کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار : ۱۳۶۳-
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ف‍ی‍زی‍ک‌ -- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ه‍ا
ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ -- ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د
اس‍لام‌ و ع‍ل‍وم‌
ف‍ق‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ -- رس‍ال‍ه‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌
ص‍ن‍ای‍ع‌ دس‍ت‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌
م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌
س‍ه‍روردی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ب‍ن‌ ح‍ب‍ش‌،۵۴۹ ؟- ۵۸۷ ق‌ -- .ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ -- ت‍اری‍خ‌
گ‍ول‍دت‍س‍ی‍ه‍ی‍ر، ای‍گ‍ن‍ات‍س‌، ۱۸۵۰- ۱۹۲۱ . ال‍ع‍ق‍ی‍ده‌ و ال‍ش‍ری‍ع‍ه‌ ف‍ی‌ الاس‍لام‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ن‍گ‍ران‍ی‌
زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍اره‌ه‍ا - م‍ن‍ش‍لآ
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- واژه‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا -- ف‍ارس‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ -- ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌
ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‍ه‍ا -- ای‍ران‌
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۳ ق‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا
 
پدیدآور:
ک‍ی‍ب‍ل‌
ف‍اژه‌، ژان‌
گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌ م‍ع‍ان‍ی‌، اح‍م‍د
م‍ع‍ل‍وف‌، ل‍وی‍س‌
س‍ج‍ادی‌، ج‍ع‍ف‍ر
دوک‍ب‍را، م‍وری‍س‌
چ‍رگ‍وی‍ن‌، ج‍ا
پ‍اک‌ن‍ژاد، رض‍ا
وی‍ل‍ی‍ام‍ی‍ز، آی‌
خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌
ح‍لاج‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ م‍ن‍ص‍ور
آری‍ان‍پ‍ور ک‍اش‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
ک‍ارن‍گ‍ی‌، دی‍ل‌
اش‍رف‌ال‍ک‍ت‍اب‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر
اح‍دی‌، ح‍س‍ن‌
ب‍ه‍اور، ش‍ه‍لا
ک‍رس‍ون‌،آن‍دره‌
ب‍ال‍زاک‌، اون‍وره‌ دو
آق‍اب‍خ‍ش‍ی‌، ع‍ل‍ی‌
غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍د
 
ناشر:
ی‍ادگ‍ار
س‍ت‍اد ان‍ق‍لاب‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌
اس‍ک‍ن‍دری‌
ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌
س‍ن‍ای‍ی‌
پ‍ی‍ش‍رو
س‍ن‍ائ‍ی‌
وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د دک‍ت‍ر پ‍اک‌ن‍ژاد
ف‍ق‍ی‍ه‌
م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و م‍دارک‌ ع‍ل‍م‍ی‌
ف‍ل‍س‍ف‍ه‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ ارش‍اد
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
رساله نوین
خمینی ، روح الله ، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران ؛  تهران دفتر نشر فرهنگ اسلامی   ، ۱۳۶۳-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۸۳/۹‬,‭‌خ۸ر۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آئین زندگی
کارنگی ، دیل ؛  تهران اسکندری   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭BF‬,‭۵۷۵‬,‭‌ن۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
محاکمه گلدزیهر صهیونیست معلم نویسندگان " بیست و سه سال "
غزالی ، محمد ؛  [تهران ] حسینیه ارشاد   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۱‬,‭‌غ۴‌م۳‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دیوان منصور حلاج
حلاج ، حسین بن منصور ؛  تهران سنائی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۳۷۲‬,‭‌ح۸د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
بابا گوریو
بالزاک ، اونوره دو ؛  تهران پیشرو   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭‌ب۲۸‌ب۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ تذکره های فارسی
گلچین معانی ، احمد ؛  تهران سنایی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۳۵۴۳‬,‭‌گ۸‌ت۲‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مکانیک کلاسیک
کیبل ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QA‬,‭۸۰۵‬,‭‌ک۹‌م۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
تندآموز شیوه های ریاضی در فیزیک
فاژه ، ژان ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳-
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۳‬,‭‌ف۲‌ت۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
منشاء سیارات
ویلیامیز، آی ؛  تهران نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭QB‬,‭۶۰۱‬,‭و۹‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
علم النفس از دیدگاه دانشمندان اسلامی و تطبیق آن با روانشناسی جدید
احدی ، حسن ؛  تهران دانشگاه علامه طباطبائی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۲۸‬,‭‌ف‍لا۳‌ع۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
فلاسفه بزرگ
کرسون ،آندره ؛  تهران صفی علیشاه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۲‬,‭‌م۷‌ف۷‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
اولین دانشگاه و آخرین پیامبر
پاک نژاد، رضا ؛  یزد بنیاد فرهنگی شهید دکتر پاک نژاد   ، ۱۳۶۳-
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۲‬,‭‌پ۲‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
شهاب الدین سهروردی و سیری در فلسفه اشراق
سجادی ، جعفر ؛  تهران فلسفه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭B‬,‭۷۵۳‬,‭‌س۳‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ کامل جدید انگلیسی فارسی
آریانپور کاشانی ، عباس ؛  تهران امیرکبیر   ، ۱۳۶۳-
شماره راهنما: ‭PE‬,‭۱۶۴۵‬,‭‌ف۲آ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
<المنجد = منجد >الابجدی :تزینها ۳۴ لوحه سوداء و ۳۳ لوح ملونه و ۱۵ خریطه
معلوف ، لویس ؛  تهران فقیه   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PJ‬,‭۶۶۲۲‬,‭‌م۶‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی کتابشناسیها
آقابخشی ، علی ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۶‬,‭آ۱آ۶۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی جامعه شناسی
اشرف الکتابی ، منوچهر ؛  تهران مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۷۱۶۴‬,‭‌ج۲‌ف‍لا۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
کتابشناسی تکنولوژی سنتی ایران
بهاور، شهلا ؛  تهران وزارت فرهنگ و آموزش عالی ، مرکز اسناد و مدارک علمی   ، ۱۳۶۳-
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۳۳۶۹‬,‭‌ص۹‌ب۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای کمک کتابداران
چرگوین ، جا ؛  تهران ستاد انقلاب فرهنگی ، مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۰‬,‭‌چ۴ر۲‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
زندگی جدی و شوخی
دوکبرا، موریس ؛  [تهران ] یادگار   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭PZ‬,‭۳‬,‭د۹ز۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9