کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : [۱۳۵۹؟]
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ب‍رن‍ج‌ - ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و آف‍ت‍ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۸ ق‌
م‍ی‍ک‍رب‌ ش‍ن‍اس‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ زراع‍ی‌ -ای‍ران‌ -ب‍ی‍م‍اری‍ه‍ا و آف‍ت‍ه‍ا
ن‍م‍از
اس‍لام‌ و اق‍ت‍ص‍اد
اس‍لام‌ و آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌
ت‍ل‍وی‍زی‍ون‌
اخ‍لاص‌
ام‍ام‍ت‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۱ ق‌
اطلاع‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ -- ادب‍ی‍ات‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
واق‍ع‍ه‌ ک‍رب‍لا،۶۱ ق‌
دع‍ای‌ س‍ح‍ر -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اب‍وطال‍ب‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍م‍طل‍ب‌،۹۱ ؟ - ۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ش‍ع‍رف‍ارس‍ی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ - ۱۳۶۸ -- پ‍ی‍ام‍ه‍ا و س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ا
آزم‍ای‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌-ف‍ن‌
ش‍ع‍ر ک‍ردی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ش‍ف‍اع‍ت‌
 
پدیدآور:
م‍طه‍ری‌،اح‍م‍د
م‍ح‍م‍دی‌ ری‌ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د
ب‍ه‍داد، اب‍راه‍ی‍م‌
ل‍وی‌، ج‍ول‍ی‍ا
ح‍ج‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
پ‍ه‌ش‍ی‍و، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌
ف‍ه‍ری‌ زن‍ج‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
خ‍وان‍س‍اری‌، ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌
ل‍ئ‍وک‍وم‌، آرک‍ادی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ش‍ه‍ی‍دی‌، ج‍ع‍ف‍ر
ام‍ی‍ن‍ی‌ ،ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ص‍در، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر
ال‍ق‍اب‍ی‌، خ‍داداد
واع‍ظ ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درف‍ی‍ع‌
ح‍اف‍ظ، ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د
ج‍ی‌ .دی‍وی‍س‌، ب‍رن‍ت‍ا
س‍ع‍دی‌، م‍ص‍ل‍ح‌ال‍دی‍ن‌
 
ناشر:
اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ه‍داد]
خ‍وارزم‍ی‌
ان‍ج‍ام‌ ک‍ت‍اب‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍رع‍ل‍م‍ی‌
ب‍در
م‍وس‍س‍ه‌ راه‌ ح‍ق‌
روزب‍ه‌
ن‍ه‍ض‍ت‌ زن‍ان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌،م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ج‍ن‍دی‌ ش‍اپ‍ور
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌
ن‍ور
م‍ح‍م‍دی‌
ج‍ه‍اددان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ب‍ری‍ز
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
پرواز در ملکوت
فهری زنجانی ، احمد ؛  تهران نهضت زنان مسلمان   ، ۱۳۵۹-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۶‬,‭‌ف۸۷،‌پ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
سه گفتار پیرامون برخی از مسائل تربیتی اسلام
حجتی ، محمدباقر ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۱۸‬,‭‌ح۳‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
به من بگو چراyhw em lleT! ...
لئوکوم ، آرکادی ؛  تهران انجام کتاب   ، ۱۳۵۹-
شماره راهنما: ‭AG‬,‭۳۶‬,‭‌ل۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
مبانی اقتصادی در جامعه اسلامی
صدر، محمدباقر ؛  تهران روزبه   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۰/۲‬,‭‌ص۴‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بیماریهای گیاهان زراعی ایران
بهداد، ابراهیم ؛  [اصفهان ] ابراهیم بهداد]   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۰۵‬,‭‌ب۹‌ب۹‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تلویزیون از سیاه و سفید تا رنگی
القابی ، خداداد ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭TK‬,‭۶۶۳۰‬,‭‌ف‍لا۷‌ت۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
بوستان سعدی ( سعدی نامه )
سعدی ، مصلح الدین ؛  تهران خوارزمی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۲۰۴‬,‭‌س۷‌ب۹‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
میکروبیولژی مقدماتی
لوی ، جولیا ؛  تهران دانشگاه تهران ،موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭QR‬,‭۴۱/۲‬,‭‌ل۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
پیامها[ و سخنرانیهای ]امام خمینی
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران نور   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۷۳‬,‭‌پ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
فلسفه امامت و رهبری
محمدی ری شهری ، محمد ؛  [قم ] انتشارات اسلامی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۳‬,‭‌م۳‌ف۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شرح دعای سحر
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران نهضت زنان مسلمان   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۰‬,‭‌خ۸‌ش۴‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
نیت و اخلاص
خوانساری ، جمال الدین ؛  تهران نهضت زنان مسلمان   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶/،۲۵۰‬,‭‌خ۹‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شفاعت
مطهری ،احمد ؛  قم موسسه راه حق   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۲/۷‬,‭‌م۶‌ش۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
ابوطالب مظلوم تاریخ
امینی ،عبدالحسین ؛  تهران بدر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۵/۶‬,‭‌ف‍لا۸‌ف‍لا۲‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
آفات و بیماریهای برنج و روش های مبارزه با آنها
اهواز دانشگاه جندی شاپور   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۶۰۸‬,‭آ۷‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
علوم آزمایشگاهی بالینی
جی .دیویس ، برنتا ؛  تبریز جهاددانشگاهی تبریز   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭R‬,‭۸۵۳‬,‭د۹‌ع۸‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
پس از پنجاه سال پژوهشی تازه پیرامون قیام حسین علیه السلام
شهیدی ، جعفر ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۴۱/۵‬,‭‌ش۹۴‌پ۵‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
شه و نییه خه ونتان پیوه نه بینم
په شیو، عبدالله ؛  سقز محمدی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۲۵۶‬,‭‌س۶۴۳‌پ۵‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
دیوان ملامحمد رفیع واعظ قزوینی
واعظ قزوینی ، محمدرفیع ؛  تهران موسسه مطبوعاتی علی اکبرعلمی   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۶۵۸۵‬,‭د۹‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دیوان کهنه حافظ
حافظ، شمس الدین محمد ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۵۹
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۵۴۲۴‬,‭د۹‬,‭۱۳۵۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2