کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
اسناد و مدارک فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍راء
ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد
ای‍لام‌( اس‍ت‍ان‌ -- )اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر( پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
گ‍زارش‌
آن‍ال‍ی‍ز ع‍ددی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ ه‍ا
ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ --ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
ای‍لام‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ص‍ن‍دوق‌ رف‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
آث‍ار ت‍اری‍خ‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ای‍لام‌ -- ش‍ه‍رداری‌
 
پدیدآور:
ش‍ع‍رب‍اف‌،خ‍دی‍ج‍ه‌
وره‍رام‌، ه‍دای‍ت‍ع‍ل‍ی‌
ای‍ل‍وخ‍ان‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر(پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌).م‍رک‍ز ن‍ش‍ر
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍راء
س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ س‍ازی‌ م‍ص‍رف‌ س‍وخ‍ت‌
س‍ازم‍ان‌ ام‍ور اداری‌ و اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ک‍ش‍ور
س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ل‍وچ‍س‍ت‍ان‌
ش‍ه‍رداری‌ ب‍دره‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌
گ‍وی‍ش‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
ص‍ن‍دوق‌ رف‍اه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ وب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
ه‍م‍ای‌ غ‍دی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پژوهشنامه دفترشورای پژوهشی سازمان مرکزی
سازمان حفاظت محیط زیست ؛  تهران سازمان حفاظت محیط زیست   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیوست برنامه راهبردی تحول نظام اداری ( مرحله دوم )
سازمان امور اداری و استخدامی کشور ؛  تهران سازمان امور اداری و استخدامی کشور   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۳،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه قوانین و مقررات صندوق رفاه دانشجویان
تهران صندوق رفاه دانشجویان   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۴،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
راهنمای تحصیلات تکمیلی دانشگاه ایلام
ورهرام ، هدایتعلی ؛  ایلام گویش   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ۵،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد۱۸ ماهه شهرداری بدره منتهی به مهر۸۵
شهرداری بدره ؛  ایلام شهرداری بدره   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۶،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه مقالات سومین همایش آنالیز عددی و کاربردهای آن
سیستان و بلوچستان دانشگاه سیستان و بلوچستان   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۷،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شش ماهه و آیین نامه های مربوط به ارتقاء اعضای هیات علمی
ایلوخانی ،حسین ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۸،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
دانشگاه الزهراء(س )دیروز،امروز،فردا
شعرباف ،خدیجه ؛  تهران دانشگاه الزهراء   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۹،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پژوهش در دانشگاه امیرکبیر( پلی تکنیک تهران ) فعالیتهای علمی ،پژوهش سالهای ۱۳۷۸- ۱۳۷۷
دانشگاه صنعتی امیرکبیر( پلی تکنیک تهران .)معاونت پژوهشی ؛  تهران دانشگاه صنعتی امیرکبیر(پلی تکنیک تهران ).مرکز نشر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۰،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
مجموعه چکیده مقالات دومین همایش ملی معرفی میراث های تمدنی ایلام
ایلام دانشگاه آزاد اسلامی   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۳،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
برنامه توسعه پنج ساله دوم استان ایلام ( ۱۳۷۳-۱۳۷۷)
سازمان برنامه و بودجه ؛  ایلام سازمان برنامه و بودجه   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ۱۴،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بولتن پژوهشی دانشگاه تبریز
تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱۵،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بولتن پژوهشی دانشگاه تبریز(مشتمل برفعالیتهای سال ۱۳۸۱)
تبریز دانشگاه تبریز   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۱۶،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش اقتصادی و اجتماعی استان ایلام ۱۳۸۳
سازمان برنامه و بودجه ؛  ایلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۷،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی عملکرد صحن علنی مجلس ششم (۷ خرداد۱۳۷۹ تا۷ خرداد۱۳۸۲)
تهران همای غدیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۹،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
معرفی طرح های برتر ومنتخب مسابقه طراحی خانه اقلیمی
تهران سازمان بهینه سازی مصرف سوخت   ،
شماره راهنما: ۲۰،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
سند کاهش فقر وهدفمند کردن یارانه ها
تهران سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۲۱،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
در مسیر بالندگی
تهران جهاد دانشگاهی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۲۲،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش بازدیدهای نظارت کمیته فنی استان ایلام سال ۸۲
ایلام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ایلام   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ۲۳،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شورای برنامه ریزی وتوسعه استان ایلام ،ستادها،کارگروههای تخصصی وگروههای کارشناسی در سال ۱۳۸۱
ایلام سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان ایلام   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۲۴،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9