کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : Chemistry, Periodicals
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
Chemistry, Organic
Chemistry, Periodicals
Agricultural chemistry- Technique- Periodicals
Chemistry
Physical organic chemistry- Periodicals
Plant physiology Periodicals
Wood
Chemistry- Tables- Periodicals
ش‍ی‍م‍ی‌ -ای‍ران‌ -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ش‍ی‍م‍ی‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
Chemistry, Research, Periodicals
Physical organic chemistry
chemica
Environmental chemistry- Periodicals
Chemistry, Analytic, Periodicals
Chemistry, Inorganic, Periodicals
Soil science, Periodicals
 
پدیدآور:
manahan,stanley e
Purohit, S. S.
American Chemical Society.
 
ناشر:
Royal society of chemistry(RS.C) ;Janet L. Dean
American Chemical Society]
M. Dekker]
Royal Society of Chemistry,
American Chemical Society.
American Chemical Society
Walter de Gruyter
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ش‍ری‍ف‌
Chemical Society
crc press
CRC Press
Academic Press
M. Dekker
The Association
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
Agrobios
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب لاتین
 
 
Agro's Dictionary of Plant physiology and Biochemistry
Purohit, S. S. ؛  New Delhi Agrobios   ، 2001
شماره راهنما: ‭QK‬,‭861‬,‭.P8A3‬,‭2000‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب لاتین
 
 
CRC handbook of chemistry and physics
florida CRC Press   ، ,c1989
شماره راهنما: ‭QD‬,‭65‬,‭.H3‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب لاتین
 
 
Environmental chemistry
manahan,stanley e ؛  boca raton crc press   ، 2005
شماره راهنما: ‭TD‬,‭193‬,‭.M3E5‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب لاتین
 
 
Official methods of analysis of AOAC international
Washington, DC The Association   ، 1970-1990
شماره راهنما: ‭S‬,‭587‬,‭.O38‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب لاتین
 
 
Advances in physical organic chemistry
London Academic Press   ،
شماره راهنما: ‭QD‬,‭476‬,‭.A4‬
در Amazon   در Google   افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مجله فارسی
 
 
شیمی
تهران مرکز نشر دانشگاهی   ،
شماره راهنما: ۹۹ش‌ ، ۱،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مجله لاتین
 
 
Journal of the American Chemical Society
American Chemical Society. ؛  [Washington, etc. American Chemical Society]   ، 1879-
شماره راهنما: QD,1,.A5
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مجله لاتین
 
 
Inorganic chemistry
Washington, DC [etc.] American Chemical Society.   ،
شماره راهنما: QD,1,I615
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
مجله لاتین
 
 
Journal of chemical research
London Chemical Society   ، 1977-2003
شماره راهنما: QD40 .J68
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
مجله لاتین
 
 
Analytical letters
New York, N.Y. M. Dekker   ، 1967-
شماره راهنما: QD,71,.A53
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
مجله لاتین
 
 
Communications in soil science and plant analysis
[New York M. Dekker]   ،
شماره راهنما: S,590,.C54
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
مجله لاتین
 
 
Chemical communications
Cambridge, UK Royal Society of Chemistry,   ، 1996-
شماره راهنما: QD,1,.C484
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
مجله فارسی
 
 
مهندسی شیمی
تهران دانشگاه صنعتی شریف   ،
شماره راهنما: ۴۹ش‌۸۹ش‌ /، ۱،DQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
مجله لاتین
 
 
Analyticals chemistry
شماره راهنما: QD,1,A52
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
مجله لاتین
 
 
DALTON
America Royal society of chemistry(RS.C) ;Janet L. Dean   ،
شماره راهنما: QD,1,D36
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
مجله لاتین
 
 
HOLZ forschung
New York; Berlin Walter de Gruyter   ،
شماره راهنما: SD,430,H66
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
مجله لاتین
 
 
Canadian journal of chemistry
National Research Council of Canada ؛ 
شماره راهنما: Q,1,C262C3
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
مجله لاتین
 
 
The Journal of organic chemistry
American Chemical Society ؛  Washington American Chemical Society   ،
شماره راهنما: QD,241,.J6C33
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
مجله لاتین
 
 
Perkin 1
Royal Society of Chemistry (Great Britain ؛  Cambridge, England Royal Society of Chemistry,   ،
شماره راهنما: QD,476,.P43
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
مجله لاتین
 
 
Journal of analyeical chemistry
شماره راهنما: QD,1,.A62C33
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2