کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : English Language
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌ - واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زم‍ی‍ن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
دام‍پ‍زش‍ک‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ا -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ای‌ ع‍وام‍ان‍ه‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- م‍ت‍رادف‍ه‍ا و م‍ت‍ض‍اده‍ا
ح‍س‍اب‍داری‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
اق‍ت‍ص‍اد -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌
راه‌ و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
 
پدیدآور:
س‍ای‍دل‌، ج‍ن‍ی‍ف‍ر
ام‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍ن‌
آش‍وری‌، داری‍وش‌
دورل‍ن‍د، وی‍ل‍ی‍ام‌ ال‍گ‍زان‍در ن‍ی‍وم‍ن‌
ش‍ه‍ب‍ازی‍ان‌، ب‍اب‍ک‌
ش‍ارپ‌، دی‍وی‍د وی‍ل‍ی‍ام‌ آرت‍ور
ث‍ری‍ا، ف‍ره‍اد
ح‍س‍ن‍وی‌، رض‍ا
داه‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا
وح‍ی‍دی‌ ال‍ی‍زئ‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
ف‍ره‍ن‍گ‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
اس‍م‍ع‍ی‍ل‌زاده‌، ک‍ری‍م‌
ه‍اش‍م‍ی‌، م‍س‍ع‍ود
س‍ی‍ب‍ل‌، چ‍ارل‍ز
اس‍پ‍ی‍رز، ری‍چ‍ارد
ب‍خ‍ت‍ی‌، ب‍ش‍ی‍ر
رادم‍ه‍ر، ب‍ی‍ژن‌
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ف‍ره‍م‍ن‍د، ف‍ری‍ب‍رز
 
ناشر:
ن‍ش‍ر ک‍ی‍وان‌
ف‍اطم‍ی‌
ن‍ش‍ر ال‍ب‍رز
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌: ن‍ش‍ر ج‍ه‍ان‌ دان‍ش‌
ن‍ش‍ر ت‍رم‍ه‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌
ک‍ان‍ون‌ ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌
ره‍ن‍م‍ا
رای‍زن‌
ن‍ش‍ر ص‍ف‍ار
ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
ه‍ی‍رم‍ن‍د
م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر ک‍ل‍م‍ه‌: دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ج‍ن‍وب‌ ت‍ه‍ران‌)
ک‍ارن‍و
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کشاورزی و منابع طبیعی ( انگلیسی - فارسی )
هاشمی ، مسعود ؛  تهران فرهنگ جامع   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۱۱‬,‭‍ه۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
واژگان مهندسی عمران :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
فرهمند، فریبرز ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۹‬,‭‌ف۴و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
واژگان کشاورزی :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
داهی ، محمدرضا ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۱۱‬,‭د۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
واژگان دامپزشکی :انگلیسی - فارسی ، فارسی - انگلیسی
رادمهر، بیژن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۶۰۹‬,‭ر۲و۲‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ زمین شناسی :انگلیسی - فارسی
اسمعیل زاده ، کریم ؛  [تهران ] نشر صفار   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مصور مقدماتی :انگلیسی - فارسی =naisreP-hsilgnE :yranoitciD yratnemele detartsulli ehT
شهبازیان ، بابک ؛  تهران نشر کیوان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲‌ش۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ علوم انسانی انگلیسی - فارسی
آشوری ، داریوش ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭H‬,‭۴۹‬,‭‌ف۲آ۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ بزرگ علوم اقتصادی :انگلیسی - فارسی
فرهنگ ، منوچهر ؛  تهران نشر البرز   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۶۱‬,‭‌ف۴‌ف۳۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات انگلیسی - فارسی
ثریا، فرهاد ؛  [تهران ] علمی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۸۹‬,‭‌ث۴‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ شیمی
شارپ ، دیوید ویلیام آرتور ؛  تهران فاطمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵‬,‭‌ش۲‌ف۴‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مصور ماشینهای کشاورزی انگلیسی - فارسی
امینی ، امین ؛  تهران کارنو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۷۴‬,‭‌ف‍لا۸‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ پزشکی انگلیسی - فارسی ( - واژه نامه مصور انگلیسی )
دورلند، ویلیام الگزاندر نیومن ؛  تهران موسسه نشر کلمه : نشر جهان دانش   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭R‬,‭۱۲۱‬,‭د۹‌ف۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ حسابداری وحید
وحیدی الیزئی ، ابراهیم ؛  تهران نشر ترمه   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۵۶۲۱‬,‭و۳‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ فشرده انگلیسی - فارسی :واژه های مترادف و متضاد
بختی ، بشیر ؛  تهران موسسه نشر کلمه : دانشگاه آزاد اسلامی (جنوب تهران )   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۵۹۱‬,‭‌ب۳‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی
آریانپور کاشانی ، عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳-
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات عامیانه :انگلیسی - فارسی رهنما =gnals naciremA fo yranoitcid naisreP - hsilgnE amanhaR
اسپیرز، ریچارد ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۳۷۲۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات انگلیسی - فارسی و چگونگی کاربرد آنها
سایدل ، جنیفر ؛  تهران رهنما   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۴۶۰‬,‭‌س۲‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامپیوتر :انگلیسی - فارسی =sretupmoc fo yranoitcid tekcop poT
سیبل ، چارلز ؛  [تهران ] هیرمند   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌س۹‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کاربران کامپیوتر
[تهران ] کانون نشر علوم   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌ف۴۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ اصطلاحات کامپیوتری [ )retsbeW( وبستر :]شامل شرح ۴۵۰۰ اصطلاح کامپیوتری بهمراه جدیدترین واژه های مربوط به CP ها
حسنوی ، رضا ؛  [تهران ] رایزن   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۷۶/۱۵‬,‭‌ح۵‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9