کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍ح‍ل‌ ن‍ش‍ر : اص‍ف‍ه‍ان‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ش‍ی‍م‍ی‌
ب‍ت‍ون‌ م‍س‍ل‍ح‌
خ‍ون‌ -- ت‍ج‍زی‍ه‌ و آزم‍ای‍ش‌
ک‍ش‍اورزی‌
م‍رغ‍داری‌
ارت‍ج‍اع‌( ف‍ی‍زی‍ک‌)
داروه‍ای‌ ض‍د م‍ی‍ک‍رب‍ی‌ -- اث‍ر ف‍ی‍زی‍ول‍وژی‍ک‍ی‌
ق‍رآن‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ن‍ق‍ش‍ه‌ب‍رداری‌
ش‍ی‍م‍ی‌ ف‍ی‍زی‍ک‌
ش‍ی‍م‍ی‌ آل‍ی‌ -- دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ آزم‍ای‍ش‍گ‍اه‍ی‌
گ‍ی‍اه‍ان‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
درخ‍ت‍ه‍ا -- ای‍ران‌
م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌
ت‍ف‍اس‍ی‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ق‍رن‌۱۴
طی‍ف‌س‍ن‍ج‍ی‌
س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ه‍ای‌ ض‍دزل‍زل‍ه‌ -- طرح‌ و ن‍ق‍ش‍ه‌
م‍ح‍دث‍ان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ -- ف‍ه‍رس‍ت‍ه‍ا
ج‍وج‍ه‌ه‍ا -- ت‍غ‍ذی‍ه‌
چ‍س‍ب‍ه‍ا
 
پدیدآور:
واک‍اب‍ای‍اش‍ی‌، م‍ی‍ن‍ورو
دی‍ان‍ت‌خ‍واه‌، م‍ح‍م‍ود
پ‍ی‍وی‌، ه‍وارد
اب‍ی‍ن‍گ‌، دارل‌
راس‍ل‌، آل‍ن‌ دن‍ور
پ‍وررض‍ا، ج‍واد
پ‍ارس‍اف‍ر، غ‍لام‍ع‍ب‍اس‌
ب‍اق‍ری‌، روح‌ال‍ل‍ه‌
ک‍ی‌ن‍ی‍ا، ام‍ی‍رم‍س‍ع‍ود
س‍ی‍ل‍ورس‍ت‍ای‍ن‌، راب‍رت‌ م‍ی‍ل‍ت‍ن‌
ن‍م‍ازی‌ ش‍اه‍رودی‌، ع‍ل‍ی‌
ب‍راون‌، ب‍ارب‍ارا
س‍ع‍ادت‌پ‍ور، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌
آق‍اب‍ی‍گ‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌
خ‍واج‍ه‌پ‍ور، م‍ح‍م‍درض‍ا
اس‍ک‍ات‌، م‍ی‍ل‍ت‍ن‌
س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر
اع‍راب‍ی‌ ه‍اش‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌
 
ناشر:
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ (دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌)
ج‍واد پ‍وررض‍ا: ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ف‍لاح‍ت‌ ای‍ران‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ک‍ن‍ک‍اش‌
ح‍س‍ی‍ن‍ی‍ه‌ ع‍م‍ادزاده‌
ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ه‌ و اش‍اع‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ق‍رآن‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌)
م‍ان‍ی‌
دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
 
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3     4     5     6     7     8     9      
1  
کتاب فارسی
 
 
منشور جاوید قرآن
سبحانی تبریزی ، جعفر ؛  اصفهان کتابخانه عمومی امام علی (ع )   ، ۱۳۶۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۹۸‬,‭‌س۲‌م۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
تولید نباتات صنعتی
خواجه پور، محمدرضا ؛  [اصفهان ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۱۸۵/۷‬,‭‌خ۹‌ت۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
شیمی عمومی ابینگ
ابینگ ، دارل ؛  اصفهان مانی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۳۱/۲‬,‭‌ف‍لا۱۶‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اصول علمی و عملی پرورش طیور
پوررضا، جواد ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۴۹۲‬,‭‌پ۹‌ف‍لا۶‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
شیمی فیزیک
پارسافر، غلامعباس ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۴۵۳/۲‬,‭‌پ۲‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی محیط زیست
پیوی ، هوارد ؛  [اصفهان ] کنکاش   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TD‬,‭۱۴۵‬,‭‌پ۹‌م۹‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
عوامل ضد باکتریایی و مقاومت در برابر آنها
راسل ، آلن دنور ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭RM‬,‭۴۰۹‬,‭ر۲‌ع۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
درختان و درختچه های سودمند و قابل کشت در ایران
آقابیگی ، فاطمه ؛  اصفهان فلاحت ایران   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭QK‬,‭۴۹۰‬,‭آ۷د۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زلزله
واکابایاشی ، مینورو ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۵۸/۴۴‬,‭و۲ط۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مبانی تئوری الاستیسیته
سعادت پور، محمدمهدی ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭QC‬,‭۱۹۱‬,‭‌س۷‌م۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
نقشه برداری مهندسی
دیانت خواه ، محمود ؛  اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۵۴۵‬,‭د۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
آنالیز و طراحی سازه های بتن آرمه
کی نیا، امیرمسعود ؛  [اصفهان ] جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TA‬,‭۶۸۳/۲‬,‭‌ک۹آ۸۷‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
اصول هماتولوژی و روشهای آزمایشگاهی
براون ، باربارا ؛  اصفهان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، معاونت پژوهشی   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭RB‬,‭۴۵‬,‭‌ب۴‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
سیستم آیات الهی
اعرابی هاشمی ، عباس ؛  اصفهان مرکز مطالعه و اشاعه فرهنگ قرآن   ، ۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۶۶/۴‬,‭‌ف‍لا۶‌س۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی سیستماتیک ترکیبات آلی
اصفهان دانشگاه صنعتی اصفهان ، مرکز انتشارات   ، ۱۳۷۱-۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۶۱‬,‭‌ش۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
شناسایی ترکیبات آلی به روش طیف سنجی
سیلورستاین ، رابرت میلتن ؛  اصفهان دانشگاه اصفهان   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭QD‬,‭۲۷۲‬,‭‌س۹‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
چسبها( آشنایی و کاربرد)
باقری ، روح الله ؛  [اصفهان ] جهاد دانشگاهی ، واحد صنعتی اصفهان   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭TP‬,‭۹۶۸‬,‭‌ب۲‌چ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
مستدرکات علم رجال الحدیث
نمازی شاهرودی ، علی ؛  اصفهان حسینیه عمادزاده   ، ۱۴۱۲ق . = ۱۳۷۱ -
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۱۱۵‬,‭‌ن۸‌م۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
تغذیه مرغ
اسکات ، میلتن ؛  [اصفهان ] جواد پوررضا: امیرکبیر   ، ۱۳۷۶-
شماره راهنما: ‭SF‬,‭۴۹۴‬,‭‌ف‍لا۵‌ت۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
اصول و مبانی زراعت
خواجه پور، محمدرضا ؛  اصفهان جهاد دانشگاهی (دانشگاه صنعتی اصفهان )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭S‬,‭۴۹۶‬,‭‌خ۹‌ف‍لا۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3     4     5     6     7     8     9