کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو -- م‍دی‍ری‍ت‌ -- ارزش‍ی‍اب‍ی‌
Reports
ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد
information systems
Performance assessment
 
پدیدآور:
ص‍ادق‍ی‌، آی‍ت‌
 
ناشر:
دان‍ش‍ک‍ده‌ ادب‍ی‍ات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌
ه‍م‍ای‌ غ‍دی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ال‍زه‍را
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌
ف‍رازان‍دی‍ش‌س‍ب‍ز، ش‍رک‍ت‌ ای‍ران‌ خ‍ودرو ، م‍رک‍ز آم‍وزش‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
برنامه توسعه بلند مدت دانشگاه الزهرا
دانشگاه الزهرا ؛  تهران دانشگاه الزهرا   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ۳۷،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
طرح تحقیقاتی فارسی
 
 
گزارش عملکرد دانشگاه تربیت مدرس سال ۱۳۷۸
دانشگاه تربیت مدرس . مدیریت بودجه و تشکیلات .گروه اطلاعات و آمار ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ۳۸،AFX
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
بررسی عملکرد صحن علنی مجلس ششم (۷ خرداد۱۳۷۹ تا۷ خرداد۱۳۸۲)
تهران همای غدیر   ، ۱۳۸۲
شماره راهنما: ۱۹،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
ارزیابی ۳۶۰ درجه از تئوری تا عمل ( تجربه ای موفق در رسیدن به کلاس جهانی )
تهران فرازاندیش سبز، شرکت ایران خودرو ، مرکز آموزش   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۹۷۱۰‬,‭‌ف‍لا۶۹۴،‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
پایان نامه فارسی
 
 
ارزیابی عملکرد سیستم های اطلاعاتی با استفاده از شاخص های عمومی و ویژه کارت امتیازی متوازن ( مورد مطالعه :آموزش و پرورش استان لرستان )
صادقی ، آیت %tayA ,ihgedaS ؛  دانشگاه ایلام دانشکده ادبیات و علوم انسانی   ، ۱۳۹۶بهمن ماه
شماره راهنما: ۱۷۹۷،FHT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک