کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌ -- ای‍ران‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
ای‍ران‌ -رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ -ق‍رن‌ ۱۰- ۱۲ ق‌
ک‍ش‍وره‍ای‌ درح‍ال‌ رش‍د -اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
اق‍ت‍ص‍اد
ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌-اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ق‍رن‌۱۴
ای‍ران‌ - اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ق‍رن‌۱۳
ای‍ران‌ - اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌ --ای‍ران‌ --ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
ای‍ران‌ - اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - ۱۳۰۴- ۱۳۵۷
آس‍ی‍ای‌ ج‍ن‍وب‌ ش‍رق‍ی‌-اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا
ای‍ران‌ -- اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ۱۳۰۴- ۱۳۵۷
اق‍ت‍ص‍ادس‍ن‍ج‍ی‌ -- ال‍گ‍وه‍ا
ای‍ران‌ -- س‍ی‍ر و س‍ی‍اح‍ت‌ -- ق‍رن‌۱۳
 
پدیدآور:
م‍رزوق‍ی‌،ح‍س‍ن‌
ن‍وای‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌
ت‍ق‍وی‌ن‍ژاد، ع‍ب‍اس‌
ص‍ادق‍ی‌ ی‍ارن‍دی‌،س‍ی‍ف‌ ال‍ل‍ه‌
ج‍م‍ال‌زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
رزاق‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌
اب‍ری‍ش‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍د
ع‍ی‍س‍وی‌، چ‍ارل‍ز ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌، وی‍رای‍ش‍گ‍ر
ع‍ظی‍م‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌
م‍وم‍ن‍ی‌، ف‍رش‍اد
ک‍رزن‌، ج‍ورج‌ ن‍ات‍ان‍ی‍ل‌ ک‍رزن‌
ک‍ات‍وزی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌
رج‍ب‌زاده‌، اح‍م‍د
 
ناشر:
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ وپ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
ن‍ش‍ر ن‍ی‌
ب‍ن‍ی‍اد م‍وق‍وف‍ات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍ود اف‍ش‍ار
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍درس‌، م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌،م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌
گ‍س‍ت‍ره‌
م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
س‍ل‍م‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
ن‍ش‍ر م‍رک‍ز
پ‍اپ‍ی‍روس‌
وزارت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌، م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ ک‍وچ‍ک‌
ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
علم اقتصاد و بحران در اقتصاد ایران
مومنی ، فرشاد ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس ، موسسه تحقیقات اقتصادی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۸۰‬,‭‌م۸‌ع۸‬,‭۱۳۷۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
کالبدشناسی یک برنامه توسعه
مومنی ، فرشاد ؛  تهران دانشگاه تربیت مدرس ، موسسه تحقیقات اقتصادی   ، ۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸۵‬,‭‌م۸‌ک۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
آشنایی با اقتصاد ایران
رزاقی ، ابراهیم ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭ر۴آ۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد ایران
تهران سازمان برنامه و بودجه ،موسسه عالی پژوهش در برنامه ریزی و توسعه   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد سیاسی ایران
کاتوزیان ، محمدعلی ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
الگوهاو پیش نیازهای مدل برنامه ریزی بخش بازرگانی ( روش اقتصادسنجی و ریاضی )
تقوی نژاد، عباس ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۴۱۵ق . =۱۳۷۴
شماره راهنما: ‭HB‬,‭۱۴۱‬,‭‌ت۷‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد ایران
[تهران ] موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد ایران
ابریشمی ، حمید ؛  تهران شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌ف‍لا۱۸‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
تاریخ اقتصادی ایران :عصر قاجار، ۱۳۳۲- ۱۱۲۱۵ ه.ق
عیسوی ، چارلز فیلیپ ، ویرایشگر ؛  تهران گستره   ، ۱۳۶۹
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌ع۹‌ت۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
جامعه شناسی توسعه :بررسی تطبیقی -تاریخی ایران و ژاپن
رجب زاده ، احمد ؛  تهران سلمان   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۵۹/۷‬,‭ر۳‌ج۲‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
شناخت اقتصادوتجارت آسه آن :اتحادیه کشورهای جنوب شرقی آسیا
مرزوقی ،حسن ؛  تهران موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۴۱‬,‭‌م۴‌ش۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات اولین همایش سیاستهای بازرگانی وتجارت بین الملل
همایش سیاستهای بازرگانی وتجارت بین المللی (نخستین :۱۳۷۷:تهران ) ؛  تهران موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HF‬,‭۱۵۸۶/۴‬,‭‍ه۸‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
نظری اجمالی به ساختاراقتصادی وتجارت خارجی گروه هشت کشوراسلامی )8-D(
صادقی یارندی ،سیف الله ؛  تهران موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۹۹‬,‭‌ص۲‌ن۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
روابط سیاسی و اقتصادی ایران در دوره صفویه
نوایی ، عبدالحسین ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۱۸۲‬,‭‌ن۹ر۹‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات سمینار نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور ۱۸ و ۱۹ آبانماه ۱۳۷۲
سمینار نقش و جایگاه واحدهای کوچک صنعتی در توسعه اقتصادی - اجتماعی کشور( ۱۳۷۲) ؛  وزارت صنایع ، مدیریت صنایع کوچک   ، ۱۳۷۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۲۳۴۶‬,‭‌س۸‌م۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
اقتصاد سیاسی ایران
کاتوزیان ، محمدعلی ؛  تهران پاپیروس   ، ۱۳۶۶-۱۳۶۸
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مدارهای توسعه نیافتگی در اقتصاد ایران
عظیمی ، حسین ؛  تهران نشر نی   ، ۱۳۷۱
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۳‬,‭‌ع۶‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
ایران و قضیه ایران
کرزن ، جورج ناتانیل کرزن ؛  [تهران ] شرکت انتشارات علمی و فرهنگی   ، ۱۳۴۹
شماره راهنما: ‭DSR‬,‭۱۳۲۵‬,‭‌ک۴‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۴۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
گنج شایگان
جمال زاده ، محمدعلی ؛  تهران بنیاد موقوفات دکتر محمود افشار   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۵‬,‭‌ج۸‌گ۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
نه مقاله در جامعه شناسی تاریخی ایران :نفت و توسعه اقتصادی
کاتوزیان ، محمدعلی ؛  تهران نشر مرکز   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۳‬,‭‌ک۲‌ن۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2