کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در پ‍دی‍دآورن‍ده‌ : ای‍ل‍وخ‍ان‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍رم‍ودی‍ن‍ام‍ی‍ک‌
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- آزم‍ون‍ه‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا و م‍دارس‌ ع‍ال‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ه‍ی‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
 
پدیدآور:
ال‍م‍ع‍ی‌، ح‍س‍ن‌
ب‍ی‍رم‍ن‌
ای‍ل‍وخ‍ان‍ی‌،ح‍س‍ی‍ن‌
 
ناشر:
ان‍ت‍ش‍ارات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
دان‍ش‍گ‍اه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ه‍م‍دان‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
ترمودینامیک شیمیایی
بیرمن ؛  همدان انتشارات دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۵۰۴‬,‭‌ب۹‌ت۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
<۲۹۹۹=دو هزار و نهصد و نود و نه [ >دو هزار و نهصد و نود و نه ]تست جامع شیمی
المعی ، حسن ؛  همدان جهاد دانشگاهی همدان   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۲۳۵۳‬,‭‌ف‍لا۷۶د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش عملکرد شش ماهه و آیین نامه های مربوط به ارتقاء اعضای هیات علمی
ایلوخانی ،حسین ؛  همدان دانشگاه بوعلی سینا   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ۸،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک