کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Surveys
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Theology
Prisons
Amaranthus cruentus
Psychology
Atheism
Soil surveys
Esfahan (province)
Biotechnology industries
Agronomic characters
Social sciences, Research
Ilam (province)
Hybrids
Language surveys
Flint maize
Science- Study and teaching (Secondary)- Great Britain- Evaluation
Social surveys
Lorestan (province)
Surveys, Methodology, Computer programs
Consumer behavior, United Sta
Fredholm integral equation
 
پدیدآور:
Brown, James Dean
Henn, Matt.
ام‍ی‍ن‍ی‌،اخ‍لاص‌
ش‍ب‍ان‍ی‌،ن‍ورال‍ل‍ه‌
ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌،ف‍اطم‍ه‌
ف‍لاح‍ی‌،ق‍درت‌
ک‍رن‍اس‍ی‌ دزف‍ول‍ی‌ ،ف‍رخ‍ن‍ده‌
Driver ,Rosalind
داراب‌ پ‍ور ، ع‍ی‍س‍ی‌
Fink, Arlene
ح‍س‍ی‍ن‌ زاده‌ ،م‍ن‍ی‍ره‌
Hawkins, Del I
ی‍ل‍م‍ه‌،ف‍ری‍ب‍ا
رازان‍ی‌ ،م‍ری‍م‌
ه‍اش‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
ع‍م‍وزاده‌ ،م‍رت‍ض‍ی‌
م‍ردان‍ی‌ ،ج‍ع‍ف‍ر
 
ناشر:
Sage Publications
Cambridge University Press
دان‍ش‍گ‍اه‌ ای‍لام‌
SAGE Publications,
agrobios(india)
oxford & ibh publishing
Open university press
McGraw-Hill/Irwin
Idea Group Reference
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Advances in biotechnology
Norwalk, Conn. (30 High St., Norwalk 06851) agrobios(india)   ، ,2005
شماره راهنما: ‭HD‬,‭9999‬,‭.B5‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
A short introduction to social research
Henn, Matt. ؛  London ;Thousand Oaks, Calif. SAGE Publications,   ، 2005
شماره راهنما: ‭H‬,‭62‬,‭.H38‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Using surveys in language programs
Brown, James Dean ؛  New York Cambridge University Press   ، 2001
شماره راهنما: ‭P‬,‭128‬,‭L35B76‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
How to conduct surveys
Fink, Arlene ؛  Thousand Oaks:London Sage Publications   ، 2006
شماره راهنما: ‭HN‬,‭29‬,‭F53‬,‭2006‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Soil survey manual
new delhi oxford & ibh publishing   ، 1966
شماره راهنما: ‭S‬,‭591‬,‭.A52‬,‭1966‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات مالچ روی صفات و شاخص های فیزیولوژیکی نخود )lmuniteira reciC(در شرایط دیم
نورمحمدی ،فاطمه ؛  ایلام ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۸۰،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عملکرد هیبریدهای ذرت دانه ای در تاریخهای مختلف کاشت و عکس العمل آنها نسبت به بیماریهای ویروسی در استان اصفهان
یلمه ،فریبا ؛  ایلام ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۸۱،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
بررسی و حل معادله ی انتگرالی نوع اول فردهلم
شبانی ،نورالله ؛  ایلام دانشگاه ایلام   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۲۰،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثر تنش خشکی برعملکرد دانه واجزای آن در هیبریدهای ذرت دانه ای
فلاحی ،قدرت ؛  ایلام ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۸۷،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
The pupil as Scientist ?
Driver ,Rosalind ؛  Milton Keynes Open university press   ، 1997
شماره راهنما: ‭Q‬,‭183.4‬,‭.D7S34‬,‭1982‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
Consumer behavior
Hawkins, Del I ؛  Boston McGraw-Hill/Irwin   ، 2007
شماره راهنما: ‭HF‬,‭5415.33‬,‭.U6H38‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف ذرت دانه ای تحت شرایط مطلوب و محدود آبی
امینی ،اخلاص ؛  دانشگاه ایلام ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۲۰،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب لاتین
 
 
Handbook of research on electronic surveys and measurement
Hershey, PA ;London Idea Group Reference   ، 2007
شماره راهنما: ‭HA‬,‭31.2‬,‭.H347‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی اثرات الگوی کاشت در تلفیق با فاصله بوته روی رقابت بین ذرت و تاج خروس ریشه قرمز
عموزاده ،مرتضی ؛  دانشگاه ایلام ۱۳۸۷
شماره راهنما: ۱۲۹،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی ویژگی های انسان کامل از کتاب تفسیر المیزان علامه محمدحسین طباطبائی و کتاب روانشناسی شخصیت سالم از ابراهام مازلو
هاشمی ، علی ؛  دانشگاه ایلام ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۰،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی زندان نامه در ادب پارسی و تازی
داراب پور ، عیسی ؛  دانشگاه ایلام ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۲،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی علم الهی از دیدگاه ابن سینا و امام محمد غزالی
کرناسی دزفولی ،فرخنده ؛  دانشگاه ایلام ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۳،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تطبیقی کتابهای ( البیان فی تفسیر القرآن )و( مفهوم النص )
مردانی ،جعفر ؛  دانشگاه ایلام ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۳۴،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی صفات کمی و کیفی در ارقام سویا نسبت به رژیم های مختلف آبیاری در شرایط اقلیمی ایلام
حسین زاده ،منیره ؛  دانشگاه ایلام ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۴۲،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
پایان نامه فارسی
 
 
بررسی تاثیر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد،اجزا عملکرد و برخی خصوصیات فیزیولوژیک گندم رقم پیشتاز در خرم آباد
رازانی ،مریم ؛  دانشگاه ایلام ۱۳۸۸
شماره راهنما: ۱۴۷،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2