کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ک‍ال‍ب‍دش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍س‍ان‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ژئ‍وش‍ی‍م‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌
ش‍ی‍م‍ی‌ -- راه‍ن‍م‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌
ح‍ق‍وق‌ ج‍زا( ف‍ق‍ه‌)
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌
ف‍ی‍زی‍ک‌
آب‌ ک‍ش‍اورزی‌
اص‍ن‍اف‌ -- ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
زی‍س‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌
ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- روش‍ه‍ای‌ آم‍اری‌
ک‍ش‍اورزی‌ -- ای‍ران‌ -- ت‍روی‍ج‌
ف‍ی‍زی‍ک‌ ری‍اض‍ی‌
ک‍م‍ی‍ت‌( ف‍ل‍س‍ف‍ه‌)
ع‍ل‍وم‌ -- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ج‍ب‍ر خ‍طی‌
م‍ع‍ت‍زل‍ه‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ه‍ال‍ی‍دی‌، دی‍وی‍د
ح‍س‍ن‍ی‌ پ‍اک‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر
ک‍ی‍ب‍ل‌
ش‍ی‍خ‍ل‍ی‌، ص‍ب‍اح‌ اب‍راه‍ی‍م‌ س‍ع‍ی‍د
ف‍اژه‌، ژان‌
م‍ل‍ک‌م‍ح‍م‍دی‌، ای‍رج‌
خ‍ل‍خ‍ال‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌
ه‍وخ‍ش‍ت‍ات‌، ه‍اری‌
ف‍اض‍ل‌، م‍ح‍م‍ود
اون‍ان‌، م‍ای‍ک‍ل‌
چ‍رگ‍وی‍ن‌، ج‍ا
لازی‌، ج‍ان‌
م‍ح‍م‍دی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌
م‍ح‍م‍دی‌، ی‍وس‍ف‌
ف‍روح‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
گ‍ن‍ون‌، رن‍ه‌
وای‍زب‍رگ‌، ه‍رب‍رت‌
داس‍ت‍ی‍ن‌
 
ناشر:
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
[س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌]، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌. م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
معتزله
فاضل ، محمود ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۷‬,‭‌ف۲‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
حقوق کیفری اسلام
محمدی ، ابوالحسن ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی ، ستاد انقلاب فرهنگی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۹۵/۶‬,‭‌م۳۲‌ح۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک کلاسیک
کیبل ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۰۵‬,‭‌ک۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
تندآموز شیوه های ریاضی در فیزیک
فاژه ، ژان ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳‬,‭‌ف۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
توابع خاص فیزیک ریاضی
هوخشتات ، هاری ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۰‬,‭‍ه۹‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی تاریخی به فلسفه علم
لازی ، جان ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭Q‬,‭۱۷۵‬,‭‌ل۲د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کمک کتابداران
چرگوین ، جا ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۰‬,‭‌چ۴ر۲‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درآمدی به تحقیق پیمایشی و تحلیل داده ها
وایزبرگ ، هربرت ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۲۹/۵‬,‭‌ف۲و۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
باران موثر در زراعت آبی
داستین ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭S‬,‭۶۱۳‬,‭د۲‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی ترویج کشاورزی :به انضمام سیری در تاریخچه ترویج و آموزش کشاورزی
ملک محمدی ، ایرج ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭S‬,‭۵۴۴/۵‬,‭‌م۷‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
تندآموز کالبدشناسی توصیفی
فروحی ، علی ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QM‬,‭۲۳/۲‬,‭‌ف۴‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
تشریح سر و گردن و اعصاب مغزی :کالبدشناسی انسانی
محمدی ، یوسف ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QM‬,‭۲۳/۲‬,‭‌م۳‌ت۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
سیطره کمیت و علائم آخر زمان
گنون ، رنه ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۱
شماره راهنما: ‭B‬,‭۱۰۵‬,‭‌ک۸‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
زیست شناسی عمومی
تهران ستاد انقلاب فرهنگی . مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۳۰۷/۲‬,‭ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
اصول اکتشافات ژئوشیمیائی :مواد معدنی
حسنی پاک ، علی اصغر ؛  تهران [ستاد انقلاب فرهنگی ]، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QE‬,‭۵۱۵‬,‭‌ح۵‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
جبر خطی
اونان ، مایکل ؛  [تهران ] ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۱۸۴‬,‭‌ف‍لا۹‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
فیزیک
هالیدی ، دیوید ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۹-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۲۱/۲‬,‭‍ه۲‌ف۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
اصناف در عصر عباسی
شیخلی ، صباح ابراهیم سعید ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۴۷۳‬,‭‌ش۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
الگوهای تدریس شیمی
خلخالی ، مرتضی ؛  [تهران ] ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۲
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۹‬,‭‌خ۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
شیمی آلی
تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۵۱/۲‬,‭‌ش۹‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2