کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Agriculture, Periodicals
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Agriculture
ک‍ش‍اورزی‌ -ای‍ران‌ -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ک‍ش‍اورزی‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ =slacidoireP - erutlucirgA
ک‍ش‍اورزی‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌ ف‍ارس‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ - ک‍ش‍ت‌ و اص‍لاح‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ک‍ش‍اورزی‌ -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ک‍ش‍اورزی‌ - ای‍ران‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
Agriculture, Periodicals
ک‍ش‍اورزی‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ک‍ش‍اورزی‌ - ای‍ران‌ -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ب‍ری‍ز
Elsevier
Cambridge University Press.
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization.
دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دف‍ت‍ر م‍ج‍ل‍ه‌
وزارت‌ ج‍ه‍اد ک‍ش‍اورزی‌
م‍ع‍اون‍ت‌ پ‌ژوه‍ش‍ی‌ و ه‍م‍ک‍اری‍ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د چ‍م‍ران‌
An American Society of Agronomy publication
س‍ازم‍ان‌ ن‍ظام‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌
دان‍ش‍ک‍ده‌ ک‍ش‍اورزی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)
an american Society of Agronomy publication
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مجله فارسی
 
 
دانش کشاورزی
تبریز دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز   ،
شماره راهنما: ۲۹م‌۲ف‌ ، ۱۶،S
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مجله فارسی
 
 
کشاورزی
اهواز دانشگاه شهید چمران   ،
شماره راهنما: ۹۴چ‌۲ف‌ ، ۱۶،S
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مجله فارسی
 
 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی
گرگان معاونت پ ژوهشی و همکاریهای علمی و بین المللی   ،
شماره راهنما: ۷۹۸ع‌۲ف‌ ، ۱۶،S
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مجله فارسی
 
 
تحقیقات کشاورزی ایران
شیراز مرکز نشر دانشگاه شیراز   ،
شماره راهنما: ۲۷ت‌۲ف‌ ، ۱۶،S
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مجله فارسی
 
 
مسائل کشاورزی ایران
تهران دفتر مجله   ،
شماره راهنما: ۵۲م‌۲ف‌ ، ۱۶،S
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مجله فارسی
 
 
علوم و صنایع کشاورزی
مشهد دانشکده کشاورزی ، دانشگاه فردوسی (مشهد)   ،
شماره راهنما: ۵۹م‌۲ف‌ ، ۱۶،S
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مجله فارسی
 
 
پژوهش و سازندگی
تهران وزارت جهاد کشاورزی   ،
شماره راهنما: ۴۹پ‌۲ف‌ ، ۱۶،S
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مجله فارسی
 
 
پیام جهاد کشاورزی
تهران وزارت جهاد کشاورزی   ،
شماره راهنما: ۹۲پ‌۲ف‌ ، ۱۶،S
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مجله فارسی
 
 
علوم کشاورزی ایران
کرج دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران   ،
شماره راهنما: ۸۹ع‌۲ف‌ ، ۱۶،S
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مجله فارسی
 
 
دام و کشت و صنعت
تهران
شماره راهنما: ۲۹د۲ف‌ ، ۱۶،S
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مجله فارسی
 
 
مزرعه
تهران
شماره راهنما: ۴۴م‌ /، ۱،BS
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مجله فارسی
 
 
مهندسی بیوسیستم ایران
تهران دانشگاه تهران   ،
شماره راهنما: ۹۹م‌۲ف‌ /، ۱۶،S
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مجله لاتین
 
 
Australian journal of agricultural research
Melbourne Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization.   ،
شماره راهنما: S17 .A94
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مجله فارسی
 
 
نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی
تهران سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی   ،
شماره راهنما: ۵۲ک‌۶۲ن‌ /، ۱۶،S
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مجله لاتین
 
 
The Journal of agricultural science
Cambridge [Eng.] Cambridge University Press.   ،
شماره راهنما: S3 .J84
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مجله لاتین
 
 
Agriculture ecosystems and environment
Elsevier   ،
شماره راهنما: S,16,A34
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مجله لاتین
 
 
Journal agronomy
American An American Society of Agronomy publication   ،
شماره راهنما: S,16,P47
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مجله لاتین
 
 
Agronomy journal
American Society of Agronomy ؛  American an american Society of Agronomy publication   ،
شماره راهنما: S,16,A376
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک