کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۸۱
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ -- ای‍ران‌
ورزش‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
م‍اب‍ع‍د ال‍طب‍ی‍ع‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ ت‍ج‍ارت‌ -- ای‍ران‌
س‍ی‍س‍ت‍م‍ه‍ای‌ ع‍ام‍ل‌( ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
خ‍ودس‍ازی‌( اس‍لام‌)
ای‍ران‌ -- ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌
داروه‍ای‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴- ۶۷۲ ق‌ -.م‍ث‍ن‍وی‌ - ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ق‍رآن‌ -- ت‍ج‍وی‍د
داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ای‍ت‍ال‍ی‍ای‍ی‌ -- ق‍رن‌۲۰
ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌ -- پ‍ه‍ل‍وی‌، ۱۳۲۰ - ۱۳۵۷ -- ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ا و ق‍ی‍ام‍ه‍ا
س‍ی‌( زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ن‍وی‍س‍ی‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر)
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
ق‍ان‍ون‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ -- ای‍ران‌
ت‍اس‍ی‍س‍ات‌ -- طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌
زردش‍ت‍ی‍ان‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍اری‍خ‌
چ‍ک‌ -- ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ -- ای‍ران‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌ -- رئ‍وس‌ م‍طال‍ب‌
 
پدیدآور:
خ‍ول‍ی‌، ام‍ی‍ن‌
پ‍ورف‍رزی‍ب‌ م‍ولائ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
اس‍ک‍ی‍ن‍ی‌، رب‍ی‍ع‍ا
ای‍ران‌ .ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌( ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌)
ای‍ران‌ .ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌
طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
زم‍ان‍ی‌، ک‍ری‍م‌
ج‍ع‍ف‍رن‍ژاد ق‍م‍ی‌، ع‍ی‍ن‌ال‍ل‍ه‌
ج‍ع‍ف‍ری‍ان‌، رس‍ول‌
ت‍ن‍ن‍ب‍اوم‌ ، ان‍درو
ت‍ی‍م‍وری‌، ام‍ی‍د
چ‍وک‍س‍ی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د گ‍رش‍اس‍پ‌
ق‍م‍ری‍ان‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
م‍ص‍ب‍اح‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌
ش‍ک‍س‍پ‍ی‍ر، وی‍ل‍ی‍ام‌
ق‍رب‍ان‍ی‌، ف‍رج‌ال‍ل‍ه‌
ل‍ی‍پ‌ ش‍وت‍ز، س‍ی‍م‍ور
پ‍ی‍ران‍دل‍و، ل‍وئ‍ی‍ج‍ی‌
دک‍ارت‌، رن‍ه‌
 
ناشر:
گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌
اطلاع‍ات‌
ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ ن‍وی‍ن‌- آی‍ی‍ژ
ق‍م‍ری‍ان‌
م‍وس‍س‍ه‌آم‍وزش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌
دان‍ش‌ ب‍ی‍گ‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دان‍ش‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ع‍اص‍ر
روزب‍ه‍ان‌
پ‍ره‍ام‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر دوران‌
ن‍ش‍ر دی‍دار
ق‍ق‍ن‍وس‌
ف‍ردوس‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
شرح جامع مثنوی معنوی
زمانی ، کریم ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۳۰۱‬,‭ز۸‌ش۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
محاسبات تاسیسات ساختمان شامل
طباطبائی ، مجتبی ؛  تهران روزبهان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TH‬,‭۶۰۲۱‬,‭ط۲‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
تاملات در فلسفه اولی
دکارت ، رنه ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۸۵۳‬,‭‌ف۲‌ف‍لا۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
نظریه و مسائل جبر خطی
لیپ شوتز، سیمور ؛  [تهران ] موسسه نشر علوم نوین - آییژ   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ل۹‌ن۶‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
خودشناسی برای خودسازی
مصباح ، محمدتقی ؛  قم موسسه آموزشی امام خمینی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵۰‬,‭‌م۶‌خ۹‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تجوید جامع
پورفرزیب مولائی ، ابراهیم ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۷۴/۵‬,‭‌پ۹‌ت۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
طراحی و پیاده سازی سیستمهای عامل
تننباوم ، اندرو ؛  تهران دانش بیگی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۶‬,‭‌ت۹ط۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
قوانین چک ، سفته ، برات :قانون صدور چک با آخرین اصلاحیه ها و الحاقات :قانون برات - سفته - چک - از قانون تجارت همراه با قانون عملیات بانکی بدون ربا...
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران نشر دیدار   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۳۹‬,‭‌ق۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، قانون اساسی مصوب ۱۳۵۸ : اصلاحات و تغییرات و تتمیم قانون اساسی مصوب ۱۳۶۸
ایران .قانون اساسی ( جمهوری اسلامی ) ؛  تهران نشر دوران   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۵۱۳۵۸/،۲۰۶۴‬,‭‌ق۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
هملت
شکسپیر، ویلیام ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PR‬,‭۸۴۹۲‬,‭‌ش۸‍ه۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور" آراء جزایی "۱۳۲۸-۱۳۸۱
قربانی ، فرج الله ؛  تهران فردوسی   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۰‬,‭‌ق۴‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
حقوق تجارت ( برات ، سفته ، قبض انبار، اسناد در وجه حامل و چک )
اسکینی ، ربیعا ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۹۲۰‬,‭‌ف‍لا۵‌ح۷‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه کامل قوانین و مقررات جزائی :شامل تمامی قوانین و مقررات آئین دادرسی کیفری و ...با آخرین اصلاحات و الحاقات
ایران .قوانین و احکام ؛  تهران گنج دانش   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۳/،۳۷۹۴‬,‭‌ف‍لا۹‌م۳‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
داروهای دامپزشکی و نهاده های تغذیه دام و طیور ایران
قمریان ، علیرضا ؛  تهران قمریان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۹۱۷‬,‭‌ق۸د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جریان ها و جنبش های مذهبی - سیاسی ایران سالهای ۱۳۲۰- ۱۳۵۷
جعفریان ، رسول ؛  تهران موسسه فرهنگی دانش و اندیشه معاصر   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۱۳‬,‭‌ج۷‌ج۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
ستیز و سازش زرتشتیان مغلوب و مسلمانان غالب در جامعه ایران نخستین سده های اسلامی
چوکسی ، جمشید گرشاسپ ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۷۲‬,‭‌چ۹‌س۲‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه سوالات آزمون " مقررات ملی ساختمانی ایران "شرح و توضیح کامل ۴۵۴ پرسش چهارگزینه ای آزمون ... ذکر نام و نشانی کامل مراجع استخراج سوالات و پاسخهای آن
تیموری ، امید ؛  تهران پرهام   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ت۹‌م۳‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
به نوبت
پیراندلو، لوئیجی ؛  تهران ققنوس   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌پ۹‌ب۹‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
برنامه نویسی به زبان [ C سی ( ]مرجع کامل )
جعفرنژاد قمی ، عین الله ؛  بابل علوم رایانه   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۷۳‬,‭‌ج۷‌ب۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
ورزش و جامعه
خولی ، امین ؛  مشهد بنیاد پژوهشهای اسلامی , سمت   ، ۱۳۸۱ ,
شماره راهنما: ‭GV‬,‭۷۰۶/۵‬,‭‌خ۹و۴‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9