کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : Birjandi, Parviz
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
College readers
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- آواش‍ن‍اس‍ی‌
Examinations - Study guides
College, readers
Educational institutions- Students modern language skills- Assessment tests
College reader
Language --Guide educational
phonetics
Callege readers
زب‍ان‌ -- آزم‍ون‌ه‍ا
Enlish language - Conversation and phrase books (for archaeologists)
Readers - Humanities
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌
Research
زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ -- اص‍طلاح‍ه‍ا و ت‍ع‍ب‍ی‍ره‍ا
 
پدیدآور:
Farhady, Hoseyn
Malek Shahmirzadi, Sadeq
Birjandi,Parviz
Nowruzi, Mehdi
ف‍ره‍ادی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌، پ‍روی‍ز
س‍ل‍م‍ان‍ی‌ ن‍دوش‍ن‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
Birjandi, Parviz
Nowruzi, mehdi
 
ناشر:
Shahid mahdavi publications
Mahdavi
زب‍ان‍ک‍ده‌
Rahravan
Zabankadeh publications
The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)
The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)
(The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT
گ‍وی‍ش‌ ن‍و
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا(س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
The center for studying and compiling university Books in humanities(SAMT)
Nashr-e Atiyeh
The Center for Studying and Compiling. University Books in Humanities (SAMT)
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب لاتین
 
 
Basic English for university students
Birjandi, Parviz ؛  Tehran The center for studying and compiling university Books in humanities(SAMT)   ، 1998=1377
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1128‬,‭.B5B2‬,‭1998‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
Oral reproduction of stories
Nowruzi, mehdi ؛  Tehran The center for studying and compiling university books in humanities(SAMT)   ، .1997=1376
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1122‬,‭.N6O7‬,‭1997‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of humanities 1
Nowruzi, Mehdi ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling. University Books in Humanities (SAMT)   ، 1990
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.N6E5‬,‭1990‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
English for the students of archaeology
Malek Shahmirzadi, Sadeq ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1375 = 1996
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1127‬,‭.S4E5‬,‭1996‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
testing Language skills testing from theory to practice
Farhady, Hoseyn ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1373 = 1994
شماره راهنما: ‭LB‬,‭3060.57‬,‭.F3L3‬,‭1994‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب لاتین
 
 
Advanced reading selections
Birjandi, Parviz ؛  Tehran Nashr-e Atiyeh   ، 1376 = 1997
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1122‬,‭.B5A3‬,‭1997‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب لاتین
 
 
Basic English for university students
Birjandi, Parviz ؛  Tehran The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT)   ، 1377 = 1998
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1122‬,‭.B5B3‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
An introduction to phonetics
سلمانی ندوشن ، محمدعلی ؛  تهران زبانکده   ، ۱۳۸۴=۲۰۰۵ م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1135‬,‭9A2S.‬,‭1384‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب لاتین
 
 
Research methods and principled 1&2
Birjandi,Parviz ؛  Tehran Mahdavi   ، 2005
شماره راهنما: ‭Q‬,‭180‬,‭B5R4‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب لاتین
 
 
Language testing
Birjandi, Parviz ؛  Tehran Shahid mahdavi publications   ، 2004
شماره راهنما: ‭P‬,‭53.4‬,‭.B3L3‬,‭2004‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب لاتین
 
 
An introduction to phonetics
Birjandi, Parviz ؛  Tehran Zabankadeh publications   ، 2007
شماره راهنما: ‭P‬,‭217‬,‭B5A5‬,‭2007‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب لاتین
 
 
Principles of teaching foreign languages
Birjandi, Parviz ؛  Tehran Rahravan   ، 2005
شماره راهنما: ‭P‬,‭51‬,‭.B5P7‬,‭2005‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
Advanced writing
بیرجندی ، پرویز ؛  تهران زبانکده   ، ۱۳۸۶=۲۰۰۷م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1408‬,‭4A48B.‬,‭1386‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
(نیو اپروچ تو تیچینگ ایدیوماتیک )...
بیرجندی ، پرویز ؛  تهران گویش نو   ، ۱۳۸۴=۲۰۰۵م
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1460‬,‭4N5B.‬,‭1383‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
Basic English for university students
Birjandi, Parviz ؛  Tehran (The Center for Studying and Compiling University Books in Humanities (SAMT   ، ۱۳۹۴-۲۰۱۵
شماره راهنما: ‭PE‬,‭1122‬,‭5B.‬,‭1995‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
تستینگ
فرهادی ، حسین ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها(سمت )، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی   ، ۱۳۹۲=۲۰۱۴ م
شماره راهنما: ‭P‬,‭.53.4‬,‭4T3F.‬,‭2014‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک