کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌ - ای‍ران‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌ -ای‍ران‌ -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌ - ای‍ران‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
آب‌، م‍ن‍اب‍ع‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ ع‍ل‍وم‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ آب‌ ای‍ران‌
ام‍ور آب‌، وزارت‌ ن‍ی‍رو
واح‍د ع‍ل‍وم‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‍ن‌ م‍ش‍اور طرح‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ آب‌ و ف‍اض‍لاب‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ش‍اور م‍ه‍اب‌ ق‍دس‌
س‍ازم‍ان‌ ح‍ف‍اظت‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ آب‌ و ف‍اض‍لاب‌ ک‍ش‍ور
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مجله فارسی
 
 
آب و توسعه
تهران امور آب ، وزارت نیرو   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۹م‌۲آ ، ۶۵۱،BG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مجله فارسی
 
 
آب و فاضلاب
اصفهان شرکت مهندسین مشاور طرح و تحقیقات آب و فاضلاب   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ۹۹م‌۲آ ، ۶۵۱،BG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مجله فارسی
 
 
آب و محیط زیست
تهران شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ۲آ ، ۶۵۱،BG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مجله فارسی
 
 
آبانگان
تهران
شماره راهنما: ۲۸۷آ ، ۶۵۱،BG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مجله فارسی
 
 
محیط زیست
تهران سازمان حفاظت محیط زیست   ،
شماره راهنما: ۳۹م‌ /، ۶۵۱،BG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مجله فارسی
 
 
مهاب قدس
تهران شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس   ،
شماره راهنما: ۹۲م‌ /، ۶۵۱،BG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
مجله فارسی
 
 
تحقیقات منابع آب ایران
تهران انجمن علوم و مهندسی منابع آب ایران   ،
شماره راهنما: ۸۳ال‍ف‌۲۷ت‌ /، ۶۵۱،BG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
مجله فارسی
 
 
علوم و مهندسی آب
خوزستان واحد علوم تحقیقات خوزستان   ،
شماره راهنما: ۲آ۷۸ع‌ /، ۶۵۱،BG
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک