کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در تمام مداخل جستجو :
انواع مدارک:
پایان نامه فارسی
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Methane
International trade
copper
Solvents
magnetic hysteresis
observatory
Hydrogenation
Livestock
Spectrometry
Filters
Financial institution
bending die
Computer simulation
Banks
earthquake resistance
Dairy cows
Land races
electronic commerce
Markets
Ligands
 
پدیدآور:
ح‍ک‍م‍ی‌ ،م‍رج‍ان‌
ک‍ش‍اورز خ‍م‍س‍ه‌، زه‍ره‌
م‍ه‍راب‌پ‍ور ،ل‍ی‍لا
روی‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا
س‍پ‍ان‍ل‍و، ه‍ادی‌
اب‍راه‍ی‍م‌ن‍ژاد آق‍م‍ش‍ه‍دی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌
ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
اس‍ف‍ن‍دی‍ارپ‍ور، م‍ح‍م‍د
م‍ن‍اف‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍ن‍ی‍ف‌
ب‍رزگ‍ر ام‍ی‍ری‌، ه‍ادی‌
زارع‌، ج‍ع‍ف‍ر
س‍ت‍اری‍ن‌ ،م‍ن‍ظر
ال‍ه‌ی‍اری‌، م‍ه‍دی‌
ج‍م‍ال‍ی‌، ج‍ب‍ار
ک‍ی‍ان‌، لال‍ه‌
ک‍اظم‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌
پ‍اک‍دل‌ ،ع‍ب‍اس‌
ف‍لاح‌ م‍ه‍رب‍ان‍ی‌، ج‍واد
م‍ه‍ردادپ‍ی‌، لال‍ه‌
ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌، س‍ل‍م‍از
 
ناشر:
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
پایان نامه فارسی
 
 
تعیین استراتژی بازاریابی صادرات سنگهای تزئینی در بازارهای عربی
کیان ، لاله ؛  مازندران ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۱،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
پایان نامه فارسی
 
 
ظرفیت جذب انرژی قابهای خمشی فولادی با اتصالات استخوانی
فلاح مهربانی ، جواد ؛  مازندران ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۲،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سینتیکی واکنش هیدروژناسیون دی نیتروتولوئن
فتحی ، مرتضی ؛  مازندران ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۳،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
پایان نامه فارسی
 
 
مدلسازی و شبیه سازی کامپیوتری کوره های غلظت شکن پالایشگاه های نفت و توسعه و تدوین نرم افزار مربوطه
ستارین ،منظر ؛  مازندران ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۴،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
طراحی و ایجاد نرم افزار فروش محصولات فرهنگی در بستر مفاهیم تجارت الکترونیک
زارع ، جعفر ؛  مازندران ۸۲
شماره راهنما: ۵،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
امکان سنجی استفاده از جذب سطحی برای جداسازی نیتروژن از متان
ابراهیم نژاد آقمشهدی ، معصومه ؛  مازندران ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۶،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
مدلسازی و شبیه سازی فرآیند نانوفیلتراسیون برای بررسی تصفیه مواد غذایی در یک سیستم مرکب
جهانگیری ، سلماز ؛  مازندران ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۷،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
پایان نامه فارسی
 
 
برآورد سرعت دوشش گاوههای هلشتاین در ایران
پاکدل ،عباس ؛  تهران ۱۳۷۳
شماره راهنما: ۸،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی خصوصیات ظاهری و تعیین پتانسیل تولیدی در توده گاوهای بومی استان ایلام
جمالی ، جبار ؛  زنجان
شماره راهنما: ۹،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی رفتار الکتروشیمیایی لیگاند SNDAPS درحضور و غیاب 2+bP و کاربرد آن ...
اله یاری ، مهدی ؛  ایلام ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۰،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
پایان نامه فارسی
 
 
اندازه گیری نقره به روش کاتالیتیکی -اسپکتروفتومتری توسط معرف ...
برزگر امیری ، هادی ؛  ایلام ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۱،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی سینتیک و مکانیسم واکنش استری شدن ۲ - اتیل هگزیل ...
منافی ، محمد حنیف ؛  ایلام ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۲،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
پایان نامه فارسی
 
 
رصدخانه تهران
کشاورز خمسه ، زهره ؛  ایلام ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۳،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
گاومیش و پرورش آن
کاظمی ، محسن ؛  ایلام ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۴،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
اندازه گیری فرمالدهید به روش سینتیکی - فتومتری و یون مس به روش الکتروشیمیایی ولتامتری ..
اسفندیارپور، محمد ؛  ایلام ۱۳۸۴
شماره راهنما: ۱۵،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
کنترل بهینه نرخ سرویس دهی در یک مرکز خدماتی ( بانک کارآفرینی )
مهردادپی ، لاله ؛  مازندران ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۶،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل عوامل موثر در جذب سپرده ها در بانک ( مطاله موردی بانک ملت تهران )
سپانلو، هادی ؛  مازندران ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۱۷،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
تحلیل تجربی عوامل موثر بر اندازه گیری تنشهای پسماند جوشی
مهراب پور ،لیلا ؛  مازندران ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۸،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی کارایی اطلاعاتی بورس اوراق بهادار تهران
حکمی ،مرجان ؛  مازندران ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۹،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
ایمن سازی سازه های بتنی به کمک بادبندهای فلزی در برابر زلزله و مطالعه موردی در شهر تهران
رویائی ، علیرضا ؛  مازندران ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۲۰،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9