کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ب‍رق‌ -ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌
ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ - ن‍ش‍ری‍ات‌ ادواری‌
 
پدیدآور:
 
ناشر:
ان‍ج‍م‍ن‌ ص‍ن‍ف‍ی‌ س‍ازن‍دگ‍اUPS ای‍ران‌
دف‍ت‍ر م‍ج‍ل‍ه‌ ش‍ب‍ک‍ه‌
ش‍رک‍ت‌ ت‍ول‍ی‍دی‌ ف‍ار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
مجله فارسی
 
 
علم الکترونیک و کامپیوتر
تهران شرکت تولیدی فار   ،
شماره راهنما: ۷۸ع‌ ، ۷۸۰۰،KT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
مجله فارسی
 
 
شبکه
تهران دفتر مجله شبکه   ،
شماره راهنما: ۲ش‌ ، ۷۸۰۰،KT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
مجله فارسی
 
 
توان سازان
تهران انجمن صنفی سازندگاUPS ایران   ،
شماره راهنما: ۹ی‌۹۲ت‌ /، ۵۰۱،CQ
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
مجله فارسی
 
 
دنیای کامپیوتر و ارتباطات
تهران
شماره راهنما: ۹۲د /، ۷۸۰۰،KT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
مجله فارسی
 
 
ماهنامه کامپیوتری بزرگراه رایانه
تهران
شماره راهنما: ۷۷۲ال‍ف‌ /، ۷۸۰۰،KT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
مجله فارسی
 
 
ریزپردازنده
شماره راهنما: ۷ال‍ف‌۹ر /، ۷۸۰۰،AT
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک