاه ایلام دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۹۰تیر
شماره راهنما: ۲۶۰،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات جیره های حاوی زنجیل ، دارچین و سین بیوتیک بر عملکرد جوجه های گوشتی
نجفی ، شهناز ؛  دانشگاه ایلام ۱۳۹۱
شماره راهنما: ۵۳۶،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی و تعیین محتوای فنول و فلاونوئید ریشه گیاه atcarf siposorP
عزیزنیا، سمیه ؛  ایلام دانشگاه ایلام ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۲۹۷،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
استفاده از پوشش خوراکی پکتین غنی شده با اسانس مرکبات برای حفظ کیفیت پس از برداشت توت فرنگی
عبدی ، سوما%amoS ,idbA ؛  دانشگاه ایلام دانشکده کشاورزی   ، آبان ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۱۲۸،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی فراوانی ژن های کد کننده انتروتوکسین در سویه های باکتری استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده از مواد غذایی شهر ایلام
موسی نژاد، شریفه %efirahS ,dajenasuoM ؛  دانشگاه ایلام دانشکده علوم پایه   ، شهریور۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۱۳۷،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی الگوی ژنتیکی و نقش پمپ های افلاکس درمقاومت آنتی بیوتیکی ایزوله های کلینیکی کلبسیلاپنومونیه
سلیمی ، پروین %nivraP ,imilaS ؛  دانشگاه ایلام دانشکده علوم پایه   ، شهریور۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۱۸۷،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
تاثیر اسید اگزالیک ، اسیدآسکوربیک و 1 - PCMبر عمر قفسه ای میوه خرمالو برش خورده
احمدی باغی ، میترا%artiM ,ihgaB idamhA ؛  دانشگاه ایلام دانشکده کشاورزی   ، بهمن ۱۳۹۴
شماره راهنما: ۱۲۱۷،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر پوشش نانو ذرات در ساخت تجهیزات مقاوم به خوردگی در فرآیند تولید رب گوجه فرنگی
کاظمی ، علی %ilA ,imazaK ؛  دانشگاه ایلام دانشکده کشاورزی   ، ۱۳۹۵بهمن
شماره راهنما: ۱۴۸۵،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک