کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آل‍ودگ‍ی‌ دری‍ا -- ت‍اث‍ی‍ر ب‍ر م‍ح‍ی‍ط
آب‌ -- اف‍زای‍ش‌ م‍ن‍اب‍ع‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
آب‌ش‍ن‍اس‍ی‌
آب‌ --ج‍م‍ع‌آوری‌
آب‌ ,م‍ن‍اب‍ع‌ -ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
آب‌-اف‍زای‍ش‌ م‍ن‍اب‍ع‌ -ت‍اث‍ی‍ر ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ا -ام‍ک‍ان‌س‍ن‍ج‍ی‌
آب‌
آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌
م‍ن‍اطق‌ خ‍ش‍ک‌
آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
آب‌ ب‍خ‍ش‍ی‌
آب‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌
آب‌ --م‍ه‍ن‍دس‍ی‌
آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌ -- ای‍ران‌
آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌ -- ای‍ران‌ -- خ‍راس‍ان‌
آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌ --ای‍ران‌
آب‌ ب‍اران‌ --ذخ‍ی‍ره‌
 
پدیدآور:
ن‍ی‍س‍ن‌ پ‍ی‍ت‍رس‍ون‌، اری‍ک‌
س‍ی‍م‍اف‍ر، ش‍ج‍اع‌ال‍دی‍ن‌
ولای‍ت‍ی‌، س‍ع‍دال‍ل‍ه‌
آش‍ف‍ت‍ه‌، ج‍لال‌
ک‍ردوان‍ی‌، پ‍روی‍ز
م‍س‍ی‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍د
لاک‍س‌، دان‍ی‍ل‌
ت‍ازه‌ک‍ام‌، ش‍ع‍ب‍ان‌
م‍ی‍رش‍ک‍رای‍ی‌، م‍ح‍م‍د
پ‍وس‍ت‍ل‌، س‍ان‍درا
ن‍ه‌م‍ک‌، ی‍اروم‍ی‍ر
م‍وداک‌، پ‍راس‍اد
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د
ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍راس‍ان‌
ف‍ن‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ان‌
وزارت‌ ن‍ی‍رو، رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ام‍ور ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌
ن‍ی‍م‍ا
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ش‍ه‍د)
ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ش‍ی‍لات‌ ای‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ طرح‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌، واح‍د ان‍ت‍ش‍ار م‍ت‍ون‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ ک‍ش‍ور
م‍رک‍ز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ س‍ال‍ک‍ان‌: ک‍ان‍ون‌ ک‍ت‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ش‍اورزی‌ و م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ گ‍رگ‍ان‌
گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ م‍ل‍ی‌ آب‌ ای‍ران‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
ن‍ی‌
ن‍ش‍ر ارک‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
آلودگی یک مشکل جهانی در راه صنعت ماهیگیری
[تهران ] شرکت سهامی شیلات ایران ، معاونت طرح و برنامه ، واحد انتشار متون   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۵۴۵‬,‭آ۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
مناطق خشک
کردوانی ، پرویز ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭QH‬,‭۵۴۱/۵‬,‭‌م۸‌ک۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
جمع آوری باران و سیلاب در مناطق روستائی
سازمان ملل متحد .کمیته برنامه ریزی محیط زیست ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، معاونت فرهنگی   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۵۳‬,‭‌س۲‌ج۸‬,‭۱۳۷۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
منابع و مسائل آب در ایران
کردوانی ، پرویز ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۷۴-
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۷۹۲‬,‭‌ک۴‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ویژه طراحی شبکه های آبرسانی < لوپ pooL>نسخه چهار)0.4 noisreV( < ورژن ۴/۰> ۱۹۹۱
موداک ، پراساد ؛  تهران مرکز خدمات فرهنگی سالکان : کانون کتاب دانشگاهی   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۸۱‬,‭‌م۸‌ب۳‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
جمع آوری آب باران در مناطق روستائی
نیسن پیترسون ، اریک ؛  تهران سازمان برنامه و بودجه ، مرکز مدارک اقتصادی - اجتماعی و انتشارات   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۱۸‬,‭‌ن۹‌ج۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
منابع و مسائل آب استان خراسان
ولایتی ، سعدالله ؛  مشهد آستان قدس رضوی ، موسسه چاپ و انتشارات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۷۹۲‬,‭و۸‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی آب
نه مک ، یارومیر ؛  تهران مرکز نشر دانشگاهی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۱‬,‭‌ن۹‌م۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی آبرسانی شهری برای مهندسین و دانشجویان مکانیک و راه و ساختمان
آشفته ، جلال ؛  [تهران ] فنی حسینیان   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۱۴۵‬,‭آ۵ط۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
آخرین واحه :آب ، مایه حیات
پوستل ، ساندرا ؛  مشهد جهاد دانشگاهی (دانشگاه مشهد)   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۴۵‬,‭‌پ۹آ۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
بناهای آبی و تاسیسات انتقال آب
سیمافر، شجاع الدین ؛  تبریز نیما   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۴۸۱‬,‭‌س۹‌ب۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جغرافیای آبها و مدیریت منابع آب
ولایتی ، سعدالله ؛  [مشهد] انتشارات خراسان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۶۶۱/۲‬,‭و۸‌ج۷‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
تحلیل سیستمهای منابع آب
لاکس ، دانیل ؛  مشهد دانشگاه فردوسی مشهد   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TC‬,‭۴۰۹‬,‭‌ل۲‌ت۳‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
دیباچه ای بر منابع آب شگفتی و چالش
مسیبی ، محمد ؛  اصفهان نشر ارکان اصفهان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۴۵‬,‭‌م۵د۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
برنامه ریزی و مطالعات بهینه سازی طرح های توسعه منابع آب
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.دفتر امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌ب۴‌س۲‬,‭۱۳۸۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
مبانی محاسبات اقتصادی طرح های توسعه منابع آب
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور .دفتر امور فنی و تدوین معیارها ؛  تهران سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۳۶۸‬,‭‌س۲‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
چالش ها، رویکردها و آینده ی صنعت آب در ایران ( دومین نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب )
نمایشگاه بین المللی آب و تاسیسات آب و فاضلاب ( دومین :۱۳۸۱ : تهران ) ؛  تهران وزارت نیرو، روابط عمومی و امور بین الملل   ، ۱۳۸۱
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۴۵‬,‭‌ن۸‬,‭۱۳۸۱‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
علوم کشاورزی و منابع طبیعی در متون اسلامی :شیلات ( آب و آبزیان )
تازه کام ، شعبان ؛  گرگان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۰۴‬,‭آ۲‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
آخرین آبادی :رویارویی با کم آبی
پوستل ، ساندرا ؛  تهران نی   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۳۴۵‬,‭‌پ۹آ۳‬,‭۱۳۸۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
انسان و آب در ایران
میرشکرایی ، محمد ؛  تهران گنجینه ملی آب ایران   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ‭GB‬,‭۷۹۲‬,‭‌م۹‌ف‍لا۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3