کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ای‍لام‌( اس‍ت‍ان‌ -- )اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
وض‍ع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ای‍لام‌( اس‍ت‍ان‌ -- )اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌
ای‍لام‌( اس‍ت‍ان‌ -- )آم‍ار
اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌
ای‍لام‌( اس‍ت‍ان‌ -- )اوض‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ -- ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ -- ک‍ن‍گ‍ره‌ه‍ا
 
پدیدآور:
 
ناشر:
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍رت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌، م‍ع‍اون‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌
پ‍روه‍ان‌
س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌ اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌
اس‍ت‍ان‍داری‌ ای‍لام‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ای‍لام‌، م‍ع‍اون‍ت‌ اق‍ت‍ص‍اد و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
1  
کتاب فارسی
 
 
مجموعه مقالات همایش ملی بررسی موانع فرهنگی توسعه با نگاه ویژه به استان ایلام
همایش ملی بررسی موانع فرهنگی توسعه با نگاه ویژه به استان ایلام ( ۱۳۸۳ :ایلام ) ؛  تهران پروهان   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HC‬,‭۴۷۷‬,‭‌ف‍لا۹‍ه۸‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
آمارنامه استان ایلام ۱۳۶۲
سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام .معاونت آمار و اطلاعات ؛  ایلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام   ، ۱۳۶۳
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭آ۸‬,‭۱۳۶۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش اقتصادی و اجتماعی استان ایلام ۱۳۸۳
سازمان برنامه و بودجه ؛  ایلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ۱۷،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
آمارنامه استان ایلام ۱۳۷۶
سازمان برنامه و بودجه استان ایلام ، معاونت آمار و اطلاعات ؛  ایلام سازمان برنامه و بودجه استان ایلام   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭‌ی۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
آمارنامه استان ایلام ۱۳۷۵
سازمان برنامه و بودجه استان ایلام ،معاونت آمار و اطلاعات ؛  ایلام سازمان برنامه و بودجه استان ایلام   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭‌ی۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
آمارنامه استان ایلام ۱۳۷۴
سازمان برنامه و بودجه استان ایلام ، معاونت آمار و اطلاعات ؛  ایلام سازمان برنامه و بودجه استان ایلام   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HA‬,‭۴۵۷۰/۲‬,‭‌ی۹‌ف‍لا۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
گزارش اقتصادی و اجتماع استان ایلام در سال ۱۳۸۱
ایران .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ؛  ایلام سازمان مدیرت و برنامه ریزی استان ایلام ، معاونت اقتصادی و برنامه ریزی   ، ۱۳۸۲زمستان
شماره راهنما: ۱۵۸،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
شناسنامه اشتغال استان ایلام در برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی
ایران .سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ؛  ایلام سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام ، معاونت اقتصاد و برنامه ریزی   ، ۱۳۸۰
شماره راهنما: ۱۶۸،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
جایگاه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی استان ایلام در کشور( سال ۱۳۹۰)
ایران .استانداری ایلام .معاونت برنامه ریزی دفتر آمار و اطلاعات وSIC ؛  ایلام استانداری ایلام ، معاونت برنامه ریزی   ، ۱۳۹۲اردیبهشت
شماره راهنما: ۲۱۰،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک