کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در ن‍اش‍ر : اطلاع‍ات‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
رش‍دی‌، س‍ل‍م‍ان‌، ۱۹۴۷ - ، namlaS ,eidhsuR.آی‍ات‌ ش‍ی‍طان‍ی‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ش‍اگ‍ردان‌ -- ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌
خ‍رم‍اب‍ن‌ -ای‍ران‌ -ب‍وش‍ه‍ر( اس‍ت‍ان‌)
ک‍ی‍ان‍وری‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌، ۱۲۹۴ -- - خ‍اطرات‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
اطلاع‍ات‌ ن‍ظام‍ی‌ - اس‍رائ‍ی‍ل‌ - ت‍اری‍خ‌ - ق‍رن‌۲۰
ن‍ق‍د ادب‍ی‌
ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ -- آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‍ه‍ا
ف‍ره‍ن‍گ‌ زدائ‍ی‌
م‍ه‍دوی‍ت‌ -- دف‍اع‍ی‍ه‌ه‍ا و ردی‍ه‌ه‍ا
ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ -- ق‍رن‌۵ ق‌
ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍م‌ -- ت‍ج‍دی‍د ن‍ظر طل‍ب‍ی‌
ن‍ی‍وی‍ورک‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌۲۰
ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۳۲۹- ۴۱۶ ؟ق‌ .ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ -- ن‍ق‍د و ت‍ف‍س‍ی‍ر
ح‍لاج‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ م‍ن‍ص‍ور، ۲۳۴- ۳۰۹ ق‌
ق‍رآن‌ - ب‍رگ‍زی‍ده‌ه‍ا
دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ اس‍لام‍ی‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ردس‍ت‍ان‌
ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ -- رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -- ع‍راق‌
ج‍ن‍ب‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ع‍ارف‍ان‌ -- س‍رگ‍ذش‍ت‍ن‍ام‍ه‌
ح‍ق‍وق‌ -- ای‍ران‌
 
پدیدآور:
ف‍رخ‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ج‍ول‍وغ‌
ع‍رف‍ان‌، ح‍ی‍در
م‍ه‍اج‍ران‍ی‌، ع‍طاءال‍ل‍ه‌
ش‍ق‍اق‍ی‌، ف‍ت‍ح‍ی‌
ک‍س‍م‍ائ‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ج‍ام‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ب‍ن‌ اح‍م‍د
ف‍ری‍دم‍ن‌، آل‍ن‌
ح‍لاج‌، ح‍س‍ی‍ن‌ب‍ن‌ م‍ن‍ص‍ور
ش‍ع‍اری‌ن‍ژاد، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر
ام‍ی‍رخ‍س‍روی‌، ب‍اب‍ک‌
ک‍ت‍س‌، ش‍م‍وئ‍ی‍ل‌
خ‍س‍روش‍اه‍ی‌، ه‍ادی‌
م‍ه‍رپ‍ور، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍درس‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌
ب‍رن‍ر، ل‍ن‍ی‌
رف‍ی‍ع‌، ج‍لال‌
 
ناشر:
اطلاع‍ات‌
وزارت‌ اطلاع‍ات‌ وج‍ه‍ان‍گ‍ردی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2     3      
1  
کتاب فارسی
 
 
جواهر القرآن
تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۹/۹‬,‭‌خ۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
دیوان حکیم فرخی سیستانی
فرخی سیستانی ، علی بن جولوغ ؛  تهران وزارت اطلاعات وجهانگردی   ، [بی تا]
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۷۰۰‬,‭‌ف۴د۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
نقش فعالیتهای فوق برنامه در تربیت نوجوانان
شعاری نژاد، علی اکبر ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۶
شماره راهنما: ‭LB‬,‭۳۶۰۷‬,‭‌ش۷‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
دیدگاههای جدید در مسائل حقوقی
مهرپور، حسین ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭KMH‬,‭۴۴۳‬,‭‌م۹د۹‬,‭۱۳۷۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اخبار حلاج ، نسخه ای کهن در سیرت حسین بن منصور حلاج
حلاج ، حسین بن منصور ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۹/۸‬,‭‌ح۷‌ف‍لا۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
حماسه فردوسی
مهاجرانی ، عطاءالله ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۲-
شماره راهنما: ‭PIR‬,‭۴۴۹۵‬,‭‌م۸۶‌ح۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
راهنمای رویکردهای نقد ادبی
تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭PN‬,‭۸۱‬,‭ر۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
نفحات الانس من حضرات القدس
جامی ، عبدالرحمن بن احمد ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۷۸‬,‭‌ج۲۳‌ن۷‬,‭۱۳۷۰‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
جاسوسان خط آتش
کتس ، شموئیل ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭UB‬,‭۲۷۱‬,‭‌ف‍لا۵‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
نقد توطئه آیات شیطانی
مهاجرانی ، عطاءالله ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۸/۴‬,‭‌م۹‌ن۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
یادداشتها و رهاوردهای سفر نیویورک ... بهشت شداد :!آمریکای متمدن ، آمریکای متوحش
رفیع ، جلال ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭F‬,‭۱۱۹‬,‭ر۷‌ی۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
جهاد اسلامی امام خمینی ، شیعه و سنی ، مسئله فلسطین
شقاقی ، فتحی ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۳۳‬,‭‌ش۷‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مصلح جهانی و مهدی موعود از دیدگاه اهل سنت
خسروشاهی ، هادی ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۲
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۲۲۴‬,‭‌خ۵‌م۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ مهاجم ، فرهنگ مولد
رفیع ، جلال ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭GN‬,‭۳۶۶‬,‭ر۷‌ف۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
جهان امروز و فردا
کسمائی ، علی اکبر ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭CB‬,‭۱۶۱‬,‭‌ک۵‌ج۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
نظر از درون به نقش حزب توده ایران ( نقدی بر خاطرات نورالدین کیانوری )
امیرخسروی ، بابک ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۵-
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۵۲۸‬,‭‌ف‍لا۸‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
خانه عنکبوت
فریدمن ، آلن ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭E‬,‭۱۸۳/۸‬,‭‌ف۴‌خ۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
نخلستان در استان بوشهر
عرفان ، حیدر ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭SB‬,‭۳۶۴‬,‭‌ع۴‌ن۳‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مشت آهنین
برنر، لنی ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۷۰
شماره راهنما: ‭DS‬,‭۱۵۰‬,‭‌ت۴‌ب۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
دانشمندان کرد در خدمت علم و دین
مدرس ، عبدالکریم ؛  تهران اطلاعات   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭BP‬,‭۵۴‬,‭‌م۴د۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2     3