کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
مجله فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
م‍ع‍م‍اری‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ - ای‍ران‌
روزن‍ام‍ه‌ه‍ا - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ک‍ش‍اورزی‌
ش‍ی‍لات‌ - ای‍ران‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌ - ای‍ران‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
م‍ع‍م‍اری‌
آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌
ش‍ه‍رس‍ازی‌
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ - ت‍ب‍ری‍ز - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ش‍ی‍م‍ی‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
م‍اه‍ی‌ پ‍رورش‍ی‌ - ای‍ران‌ -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ه‍ن‍ر - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ آم‍وزش‍ی‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌ اس‍ت‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍ع‍اون‍ت‌ ت‍ک‍ث‍ی‍ر و پ‍رورش‌ آب‍زی‍ان‌ ش‍ی‍لات‌ ای‍ران‌
ام‍ور آب‌، وزارت‌ ن‍ی‍رو
م‍ج‍ل‍ه‌ رای‍ان‍ه‌
م‍ج‍ل‍ه‌ دان‍ش‌پ‍ژوه‍ان‌ دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍ی‍راث‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ک‍ش‍ور
م‍ج‍ل‍ه‌ رس‍ان‍ه‌
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و اق‍ت‍ص‍اد ک‍ش‍اورزی‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ آب‌ و ف‍اض‍لاب‌ ک‍ش‍ور
ف‍ص‍ل‍ن‍ام‍ه‌ ه‍ن‍ر
م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ گ‍ی‍اه‍پ‍زش‍ک‍ی‌ ک‍ش‍ور
دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍م‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌ وزارت‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ری‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور طرح‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ آب‌ و ف‍اض‍لاب‌
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ و م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‌
م‍ج‍ل‍ه‌ دان‍ش‌ و ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ف‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
مجله فارسی
 
 
آبادی
تهران مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران   ، مرکز مطالعات و تحقیقات شهرسازی و معماری ایران
شماره راهنما: ۹۴ش‌ ، ۱۶۹/۵،TH
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مجله فارسی
 
 
آبزیان
تهران ۱۳۶۹
شماره راهنما: ۲۴۹آ ، ۱۵۱،HS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مجله فارسی
 
 
آبزی پرور
تهران معاونت تکثیر و پرورش آبزیان شیلات ایران   ،
شماره راهنما: ۲۴۹آ ، ۱۵۱،HS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مجله فارسی
 
 
آب و توسعه
تهران امور آب ، وزارت نیرو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۹م‌۲آ ، ۶۵۱،BG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مجله فارسی
 
 
آب و فاضلاب
اصفهان شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ۹۹م‌۲آ ، ۶۵۱،BG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مجله فارسی
 
 
آب و محیط زیست
تهران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲آ ، ۶۵۱،BG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مجله فارسی
 
 
آفات و بیماریهای گیاهی
تهران موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور   ،
شماره راهنما: ۹۲گ‌۷۲۲آ ، ۷۵،BS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مجله فارسی
 
 
اقتصاد کشاورزی و توسعه
تهران مرکز مطالعات برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی   ،
شماره راهنما: ۷۲ال‍ف‌۲۴ف‌ ، ۱۶،S
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مجله فارسی
 
 
رشد
تهران دفتر انتشارات کمک آموزشی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش   ،
شماره راهنما: ۷۸ت‌ ، ۱۰۲۸/۳،BL
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مجله فارسی
 
 
نمایه
تهران مرکز نشریات علمی و فرهنگی   ،
شماره راهنما: ۱آ ، ۶۹۶،Z
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مجله فارسی
 
 
اثر
تهران سازمان میراث فرهنگی کشور   ،
شماره راهنما: ۹۴ال‍ف‌ ، ۶،AN
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مجله فارسی
 
 
علم الکترونیک و کامپیوتر
تهران شرکت تولیدی فار   ،
شماره راهنما: ۷۸ع‌ ، ۷۸۰۰،KT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مجله فارسی
 
 
رایانه
تهران مجله رایانه   ،
شماره راهنما: ۲۹ر ، ۸۳۰۰،KT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مجله فارسی
 
 
دانش و کامپیوتر
تهران مجله دانش و کامپیوتر   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۲۹د ، ۸۳۰۰،KT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مجله فارسی
 
 
دانش نما
اصفهان سازمان مسکن و شهرسازی استان اصفهان   ،
شماره راهنما: ۷م‌ ، ۶،AN
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مجله فارسی
 
 
رسانه
تهران مجله رسانه   ،
شماره راهنما: ۵۲ر ، ۴۸۸۹،NP
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مجله فارسی
 
 
هنر
تهران فصلنامه هنر   ،
شماره راهنما: ۹۴ه‍ ، ۸۱،N
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مجله فارسی
 
 
شیمی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ،
شماره راهنما: ۹۹ش‌ ، ۱،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مجله فارسی
 
 
دانشکده فنی دانشگاه تبریز
تبریز دانشگاه تبریز   ،
شماره راهنما: ۲۴ت‌۲۹د ، ۴،AT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مجله فارسی
 
 
دانش پژوهان دامپزشکی
تهران مجله دانش پژوهان دامپزشکی   ،
شماره راهنما: ۲۹۲د ، ۶۰۴،FS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9