کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : گ‍وی‍ش‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ای‍لام‌( اس‍ت‍ان‌ -- )ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ا و ق‍ی‍ام‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ای‍لام‌ -- ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ -- ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ -- چ‍ک‍ی‍ده‌ه‍ا
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا
ش‍ع‍ر ک‍ردی‌ -- ق‍رن‌۱۲ ق‌
ج‍ن‍گ‍ل‌ وج‍ن‍گ‍ل‌ داری‌ -واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا -ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ زی‍س‍ت‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر -- ت‍اری‍خ‌
ای‍لام‌
اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ب‍اک‍ت‍ری‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ زی‍س‍ت‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
ای‍لام‌( اس‍ت‍ان‌)
م‍دی‍ری‍ت‌
ض‍رب‌ال‍م‍ث‍ل‍ه‍ای‌ ای‍لام‍ی‌
ای‍لام‌( اس‍ت‍ان‌ -- )آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌
 
پدیدآور:
م‍ح‍م‍ودی‍ان‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌
وره‍رام‌، ه‍دای‍ت‍ع‍ل‍ی‌
رض‍ای‍ی‌،ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍م‍د
ام‍ی‍ری‌ن‍ژاد , ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌
م‍ح‍م‍دزاده‌، ع‍ب‍اس‌
ذاک‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ش‍م‍س‌ ب‍خ‍ش‌، م‍س‍ع‍ود
ک‍رم‍ش‍اه‍ی‌، ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌
ث‍اب‍ت‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
آزادب‍خ‍ت‌، م‍ح‍س‍ن‌
ف‍رش‍اد، م‍ه‍دی‌
طاوی‍ران‍ی‌ ،م‍ص‍طف‍ی‌
س‍ه‍راب‌ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د
م‍روت‍ی‌، س‍ه‍راب‌
ق‍اس‍م‍ی‌ ،ی‍ارم‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ گ‍وی‍ش‌
گ‍وی‍ش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ مهندسی در ایران
فرشاد، مهدی ؛  گویش   ، [۱۳۶۲؟]
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۱۰۷‬,‭‌ف۴‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ لغات تخصصی مهندسی ماشینهای کشاورزی
آزادبخت ، محسن ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۷۴‬,‭آ۴‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ بیوتکنولوژی کشاورزی :انگلیسی - فارسی
ذاکری ، حسین ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۹۴/۵‬,‭ذ۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کامپیوتر و کاربرد آن
ثابتی ، مجتبی ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶‬,‭‌ث۲‌ک۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ تخصصی منابع طبیعی
کرمشاهی ، بدالعلی ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭SD‬,‭۱۲۶‬,‭‌ک۴‌ف۴‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تکامل انسان در آیینه اخلاق
مروتی ، سهراب ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۴۷/۸‬,‭‌م۴‌ت۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بیوفیزیک ۱ غشاء
طاویرانی ،مصطفی ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۵۰۵‬,‭ط۲‌ب۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
پژوهشی پیرامون تاریخ تفسیر قرآن کریم ( سده نخست هجری )
مروتی ، سهراب ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۲‬,‭‌م۴‌پ۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی دانشگاه ایلام ۱۳۸۰-۸۱
شمس بخش ، مسعود ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LGR‬,‭۲۱۴‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
کارنامه پژوهشی دانشگاه ایلام ۸۰- ۱۳۷۴
امیری نژاد , علی اشرف ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭LGR‬,‭۲۱۴‬,‭‌ک۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
آلزایمر
ایلام گویش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭QR‬,‭۴۱/۲‬,‭آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
قیام ایلام در عصر رضاشاه
محمدزاده ، عباس ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۶۰‬,‭‌م۳‌ق۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
ضرب المثلهای ایلامیان
سهراب نژاد، علی محمد ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۲۸۴‬,‭‌س۹‌ض۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
اصول مدیریت ( باتاکیدبرمدیریت خدمات پرستاری )
رضایی ،علی محمد ؛  ایلام انتشارات گویش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭RT‬,‭۵/،۸۶‬,‭ر۶‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
باستان شناسی ، تاریخ و ایلام
محمودیان ، حبیب الله ؛  ایلام انتشارات گویش   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۰۱‬,‭‌م۳‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
معرفی اجمالی قلعه های باستانی استان ایلام
محمودیان ، حبیب الله ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۰۱‬,‭‌م۳‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با جغرافیای استان ایلام
محمودیان ، حبیب الله ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۲۰۰۱‬,‭‌ح ۳‌ج۷‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
دیوان اشعار و زندگینامه شاکه و خان منصور
ایلام گویش   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۲۵۶‬,‭د۸‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آسیب شناسی مدرنیته
قاسمی ،یارمحمد ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۲۴‬,‭‌ق۲آ۵‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایلام
ورهرام ، هدایتعلی ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۵،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2