کتابخانه دانشگاه ایلام  
فرمول جستجو:
جستجو در م‍وض‍وع‌ : ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
انواع مدارک:
پايگاه هاي اطلاعاتي:
جستجو در بانک اصلي
 
موضوع:
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ -- ن‍وآوری‌
رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ا -- م‍دی‍ری‍ت‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ک‍اری‌
ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
رادی‍و --پ‍خ‍ش‌ --ج‍ن‍ب‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ک‍ت‍اب‍داری‌ -- ن‍وآوری‌ -- م‍دی‍ری‍ت‌
م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد( م‍دی‍ری‍ت‌ -- )ای‍ران‌
م‍دی‍ری‍ت‌
ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌
ره‍ب‍ری‌
 
پدیدآور:
ی‍ارم‍ح‍م‍دی‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌
ه‍ن‍دی‌، چ‍ارل‍ز
س‍وری‌، ح‍س‍ن‌
ه‍ال‌، ری‍چ‍ارد
خ‍ج‍س‍ت‍ه‌، ح‍س‍ن‌
س‍ل‍طان‍ی‌ ت‍ی‍ران‍ی‌، ف‍ل‍ورا
ک‍ام‍ی‍ن‍گ‍ز، ت‍وم‍اس‌
م‍ح‍م‍دزاده‌، ع‍ب‍اس‌
ک‍ف‍اش‍ان‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌
زارع‍ی‌ م‍ت‍ی‍ن‌، ح‍س‍ن‌
اک‍اف‌، راس‍ل‌ ل‍ی‍ن‍ک‍ل‍ن‌
پ‍رداخ‍ت‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌
ش‍ری‍ف‌زاده‌، ف‍ت‍اح‌
ت‍س‍ل‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د
ب‍ک‌ ه‍ارد، ری‍چ‍ارد
ک‍ال‍ی‍ن‍ز، ج‍ی‍م‍ز چ‍ارل‍ز
ب‍اک‍ل‍ن‍د، م‍ای‍ک‍ل‌ ک‍ی‍ب‍ل‌
م‍ک‌ ل‍ن‍ان‌،روی‌
ب‍روم‍ن‍د، زه‍را
 
ناشر:
دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌
طرح‌ آی‍ن‍ده‌
ج‍ن‍گ‍ل‌
ه‍ن‍ره‍ای‌ زی‍ب‍ا
س‍ازم‍ان‌ ام‍ور اداری‌ و اس‍ت‍خ‍دام‍ی‌ ک‍ش‍ور
خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا
ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ازرگ‍ان‍ی‌
"س‍م‍ت‌"
دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ رای‍ان‍ه‌ای‌
طرح‌ ن‍و
رس‍ا
ب‍ه‌ آوران‌، ک‍ت‍اب‌ پ‍دی‍ده‌، ک‍ل‍ک‌ زری‍ن‌
س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)
دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌
س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌
پ‍ی‍ک‌ آوی‍ن‌
ن‍ش‍ر ق‍وم‍س‌
ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‍دار
 
مرتب سازي صعودي براساس       
پالایش جستجو جستجو جديد    
    
  1     2      
1  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت توسعه ( تحول سازمان بر مثابه استراتژی توسعه )
محمدزاده ، عباس ؛  تهران "سمت "   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌م۳‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

2  
کتاب فارسی
 
 
عصر سنت گریزی :سازمان و مدیریت در قرن بیست و یکم
هندی ، چارلز ؛  تهران طرح نو   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‍ه۹‌ع۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

3  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تحول سازمانی
تسلیمی ، محمدسعید ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ت۵‌م۴‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

4  
کتاب فارسی
 
 
کتابخانه های آینده
باکلند، مایکل کیبل ؛  تهران نشر کتابدار   ، ۱۳۷۹
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸/۹‬,‭‌ب۲‌ک۲‬,‭۱۳۷۹‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

5  
کتاب فارسی
 
 
توسعه سازمان و تحول ( :بهبود و بازسازی سازمان )
کامینگز، توماس ؛  [تهران ] دانشگاه آزاد اسلامی ، مرکز انتشارات علمی   ، ۱۳۷۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ک۲‌ت۹‬,‭۱۳۷۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

6  
کتاب فارسی
 
 
نهادی کردن نوآوری در سازمان
سلطانی تیرانی ، فلورا ؛  تهران خدمات فرهنگی رسا   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌س۸‌ن۹‬,‭۱۳۷۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

7  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تغییرات اساسی
بک هارد، ریچارد ؛  تهران شرکت چاپ و نشر بازرگانی   ، ۱۳۷۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ب۸‌م۴‬,‭۱۳۷۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

8  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تحول سازمانی پیشرفته
مک لنان ،روی ؛  تهران سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت )   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۸/،۵۸‬,‭‌م۷‌م۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

9  
کتاب فارسی
 
 
از خوب به عالی :چرا برخی از شرکت ها جهش می کنند ... و سایرین نمی کنند
کالینز، جیمز چارلز ؛  تهران پیک آوین   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۷۰۷‬,‭‌ک۲‌ف‍لا۴‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

10  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت تغییر در کتابخانه های دانشگاهی چالش های سده ۲۱
کفاشان ، مجتبی ؛  مشهد کتابخانه رایانه ای   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭Z‬,‭۶۷۸‬,‭‌ک۷‌م۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

11  
کتاب فارسی
 
 
سازمان
هال ، ریچارد ؛  تهران دفتر پژوهشهای فرهنگی   ، ۱۳۸۳
شماره راهنما: ‭HM‬,‭۱۳۱‬,‭‍ه۲‌س۲‬,‭۱۳۸۳‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

12  
کتاب فارسی
 
 
فرهنگ سازمانی در سیستم های بهداشتی درمانی
یارمحمدیان ، محمدحسین ؛  اصفهان هنرهای زیبا   ، ۱۳۸۵
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ی۲‌ف۴‬,‭۱۳۸۵‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

13  
کتاب فارسی
 
 
مدیریت و فرهنگ سازمانی ( بررسی مفاهیم ، نظریات و الگوها برای شناخت و ارزیابی فرهنگ سازمانی )
شریف زاده ، فتاح ؛  تهران نشر قومس   ، ۱۳۷۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭‌ش۴‌م۴‬,‭۱۳۷۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

14  
کتاب فارسی
 
 
بازآفرینی سازمان
اکاف ، راسل لینکلن ؛  تهران سازمان مدیریت صنعتی   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۳۱‬,‭‌ف‍لا۷‌ب۲‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

15  
اسناد و مدارک فارسی
 
 
پیوست برنامه راهبردی تحول نظام اداری ( مرحله دوم )
سازمان امور اداری و استخدامی کشور ؛  تهران سازمان امور اداری و استخدامی کشور   ، ۱۳۷۸
شماره راهنما: ۳،FOD
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

16  
کتاب فارسی
 
 
رادیو، مدیریت و جامعه
خجسته ، حسن ؛  تهران طرح آینده   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HE‬,‭۸۶۹۴‬,‭‌خ۳ر۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

17  
کتاب فارسی
 
 
مهندسی مجدد در سازمان های ایرانی
سوری ، حسن ؛  تهران رسا   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌س۸۶‌م۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

18  
کتاب فارسی
 
 
بهبود و بازسازی سازمان (مدیریت تحول )
برومند، زهرا ؛  تهران جنگل   ، ۱۳۸۶
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۸‬,‭‌ب۴‌ب۹‬,‭۱۳۸۶‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

19  
کتاب فارسی
 
 
مبانی سازمان و مدیریت " رویکرد اقتضایی "
زارعی متین ، حسن ؛  تهران دانشگاه تهران ، موسسه انتشارات و چاپ   ، ۱۳۸۷
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۵۸/۷‬,‭ز۲‌م۲‬,‭۱۳۸۷‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

20  
کتاب فارسی
 
 
کیفیت زندگی کاری ( ضرورت بالندگی کارکنان در سازمان ها)
پرداختچی ، محمدحسن ؛  تهران به آوران ، کتاب پدیده ، کلک زرین   ، ۱۳۸۸
شماره راهنما: ‭HD‬,‭۶۹۵۵‬,‭‌پ۴‌ک۹‬,‭۱۳۸۸‬
افزودن به ليست    مشاهده کامل مدرک
 

  1     2